624/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 122 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 122 § 2 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) och

fogas till 122 § ett nytt 3 mom. som följer:

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Utan hinder av 1 mom. kan skattestyrelsen av särskilda skäl, när det är påkallat med hänsyn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt att dra av förlust.

Aktiebolag eller andelslag får emellertid dra av förlust som avses i 2 mom. av denna paragraf endast till den del samfundets inkomst för skatteåret före avdrag av förlust överstiger det belopp av koncernbidrag som samfundet erhållit och som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/86).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.