609/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 125 och 126 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen det inledande stycket i 125 § 1 mom. samt 1 mom. 1 punkten, 2, 3 och 5 mom. samt 126 § av den 12 december 1958 (482/58),

dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 125 § 1 mom. i lag av den 30 december 1992 (1548/92), 1 mom. 1 punkten och 2 mom. i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), 3 mom. i lag av den 1 november 1991 (1317/91) och 5 mom. i lag av den 28 juni 1985 (541/85) samt 126 § ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1025/74) och nämnda lag av den 1 november 1991, som följer:

125 §

Skattestyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja befrielse från statsskatt samt från samfunds inkomstskatt, och kommunfullmäktige eller, på grundval av ett bemyndigande i reglementet, kommunstyrelsen, något annat kommunalt organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. Befrielsen kan beviljas,

1) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till förfogande har väsentligen nedgått på grund av försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom eller av annat särskilt skäl,


Om befrielse beviljats från ovan i 1 mom. nämnd skatt, gäller befrielsebeslutet även ränta som motsvarar dröjsmålsränta, dröjsmålsränta, restavgift och anståndsränta. Skattestyrelsen kan särskilt bevilja befrielse från ovan avsedda dröjsmålspåföljder även då de redovisats eller borde redovisas till annan skattetagare än staten.

Länsskatteverket avgör ansökan då de belopp som befrielsen gäller och i fråga om vilka skattestyrelsen kan bevilja befrielse uppgår till högst 300 000 mark. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skattestyrelsen eller länsskatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av länsskatteverket.


Länsskatteverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av uppskovsärende. Länsskatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms i finansministeriets beslut. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett ärende och bestämma villkoren i det beslut det meddelar med anledning av ansökan.


126 §

Har en i riket bosatt person, en i riket bosatt persons dödsbo, ett inhemskt samfund eller en inhemsk sammanslutning i utlandet blivit tvungen att betala skatt för sådan utomlands förvärvad inkomst eller där befintlig förmögenhet, för vilken han även här beskattats, kan skattestyrelsen i ömmande fall eller då det i övrigt finns skäl därtill, till förhindrande eller lindrande av dubbelbeskattning helt eller delvis bevilja befrielse från statsskatt och, efter att ha hört kommunen och församlingen, även från kommunal- och kyrkoskatt, om de hänför sig till sagda inkomst eller förmögenhet. I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.