595/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Förordning om ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern fogas till patentförordningen av den 26 september 1980 (669/80) nya 52 d-52 p §§ som följer:

Tilläggsskydd för läkemedel
52 d §

Med tilläggsskydd avses tilläggsskydd för läkemedel enligt 70 a § patentlagen (593/94).

Med rådets förordning avses rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel jämte ändringar och tillägg som gjorts i den genom Gemensamma EES-kommittns beslut nr 7/94.

52 e §

Ansökan om tilläggsskydd skall göras skriftligen och inges i två exemplar.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och den skall förutom de uppgifter som nämns i artikel 8 i rådets förordning dessutom innehålla följande uppgifter:

1) ifall flera personer tillsammans ansöker om tilläggsskydd, meddelande om huruvida någon av dem är berättigad att för samtliga sökandes räkning ta emot patentmyndighetens underrättelser, samt

2) ifall sökanden har ansökt om tilläggsskydd för en produkt i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, numret på en sådan ansökan samt den myndighet som behandlar ansökan.

Sökanden skall dessutom lämna patentmyndigheten ytterligare uppgifter om produkten, om det är nödvändigt med hänsyn till behandlingen av ansökan.

52 f §

Ansökan skall göras på finska eller svenska enligt stadgandena i den gällande språklagstiftningen. Om en handling som har bifogats ansökan är upprättad på ett annat språk än någotdera av de ovan nämnda, kan myndigheten kräva att handlingen översätts till finska eller svenska.

52 g §

Patentmyndigheten diarieför de ansökningar som inkommit. I diariet införs beträffande varje enskild ansökan förutom de uppgifter som uppräknas i artikel 9.2 i rådets förordning dessutom:

1) ansökningens diarienummer och ingivningsdag,

2) om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemvist och adress,

3) i ärendet inkomna skrivelser och betalda avgifter, samt

4) beslut som fattats i ärendet.

Diariet och de handlingar som gäller ansökan är offentliga.

52 h §

I artikel 9 i rådets förordning föreskrivs om kungörelse av ansökan om tilläggsskydd. Kungörelsen skall dessutom innehålla diarienumret på och ingivningsdagen för ansökan om tilläggsskydd.

52 i §

En ansökan om tilläggsskydd får inte ändras så, att den gäller en annan produkt eller ett annat grundpatent.

52 j §

När patentmyndigheten behandlar en ansökan undersöker den inte om ansökan uppfyller de villkor som ställs i artikel 3 d i rådets förordning.

52 k §

Stadgandena i 15 § och 16 §§ patentlagen tillämpas på de tidsfrister som avses i artikel 10.3 i rådets förordning.

52 l §

Patentmyndigheten kungör meddelandet av tilläggsskydd. Underrättelsen skall förutom de uppgifter som föreskrivs i artikel 11 i rådets förordning dessutom innehålla uppgift om ansökningens diarienummer och ingivningsdag samt om tilläggsskyddets registernummer.

Tilläggsskyddet skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom.

52 m §

Patentmyndigheten för register över meddelade tilläggsskydd. I registret skall införas de uppgifter som nämns i 52 l § 1 mom. patentförordningen samt, om innehavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemvist och adress. Dessutom tillämpas vad som stadgas i 40-42 §§ patentförordningen.

52 n §

Har en ansökan om tilläggsskydd avslagits eller avskrivits genom ett lagakraftvunnet beslut, skall detta kungöras. Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som nämns i 52 h §.

52 o §

För tilläggsskydd skall betalas en fastställd årsavgift för varje avgiftsår som börjar efter utgången av grundpatentets giltighetstid. På betalningen av årsavgifter tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 41 § 1 och 3 mom. patentlagen.

52 p §

Har den som ansöker om eller innehar tilläggsskydd inte sin hemvist i Finland, skall han ha ett här bosatt ombud på det sätt som stadgas i 12 och 71 §§ patentlagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Har tilläggsskydd sökts i enlighet med artikel 19.3 i rådets förordning, börjar avgiftsåret dock först från och med den dag då ingivandet av ansökan om tilläggsskydd har kungjorts i enlighet med 52 e § 4 mom. Den första årsavgiften förfaller då till betalning när två månader har förflutit efter nämnda dag.

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.