593/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till patentlagen av den 15 december 1967 (550/67) ett nytt 9 a kap. som följer:

9 a kap.

Tilläggsskydd för läkemedel

70 a §

Bestämmelser om tilläggsskydd för läkemedel finns i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel. Om tilläggsskydd gäller dessutom detta kapitel.

70 b §

Ansökan om tilläggsskydd görs hos patent- och registerstyrelsen.

70 c §

Sökanden är skyldig att betala en fastställd ansökningsavgift. Innehavaren av tilläggsskydd skall betala en fastställd årsavgift.

70 d §

På intrång i den rätt som tilläggsskyddet medför tillämpas stadgandena om patentintrång.

70 e §

Närmare stadganden om verkställigheten av detta kapitel samt om det förfarande som skall iakttas vid ansökan om och beviljande av tilläggsskydd kan utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 103/94
EkUB 23/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.4.1994 Nr 7/94 bilaga 15. Bilaga XVII till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1768/92

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.