591/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av narkotikalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i narkotikalagen av den 17 december 1993 (1289/93) 8 § 2 mom. och 9 § samt

fogas till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Tillsyn över ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Genom förordning kan stadgas att tillverkning, import, export, saluhållande och annan hantering av ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika förutsätter tillstånd av läkemedelsverket eller anmälan till läkemedelsverket. Dessa tillstånd kan förenas med villkor. Läkemedelsverket kan återkalla ett tillstånd som det beviljat om,

1) denna lag, med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller tillståndsvillkor har överträtts eller annat missbruk har förekommit,

2) tillståndsvillkoren inte längre uppfyllts,

3) de uppgifter som lämnades när tillståndet söktes har varit felaktiga,

4) tillståndshavaren inte längre är lämpad att bedriva verksamheten i fråga, eller om

5) det på grund av erhållna uppgifter kan misstänkas att ett ämne som är avsett för tillverkning av narkotika kan komma att användas för olaglig tilverkning av narkotika.

8 §
Påskrift

Om påskrifterna samt om kraven i fråga om uppgifter som skall lämnas i de handlingar som gäller försändelser och överlåtelser stadgas närmare genom förordning.

9 §
Skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Den som har rätt att producera, tillverka, importera, exportera, distribuera och inneha samt handla med narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika är skyldig att föra bok över narkotikan och de ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika samt att göra anmälningar och lämna upplysningar i anslutning till dem så som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer närmare. Läkemedelsverket har rätt att på begäran få se bokföringen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 111/94
ShUB 11/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.