579/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av lagen om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/92) lagens rubrik, 1-5 §§, 6 § 1, 3 och 4 mom., 7-8 §§, 9 § 1 mom., 11 § 1 mom. samt 13 § som följer: Lag om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om den behörighet för en tjänst eller uppgift och den rätt att utöva ett yrke i Finland som följer av utbildning och yrkespraktik som en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har slutfört någon annanstans än i Finland.

Med stöd av denna lag kan behörighet inte erhållas för en sådan tjänst eller uppgift till vilken endast finska medborgare kan utnämnas eller väljas.

Denna lag tillämpas inte på tjänster och uppgifter inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkosamfundet i Finland och inte heller om det i någon annan lag eller förordning stadgas om den rätt att utöva yrke i Finland som följer av utbildning och yrkespraktik som en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har slutfört.

2 §
Minst treårig högskoleexamen eller yrkesexamen

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en minst treårig högskoleexamen eller yrkesexamen på högre nivå eller en institutexamen för vilken utbildningen efter gymnasiet är av minst tre års omfattning samt eventuell yrkespraktik utöver examen, ger ett examensbevis som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) eller ett dokument över utbildning som i avtalet fastställs såsom likvärdigt med ett sådant examensbevis samma behörighet eller rätt att utöva ett yrke som en i Finland avlagd examen och i Finland fullföljd praktik.

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke föreskrivs en i 1 mom. avsedd examen av mer än fyra års omfattning, ger ett i 1 mom. avsett examensbevis eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed samma behörighet eller rätt att utöva ett yrke som en i Finland avlagd examen och i Finland fullföljd praktik, om examensbeviset har utfärdats för en minst treårig högskoleexamen eller för en annan examen som i EES-avtalet jämställs därmed eller om dokumentet över utbildning har fastställts såsom likvärdigt med ett sådant examensbevis.

3 §
Annan examen

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en annan examen än en sådan som avses i 2 § samt eventuell yrkespraktik utöver examen, ger ett i EES-avtalet avsett examensbevis eller utbildningsbevis, som utfärdats för utbildning som förberett bevisets innehavare för tjänsten, uppgiften eller yrket i fråga, eller ett dokument över utbildning som i avtalet fastställts såsom likvärdigt därmed samma behörighet som en i Finland avlagd examen eller i Finland fullföljd praktik.

Genom förordning kan stadgas att det för erhållande av behörighet eller rätt att utöva ett yrke i fråga om en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 1 mom. kan ställas tilläggskrav enligt 5 och 6 §§ samt att behörighet för en tjänst eller uppgift som avses i 1 mom. avgörs så som stadgas i 8 §.

Inom de branscher som fastställs särskilt i EES-avtalet påvisas rätten att utöva ett yrke så som i avtalet bestäms i fråga om varje enskild bransch.

4 §
Yrkeskurs eller yrkesinriktad studieprestation

Då som behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift eller som villkor för utövande av ett yrke i Finland föreskrivs en yrkeskurs eller en yrkesinriktad studieprestation, ger ett i EES-avtalet avsett kompetensbevis, vilket utfärdats för utbildning som förberett bevisets innehavare för tjänsten, uppgiften eller yrket i fråga, eller behörighet som förvärvats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samma behörighet som en i Finland genomgången kurs eller studieprestation, om kompetensbeviset eller behörigheten uppfyller de krav som ställs beträffande hälsa, säkerhet, miljövård och konsumentskydd.

5 §
Tilläggskrav på grundval av utbildningens längd

För erhållande av behörighet eller rätt att utöva ett yrke i fråga om en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 § kan av sökanden krävas arbets- eller yrkeserfarenhet inom branschen i fråga som förvärvats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den utbildning som intygas i ett examensbevis eller ett i dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed är minst ett år kortare än den utbildning och praktik som krävs i Finland. Sådan arbets- eller yrkeserfarenhet får dock krävas högst fyra år. Den tid som krävs får dock inte vara längre än två gånger den utbildningstid som saknas, då den utbildningstid som saknas avser utbildning, och inte längre än den utbildningstid som saknas, då den utbildningstid som saknas gäller yrkespraktik.

6 §
Tilläggskrav med hänsyn till utbildningens och uppgifternas innehåll

För erhållande av behörighet eller rätt att utöva ett yrke i fråga om en tjänst, en uppgift eller ett yrke som avses i 2 § kan det krävas att sökanden genomgår en anpassningstid på högst tre år eller ett lämplighetsprov, då den utbildning som i Finland krävs för en tjänst, en uppgift eller ett yrke väsentligt avviker från den utbildning som framgår av ett examensbevis eller av ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed eller då arbetsuppgifterna i tjänsten, uppgiften eller yrket i Finland väsentligt avviker från uppgifterna i det yrke som sökanden utövar eller som han har utbildning för.


Obligatorisk anpassningstid eller obligatoriskt lämplighetsprov kan alltid krävas då det i Finland för en tjänst, en uppgift eller ett yrke krävs en i 2 § 1 mom. avsedd examen och sökanden har ett i EES-avtalet avsett examensbevis som utfärdats för en högskoleexamen av mindre än fyra års omfattning eller ett därmed jämställt examensbevis för yrkesutbildning eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt med ett sådant examensbevis.

Anpassningstid eller lämplighetsprov kan inte krävas, om det av sökanden krävs sådan yrkeserfarenhet som nämns i 5 §.

7 §
Komplettering av utbildning

Om en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kräver yrkespraktik för erhållande av ett examensbevis, utbildningsbevis eller dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed, kan det godkännas att sådan praktik fullföljs i Finland.

8 §
Avgörande av behörighet

Undervisningsministeriet fattar på ansökan beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som ett i 2 § avsett examensbevis eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed medför, utom till den del behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift är sådan rätt att utöva ett yrke som beviljas enligt 11 § eller med stöd av en lag eller förordning som avses i 1 § 3 mom.

Ansökan kan göras av en sådan medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ett examensbevis som avses i 2 § eller ett motsvarande dokument. Sökanden skall tillställa undervisningsministeriet de utredningar som behövs för behandlingen av ansökan.

Genom förordning kan stadgas om en högskolas rätt att vid besättande av en tjänst vid högskolan besluta om den behörighet som ett examensbevis eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed medför samt om motsvarande rätt för Finlands Akademi vid besättande av en tjänst vid Akademin när ett sådant beslut beträffande sökanden som avses i 1 mom. inte finns.

9 §
Beslut om behörighet

Den behörighet som ett examensbevis eller ett motsvarande dokument medför fastställs i första hand så att det ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken behörighetsvillkor är institutexamen, högskoleexamen, högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen. Av särskilda skäl kan behörigheten fastställas så att ett examensbevis eller ett motsvarande dokument ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken behörighetsvillkor är en viss namngiven examen eller vissa fastslagna studier. I ett beslut om behörighet fastställs vid behov de tilläggskrav som avses i 5 och 6 §§.


11 §
Avgörande av rätten att utöva ett yrke

Rätten att utöva ett yrke i Finland med stöd av ett i denna lag avsett examensbevis eller utbildningsbevis eller ett dokument över utbildning som fastställts såsom likvärdigt därmed avgörs av den myndighet som beviljar rätt att utöva yrket i fråga.


13 §
Delegationen

Vid undervisningsministeriet finns en delegation, som vid behov ger utlåtanden till undervisningsministeriet om den behörighet för en tjänst eller uppgift som följer av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Delegationen ger också vid behov utlåtanden till undervisningsministeriet om det jämställande av högskolestudier som avses i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) samt utför, enligt vad som stadgas genom förordning eller bestäms av undervisningsministeriet, andra uppgifter som är förknippade med erkännandet av examina.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 70/94
KuUB 6/94
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (92/51/EEG)

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.