578/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om en rådgivande folkomröstning angående frågan om Finland skall bli medlem av Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tidpunkten för folkomröstningen samt förfarandet

Angående frågan om Finland skall bli medlem av Europeiska unionen anordnas en rådgivande folkomröstning den 16 oktober 1994.

På folkomröstningen skall lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/87) tillämpas, om inte något annat stadgas nedan.

2 §
Förhandsröstning

Förhandsröstningen börjar den 11 dagen före röstningsdagen och avslutas i utlandet den 8 dagen före röstningsdagen och i hemlandet den 5 dagen före röstningsdagen. Vid postens tillfälliga förhandsröstningsställen och i Finlands beskickningar kan tiden för förhandsröstning även vara kortare enligt vad som stadgas genom förordning.

Hemmaröstning skall förrättas tidigast den 11 och senast den 5 dagen före röstningsdagen. Den som vill rösta hemma skall anmäla detta senast den 12 dagen före röstningsdagen.

3 §
Frågeställningen och svarsalternativen

Vid folkomröstningen skall de röstande besvara följande fråga: ''Bör Finland bli medlem av Europeiska unionen i enlighet med det avtal som förhandlingarna har lett till?''. De röstande skall besvara frågan antingen med ''JA'' eller med ''NEJ''.

4 §
Röstsedeln

Vid folkomröstningen används en röstsedel. Den skall tryckas på vitt papper med standardmåtten 148 x 210 mm. Det skall klart framgå av röstsedeln hur den skall vikas ihop, och den skall säkerställa att röstningshemligheten bevaras.

På röstsedelns insida skall tryckas en rubrik som anger att röstsedeln används vid den rådgivande folkomröstning som anordnas 16.10.1994 angående frågan om Finland skall bli medlem av Europeiska unionen. Till höger om den linje på röstsedeln längs vilken denna skall vikas ihop skall tryckas den fråga som nämns i 3 § och orden ''JA'' och ''NEJ'' samt för vartdera svarsalternativet en ruta som är placerad så att det av rutans läge klart framgår vilket svarsalternativ den avser. På röstsedeln trycks dessutom en anvisning om hur röstningsanteckningen skall göras.

Röstsedeln skall ha finsk och svensk text.

5 §
Röstning

Röstningen sker genom att ett kryss (X) sätts i någondera rutan på röstsedeln.

På omröstningen skall inte tillämpas vad 5 § 1 mom. lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar stadgar om den röstandes möjlighet att uttrycka att han inte stöder någotdera av de alternativ som förelagts.

6 §
Ogiltiga röstsedlar

Utöver vad 83 § 1 mom. 1-4 och 6 punkten lagen om riksdagsmannaval (391/69) stadgar är en röstsedel ogiltig om en röstningsanteckning har gjorts i vardera rutan på röstsedeln eller om en sådan inte överhuvudtaget har gjorts eller om anteckningen är så oklar att det inte framgår vilketdera alternativet den röstande stöder.

En anteckning som gjorts på röstsedeln utöver krysset eller i stället för detta och som endast klargör vilketdera alternativet den röstande stöder skall inte betraktas som obehörig och röstsedeln skall inte till följd av en sådan anteckning betraktas som ogiltig.

7 §
Hur röstningsresultatet skall fastställas

Valkretscentralnämnden fastställer resultatet av omröstningen i valkretsen vid ett sammanträde som börjar kl. 18 den tredje dagen efter omröstningen och meddelar omedelbart resultatet till centralnämnden i Helsingfors stads valkrets. Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets fastställer, efter att den erhållit uppgifter om omröstningsresultatet från centralnämnden för samtliga valkretsar, omröstningsresultatet för hela landet vid ett sammanträde som börjar kl. 12 den fjärde dagen efter omröstningen.

8 §
Information och stödande av information

Statsrådet godkänner vid sitt allmänna sammanträde på föredragning av justitieministeriet ett meddelande som innehåller en redogörelse för innehållet i det avtal som förhandlingarna om Finlands eventuella anslutning till Europeiska unionen har lett till och där det anges vad folkomröstningen gäller. Meddelandet skall tillställas dem som tillsänds ett meddelande om rätten att rösta samt även i övrigt tillkännages och göras tillgängligt för medborgarna. Detta meddelande kan sändas samtidigt som meddelande på kort och meddelande per brev.

Det anslag som i den första tilläggsbudgeten för 1994 reserverats för ändamålet skall såsom av prövning beroende understöd fördelas rättvist för stödjande av information om de olika alternativen samt om verkningarna av vartdera alternativet.

Understöden beviljas av statsrådets kansli.

9 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

Statsrådets kansli meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om de närmare grunderna för fördelning av understöden enligt 8 §2 mom. samt om sökande, beviljande, utbetalning och övervakning av understöden.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 109/94
GrUB 3/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.