573/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 6 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

1. Den i vägtrafiklagen (267/81) stadgade skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

a) polisman eller befattningshavare vid en fångvårdsanstalt, när han är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användning av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

b) en besiktningsman som utför besiktning av bil,

c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som skall distribueras till flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet, eller

d) föraren av en personbil eller buss som används i yrkesmässig persontrafik.


6 a §
Befrielse av hälsoskäl från skyldigheten att använda bilbälte

Den för vilken starka hälsoskäl utgör hinder för att använda bilbälte skall vid körning ha med sig ett läkarintyg över skälen till befrielse och skall på begäran visa upp det för en polisman. Intyget skall innehålla uppgift om giltighetstiden och följande symbol:

Ett läkarintyg enligt 1 mom. som utfärdats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltigt även i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela föreskrifter om läkarintyget och fastställa ett formulär för intygsblanketter.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut Nr 7/94, bilaga 11: rådets direktiv (91/671/EEG)

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.