547/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om Ålands förvaltningsdomstol

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Domstolens ställning

Ålands förvaltningsdomstol är allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland.

Ålands förvaltningsdomstol verkar i anslutning till Ålands tingsrätt.

2 §
Lagens förhållande till andra stadganden

På Ålands förvaltningsdomstol tillämpas vad lagen om länsrätterna (1021/74) eller någon annan lag eller förordning stadgar om länsrätterna.

I landskapslag kan Ålands förvaltningsdomstol anförtros rättskipningsuppgifter i förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet.

3 §
Administrativ chef

Lagmannen vid Ålands tingsrätt är administrativ chef för Ålands förvaltningsdomstol.

Lagmannen sköter de administrativa uppgifter som enligt lagen om länsrätterna och förordningen om länsrätterna (522/89) ankommer på länsrättsöverdomare.

4 §
Förvaltningsdomare

Vid Ålands förvaltningsdomstol finns en förvaltningsdomartjänst. Förvaltningsdomaren sköter de uppgifter som stadgas i 8 § 2 mom. lagen om länsrätterna.

På förvaltningsdomaren tillämpas vad som stadgas om länsrättsdomare.

5 §
Domstolens sammansättning

Förvaltningsdomaren är ordförande för domstolens sammanträden. Lagmannen och tingsdomarna vid Ålands tingsrätt är övriga ledamöter i förvaltningsdomstolen.

Om förvaltningsdomaren har förhinder är lagmannen ordförande vid domstolens sammanträde.

6 §
Suppleanter

Om en ordinarie ledamot har förhinder, kan förvaltningsdomstolen kalla en suppleant i hans ställe. Högst en suppleant får delta i ett sammanträde.

Högsta förvaltningsdomstolen utser ett behövligt antal suppleanter och bestämmer samtidigt i vilken ordning de träder i stället för en ledamot som har förhinder. Förvaltningsdomstolen gör framställning till högsta förvaltningsdomstolen för förordnande av suppleanter. En suppleant skall ha avlagt juris kandidatexamen. En suppleant skall avlägga domared eller avge domarförsäkran om han inte har gjort det tidigare.

Om en suppleants rätt att kvarstå i sitt uppdrag gäller vad om innehavare av domartjänst stadgas.

7 §
Utlåtande av Ålands landskapsstyrelse

Utlåtande av Ålands landskapsstyrelse skall inhämtas innan förvaltningsdomaren utnämns och suppleanter utses. Detsamma gäller när sakkunnigledamöter som avses i 11 § lagen om länsrätterna skall utses vid Ålands förvaltningsdomstol.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

10 §
Övergångsstadganden

De mål och ärenden som är anhängiga vid Ålands länsrätt när denna lag träder i kraft överförs till Ålands förvaltningsdomstol.

De sakkunnigledamöter som avses i 11 a § lagen om länsrätterna utses vid Ålands förvaltningsdomstol första gången för en mandatperiod som utgår den 31 oktober 1995.

Mandatperioden för de extra ledamöter vid Ålands länsrätt som avses i 30 § beskattningslagen och som har förordnats för den mandatperiod som löper när denna lag träder i kraft fortgår vid Ålands förvaltningsdomstol till och med den 31 december 1994.

RP 35/94
LaUB 8/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.