546/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 8 kap. 5 § och 14 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 kap. 5 § 1 mom. och 14 kap. 9 § 1 mom. lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87) som följer:

8 kap.

Ombildning av en försäkringsförening till ett ömsesidigt försäkringsbolag

5 §

Ökar ombildningen av försäkringsföreningen till ett ömsesidigt försäkringsbolag delägarnas ansvar för föreningens förbindelser, har en försäkringstagare som inte medverkat till beslutet och som inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal (543/94) får säga upp försäkringen när som helst rätt att inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 2 mom. skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal.


14 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

När en försäkringsförening har fusionerats med en annan försäkringsförening eller till denna överlåtit sitt försäkringsbestånd får en försäkringstagare i den överlåtande föreningen eller en försäkringstagare med en försäkring i det överlåtna försäkringsbeståndet, om han inte medverkat till beslutet om fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet och om han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 114/93
EkUB 17/93

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.