545/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 8 kap. 15 § och 16 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 kap. 15 § 1 mom. och 16 kap. 5 § 1 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) som följer:

8 kap.

Bolagsstämma

15 §

Beslutar ett ömsesidigt försäkringsbolag att öka delägarnas ansvar för bolagets förpliktelser utöver vad bolagsordningen bestämmer eller fattar ett försäkringsbolag beslut om ombildning av bolaget till ett sådant ömsesidigt försäkringsbolag vars delägare är ansvariga för bolagets förbindelser, har en försäkringstagare som inte medverkat till beslutet och som inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal (543/94) får säga upp försäkringen när som helst rätt att inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 2 mom. skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal.


16 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §

När ett försäkringsbolag har fusionerats med ett annat försäkringsbolag eller till detta överlåtit sitt försäkringsbestånd får en försäkringstagare i det överlåtande bolaget eller en försäkringstagare med en försäkring i det överlåtna försäkringsbeståndet, om han inte medverkat till beslutet om fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet och om han inte enligt 12 § lagen om försäkringsavtal har rätt att säga upp försäkringen när som helst, skriftligen säga upp sitt försäkringsavtal inom tre månader från det tillkännagivande som avses i 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 114/93
EkUB 17/93

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.