522/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 6, 9 och 27 §§,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 26 juni 1981, den 13 december 1985 och den 21 december 1990 (486/81, 947/85 och 1168/90) och 9 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 13 december 1985 och lagar av den 20 juni 1974, den 6 augusti 1982 och den 1 november 1991 (506/74, 616/82 och 1321/91), samt

fogas till lagen en ny 13 § i stället för den 13 § som upphävts genom lag av den 20 december 1974 (957/74), som följer:

6 §

Befriade från egentlig fordonsskatt är

1) motorfordon som ägs och används av staten eller statliga inrättningar, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) och med undantag för lastbilar med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera,

2) räddningsbilar och ambulanser, fordon som disponeras av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen, museifordon samt på bilunderreden byggda arbetsmaskiner,

3) bussar,

4) fordon som skall utföras ur landet och som här används med stöd av stadgandena om tillfällig registrering, med undantag för lastbilar med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera, samt motorfordon som används med provnummerskylt med de begränsningar som gäller tillfällig användning av sådana skyltar,

5) under villkor av ömsesidighet motorfordon som i Finland används av främmande makts härvarande beskickning eller konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller av en med dem jämförbar utländsk representation eller en till dem hörande person som inte är finsk medborgare, samt

6) motorfordon som drivs huvudsakligen med trä- eller torvbaserat bränsle eller som drivs med bensin och dessutom, såsom huvudsakligt drivmedel, i ett från bensinbränslesystemet avskilt bränslesystem som installerats i fordonet i tillverkarfabriken i samband med tillverkningen, med annat flytande bränsle som är lindrigare beskattat än motorbensin eller är skattefritt, dock inte om fordonet är en lastbil med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera.

9 §

På ansökan kan skattestyrelsen av särskilda skäl och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från egentlig fordonsskatt som är betald eller som skall betalas, dröjsmålsränta, restavgift eller ränta som skall betalas på grund av betalningsanstånd.

För fordon som huvudsakligen har använts utomlands kan fordonsskatten återbetalas för den tid under vilken fordonet har använts utomlands. För lastbilar med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera kan dock på grundval av användning utomlands skatten sänkas med högst 70 procent av skattebeloppet.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalningen av egentlig fordonsskatt. Anstånd beviljas på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer då anståndsvillkoren i sitt beslut.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

13 §

Av fordonsskatt som betalts för lastbil återbetalas 300 mark för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår som ett led i en internationell transport och för vars del gäller att sträckan mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningen betalar återbäringen på ansökan.

Angående de utredningar som skall fogas till återbäringen kan bestämmas närmare genom förordning.

27 §

Har skatt eller till betalning förfallen del av egentlig fordonsskatt inte betalts, skall motorfordonets begagnande förhindras. Begagnande förhindras även i sådana fall då fordonets ägare eller innehavare är någon annan än den som ägde fordonet när den debiterade skatten lämnades obetald.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagens 6 § tillämpas första gången vid 1995 års beskattning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 78/94
StaUB 29/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.