519/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 15 §, 47 § 1 mom., 51 § 1 mom. och rubriken för 13 kap.,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder i lag av den 13 november 1992 (1033/92), 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 51 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1992 (555/92), samt

fogas till lagen i stället för den 91 § som upphävts genom lag av den 15 augusti 1980 (608/80) en ny 91 §, som samtidigt överförs till 13 kap., som följer:

15 §

Befriade från stämpelskatt enligt 14 § är

1) handlingar som utfärdats i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen har varit försedda med stadgad stämpel,

2) duplett av handling,

3) anmälan till understödskasseregistret,

4) växel som skall betalas utom Finland, en med vederbörlig stämpel försedd duplett av växel samt av penninginrättning utställd egen växel som är avsedd för förmedling av betalningar samt

5) växlar som kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/93), värdepappersförmedlingsföretag, försäkringsanstalter och i Finland belägna filialer till utländska kreditinstitut har utställt på varandra.

47 §

Då ett skuldebrev och ett checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen, en försäkringsanstalt, en pensionsanstalt, ett värdepappersförmedlingsföretag, ett utländskt kreditinstituts filial i Finland eller någon annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldebrevet eller avtalet, om för dem inte tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning har erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje hel mark till följande belopp:

då de har utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,5 procent om året,

då de har utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,5 procent.


51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, en kommunal fond, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen eller till ett utländskt kreditinstituts filial i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är även ett fordringsbevis över ett sådant lån vilket en säkerhetsfond som avses i 55 § kreditinstitutslagen beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial som hör till säkerhetsfonden eller en bank eller ett utländskt kreditinstituts filial beviljar sin säkerhetsfond eller en andelsbank beviljar den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut eller en sparbank den affärsbank som är sparbankernas centrala finansiella institut. Likaså är fordringsbevis över lån som av folkpensionsanstaltens medel har beviljats för bostadsbyggande, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90), över lån som avses i lagen om studiestöd (65/94) samt över lån som beviljats av Kera Ab:s medel befriade från stämpelskatt.


13 kap.

Förhandsbesked, ändringssökande och restitution av stämpelskatt

91 §

Den centralskattenämnd som avses i 69 § beskattningslagen kan på ansökan meddela förhandsbesked om skyldigheten enligt denna lag att betala stämpelskatt, om det anses vara av synnerlig vikt för sökanden eller om det med tanke på lagens tillämpning i andra likartade fall eller med hänsyn till enhetligheten i beskattningspraxis är viktigt att få saken avgjord.

I ansökan skall specificeras den fråga i vilken förhandsbesked söks och lämnas de uppgifter som behövs för att saken skall kunna avgöras.

Förhandsbesked meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det år då det meddelats. Förhandsbesked som vunnit laga kraft skall på yrkande av den skattskyldige eller ansvarsskyldige med bindande verkan tillämpas under den tid för vilken det meddelats. Om ändringssökande gäller i tillämpliga delar 99 § beskattningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Stämpelskatt som innan denna lag trätt i kraft har betalts för fordringsbevis över studielån som avses i lagen om studiestöd (65/94) återbärs till låntagaren på ansökan, som riktas till länsskatteverket. På skuldebrev över lån som beviljats för studieåret 1993-1994 tillämpas dock de stadganden som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 58/94
StaUB 21/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.