494/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 juni 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 3 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) och 4 § lagen av samma dag om pension för lantbruksföretagare (467/69) beslutat:

1 §

Pensionsskyddscentralen kan på ansökan befria företagare från den försäkringsskyldighet om vilken stadgas i lagen om pension för företagare eller på nytt godkänna företagare att omfattas av pensionsskydd enligt nämnda lag enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 §

Med pensionsskydd, på grund av vilket företagare kan beviljas befrielse från i lagen om pension för företagare stadgad försäkringsskyldighet, avses

1) rätt till sådan grundpension som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) rätt till sådan registrerad eller annan sådan bättre pension än grundpensionen som avses i de lagar, del pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, och

3) sådan i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd pension eller annan förmån som företagaren beviljats tills vidare.

Med inkomster, som beaktas då beslut om befrielse fattas, avses företagarens alla sådana samtidiga förvärvsinkomster som berättigar till grundpension och som kan uppskattas fortgå åtminstone ett år.

3 §

Företagarens pensionsskydd och familjepensionsskyddet för hans anhöriga skall anses tillräckligt enligt 3 § 1 mom. lagen om pension för företagare

1) om företagarens arbetsinkomst av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för företagare beräknas utgöra högst en tredjedel av hans övriga förvärvsinkomster,

2) om företagarens arbetsinkomst som avses i 1 punkten beräknas vara högst lika stor som hans övriga förvärvsinkomster och hans pensionsskydd minst 40 procent av alla hans förvärvsinkomster, eller

3) om företagarens pensionsskydd är av den storlek att han, med beaktande av 8 § lagen om pension för arbetstagare, inte tjänar in något nytt pensionsskydd genom företagsverksamheten.

Då pensionsskyddet bedöms enligt 1 mom. 2 punkten beaktas i fråga om förvärvsverksamhet som pågår vid sidan av förelagarverksamheten även den tid som återstår till pensionsåldern eller den inkomst som motsvarar denna tid.

4 §

En företagare som har gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare beviljas befrielse från den dag som följer efter den dag då ansökan lämnats in. Då är den sista giltighetsdagen för företagarens försäkring den dag då ansökan görs. Om en försäkringsskyldig företagare saknar gällande försäkring, kan befrielse beviljas retroaktivt för den tid under vilken de förutsättningar som avses i 3 § föreligger. Då kan befrielsen också gälla en tid under vilken förutsättningar för befrielse inte föreligger, om denna tidsperiod är högst sex månader lång.

5 §

Befrielse beviljas tills vidare, dock högst så länge som förutsättningar för befrielse föreligger.

En företagare som erhållit befrielse är skyldig att meddela pensionsskyddscentralen sådana väsentliga förändringar i sin förvärvsverksamhet som kan inverka på fortsatt befrielse.

6 §

Pensionsskyddscentralen kan godkänna en företagare som erhållit befrielse att omfattas av pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare, om han beträffande sitt hälsotillstånd och övriga omständigheter uppfyller villkoren för försäkring.

7 §

Ansökan gällande befrielse och avbrott i befrielse anses ha blivit gjord den dag då den har lämnats in eller anlänt per post till pensionsskyddscentralen.

Till en ansökan som avses i 1 mom. skall fogas av pensionsskyddscentralen föreskriven utredning. Om sökanden inte på uppmaning och inom den skäliga lid som pensionsskyddscentralen föreskriver tillställer pensionsskydtiscentralen den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan, anses ansökan dock ha gjorts först när den utredning som behövs för avgörande av ansökan har anlänt till pensionsskyddscentralen.

Om ansökan har lämnats in till en pensionsanstalt som bedriver verksamhet enligt arbetspensionslagarna, skall pensionsanstalten utan dröjsmål tillställa pensionsskyddscentralen ansökan.

8 §

Vad som i detta beslut föreskrivs om pensionsskydilscentralens rätt att befria en företagare från försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för företagare skall på motsvarande satt tillämpas på lantbruksföretagarnas pensionsanstalts rätt att befria en lantbruksföretagare från försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Detsamma gäller godkännande av lantbruksföretagare att på nytt omfattas av pensionsskydd.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1994. Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 5 juni 1985 om tillämpningen av 3 § lagen om pension rör företagare och 4 § lagen om pension för lanibruksföretagare (452/85).

Detta beslut tillämpas på en företagare vars ansökan om befrielse från eller avbrott i försäkringsskyldigheten har anlänt till pensionsskydilscentralen eller behörig pensionsanstalt efter ait detta beslut trätt i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huutanen

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.