486/1994

Given i Helsingfors den 15 juni 1994

Förordning om folkhögskolornas och medborgarinstitutens rätt att utge betyg över slutförd lärokurs för grundskolan och för gymnasiet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 1 § lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/93) samt 43 § 2 mom. grundskolelagen av den 27 maj 1983 och 23 § 5 mom. gymnasielagen av den 27 maj 1983,

av dessa lagrum de två sistnämnda sådana de lyder i lagar av den 12 juli 1985 (614/85 och 615/85):

1 §

Folkhögskolor och medborgarinstitut kan för viss tid eller tills vidare beviljas rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från grundskolan eller en del av ett sådant betyg och folkhögskolor rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från gymnasiet eller en del av ett sådant betyg.

Rätt att utge betyg beviljas av undervisningsministeriet på ansökan.

Om en folkhögskola eller ett institut inte uppfyller de villkor som stadgas i 2 §, kan undervisningsministeriet återkalla rätten att utge betyg.

2 §

En förutsättning för att få rätt att utge betyg är att det finns ett utbildningsbehov. Dessutom förutsätts att det vid folkhögskolan eller vid institutet finns tillräckligt många lärare som har behörighet för tjänster i grundskolan eller gymnasiet. Folkhögskolorna eller instituten skall också ha de lokaliteter och den materiel som behövs och andra förutsättningar att ge grundskole- och gymnasieundervisning.

3 §

Vid grundskole- och gymnasieundervisningen följs timfördelningen för ett vuxengymnasium och av utbildningsstyrelsen fastställda riksomfattande grunder för läroplanen för vuxengymnasiet.

4 §

För slutförande av gymnasiets lärokurs kan antas den som har genomgått grundskolans eller motsvarande lärokurs och som har fyllt aderton år. Rektor för folkhögskolan kan av särskilda skäl som gäller studeranden bevilja undantag i fråga om denna utbildning eller åldersgräns.

5 §

En folkhögskola som har beviljats rätt att utge betyg över slutförd lärokurs för gymnasiet skall ordna studentaxamen om det finns studerande som där genomgått gymnasiets lärokurs. Om studentexamen stadgas särskilt.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 juli 1985 om folkhögskolornas samt medborgar- och arbetarinstitutens rätt att utge betyg över komplettering av allmänbildande utbildning för vuxna (616/85).

7 §

De tillstånd för rätt att utge betyg som är i kraft när denna förordning träder i kraft gäller i den form som de har beviljats.

Folkhögskolor och medborgarinstitut kan till slutet av juli 1995 anordna grundskole- och gymnasieundervisning enligt de läroplaner och de föreskrifter som gäller när denna förordning träder i kraft. De studeranden som inlett eller inleder sina gymnasiestudier vid en folkhögskola enligt den läroplan som är i kraft när denna förordning träder i kraft kan slutföra sina studier enligt denna, om deras undervisning inte annars kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Helsingfors den 15 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.