473/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av 5 och 6 §§ marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) ett nytt 3 mom. och till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Täktplan

Till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall fogas en miljökonsekvensbeskrivning. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.

6 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, skall av beslutet framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.