469/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 19 september 1969, den 2 juli 1973 och den 17 augusti 1990 (626/69, 588/73 och 696/90), ett nytt 5 mom., till lagen en ny 7 a § och till 132 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 17 augusti 1990, ett nytt 7 mom. som följer:

3 §

När en plan uppgörs skall de miljömässiga, samhällsekonomiska, sociala, kulturella och andra konsekvenserna av planen utredas i nödvändig omfattning. I planen kan intas bestämmelser som är nödvändiga för att hindra eller begränsa miljökonsekvenser som medför skador eller störningar.

När ett förslag till plan bereds kan i planen medtas en särskild utredning över miljökonsekvenserna, om den planerade markanvändningen sannolikt har betydande miljökonsekvenser.

5 §

Ett undantag enligt 2 mom. får inte beviljas för ett projekt som sannolikt har betydande skadliga miljökonsekvenser.

7 a §

Om det över en anläggning, ett projekt eller någon annan verksamhet som enligt stadganden eller bestämmelser som ingår i denna lag eller som utfärdas med stöd av den,kräver tillstånd skall uppgöras en konsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94), skall konsekvensbeskrivningen fogas till den tillståndsansökan som gäller projektet och som avses i denna lag. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.

132 §

Ett undantag som avses i 1 och 2 mom. får inte beviljas, om det sannolikt medför betydande skadliga miljökonsekvenser.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av lagens 7 a § gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.