468/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Lagens syfte och definitioner

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1)miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och utanför finskt territorium för

a) människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,

b) marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer och för växelverkan mellan dessa samt för naturens mångfald,

c) samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kulturarvet samt för

d) utnyttjandet av naturresurserna,

2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ett förfarande enligt 2 kap. där miljökonsekvenserna av vissa projekt utreds och bedöms och myndigheter och de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet hörs,

3)program för miljökonsekvensbedömning en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemangen för bedömningsförfarandet,

4) miljökonsekvensbeskrivning en handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser,

5) projektansvarig den som driver verksamheten eller annars är ansvarig för beredningen och genomförandet av ett projekt som avses i denna lag, samt med

6) kontaktmyndighet en myndighet som utses genom förordning och som ser till att bedömningsförfarandet genomförs.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas med hänsyn till hur miljökonsekvenserna har utretts eller kan utredas vid ett planerings- eller tillståndsförfarande enligt någon annan lag. Om användningen av en konsekvensbeskrivning enligt denna lag som beskrivning enligt någon annan lag stadgas särskilt.

2 kap.

Bedömningsförfarandet

4 §
Tillämpningsområde

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt om vilka stadgas genom förordning och

1) beträffande vilka verkställigheten av ett för Finland förpliktande internationellt fördrag förutsätter bedömning, eller

2) vilka kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser på grund av särdragen i Finlands natur och miljö i övrigt.

Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i enskilda fall när ett projekt eller en väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt sannolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.

5 §
Undantag i tillämpningsområdet

Om inte något annat följer av 3 kap., tillämpas bedömningsförfarandet inte på ett sådant projekt eller en sådan väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt som avses i 4 § 2 mom., om konsekvenserna har utretts så som föreskrivs i denna lag vid ett förfarande enligt någon annan lag och därvid alla de vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet har hörts om dessa utredningar.

6 §
Beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet

Miljöministeriet beslutar på framställning av kontaktmyndigheten eller på eget initiativ om tillämpningen av bedömningsförfarandet på projekt som avses i 4 § 2 mom. Angående beslut om tillämpning stadgas närmare genom förordning. Innan beslutet fattas skall den projektansvarige ges tillfälle att bli hörd.

Om kontaktmyndigheten anser att bedömningsförfarandet inte skall tillämpas på ett visst projekt, skall den vid behov avge ett utlåtande i saken till den projektansvarige.

Handels- och industriministeriet sköter uppgifterna enligt 1 och 2 mom. beträffande projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/87).

7 §
Bedömningstidpunkten

Miljökonsekvenserna av ett projekt skall utredas vid ett bedömningsförfarande enligt denna lag innan åtgärder med väsentliga miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet.

Bedömningen skall dock företas senast innan ett beslut enligt 13 § fattas.

8 §
Inledande av bedömningsförfarande

Den projektansvarige skall tillställa kontaktmyndigheten bedömningsprogrammet i ett så tidigt stadium av planeringen som möjligt, med beaktande av den övriga beredningen av projektet. Om bedömningsprogrammets innehåll stadgas närmare genom förordning.

Om ett projekt kan ha en betydande inverkan inom ett vidsträckt område eller på ett stort antal personers förhållanden, skall kontaktmyndigheten tillkännages att ärendet är anhängigt, om tillkännagivandet inte kan anses uppenbart onödigt på grund av att man redan i något annat sammanhang informerat om projektet tillräckligt till dem vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet. Tillkännagivandet om anhängigheten kan skötas av en annan myndighet såsom stadgas närmare genom förordning.

Tidpunkten och innehållet av tillkännagivandet om anhängigheten skall bestämmas så att den projektansvariges konkurrensställning inte äventyras. Samtidigt skall hänsyn tas till det som senare stadgas i 3 kap. om gränsöverskridande miljökonsekvenser.

9 §
Kontaktmyndighetens utlåtande

Kontaktmyndigheten skall avge sitt utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten skall vid behov fastslå till vilka delar bedömningsprogrammet skall revideras. Av utlåtandet skall också framgå hur de utredningar som behövs enligt denna lag skall skaffas och hur tillkännagivandet och hörandet skall ordnas och vid behov samordnas med förfaranden enligt andra lagar som rör projektet.

Utlåtandet skall sändas för kännedom till de myndigheter som saken angår.

Den projektansvarige har rätt att av kontaktmyndigheten få de uppgifter som denne har och som behövs för miljökonsekvensbedömningen.

10 §
Konsekvensbeskrivning

Den projektansvarige utreder på basis av bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande konsekvenserna av projektet och dess alternativ och gör upp en miljökonsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen skall tillställas kontaktmyndigheten och fogas till de ansökningshandlingar som gäller projektet så som stadgas särskilt.

Om konsekvensbeskrivningens innehåll stadgas närmare genom förordning.

11 §
Hörande om konsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten skall se till att konsekvensbeskrivningen tillkännages genom kungörelse inom det område som beräknas bli påverkat av projektet. Kontaktmyndigheten skall också se till att behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen begärs och att möjlighet erbjuds att framföra åsikter om utredningarnas tillräcklighet och miljökonsekvenserna av de undersökta alternativen.

Tillkännagivande och hörande enligt 1 mom. skall, såvida det är möjligt, arrangeras i samband med tillkännagivande och hörande som förutsätts i någon annan lag som gäller projektet.

12 §
Avslutande av bedömningsförfarandet

Kontaktmyndigheten fogar sitt eget utlåtande om konsekvensbeskrivningens tillräcklighet och andra utlåtanden och åsikter om konsekvensbeskrivningen till själva konsekvensbeskrivningen.

Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten sänder konsekvensbeskrivningen jämte bilagor till den projektansvarige. Konsekvensbeskrivningen jämte bilagor skall samtidigt tillställas de myndigheter som behandlar projektet för kännedom.

13 §
Beaktande av bedömningen

En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt och inte heller fatta något annat därmed jämförbart beslut innan den har fått konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om denna till sitt förfogande.

Av ett tillståndsbeslut eller något annat därmed jämförbart beslut som gäller projektet skall framgå hur konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om denna har beaktats.

3 kap.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

14 §
Internationella uppgifter

Vad som i denna lag stadgas om bedömningsförfarandet tillämpas även om verkställigheten av ett internationellt avtal som är bindande för Finland förutsätter att miljökonsekvenserna av ett projekt som genomförs i Finland skall bedömas i samarbete med en annan stat.

Miljöministeriet sköter de underrättelser och förhandlingar beträffande miljökonsekvensbedömningen som förutsätts i avtal som avses i 1 mom.

Om projektet sannolikt har betydande miljökonsekvenser på ett område under någon annan stats jurisdiktion, skall kontaktmyndigheten ofördröjligen sända bedömningsprogrammet till miljöministeriet som skall underrätta den andra staten enligt ett avtal som avses ovan. Miljöministeriet skall begära utlåtande i saken av utrikesministeriet.

15 §
Internationellt hörande

Miljöministeriet eller en myndighet som det har utsett skall bereda myndigheter jämte fysiska personer och sammanslutningar i en stat som är part i avtal som avses i 14 § 1 mom. tillfälle att ta del i bedömningsförfarandet enligt denna lag, om miljökonsekvenserna av ett projekt enligt denna lag sannolikt kommer att uppträda på den andra statens territorium.

4 kap.

Särskilda stadganden

16 §
Ledning, övervakning och uppföljning

Den allmänna ledningen av verkställigheten av lagen, uppföljningen och den allmänna utvecklingen av bedömningen ankommer på miljöministeriet. De övriga ministerierna sköter ledningen och uppföljningen av verkställigheten samt utvecklingen av bedömningen på sina respektive verksamhetsområden och kan vid behov meddela tillämpningsanvisningar om bedömningsförfarandet.

Länsstyrelserna leder och övervakar verkställigheten av denna lag i länen.

De statliga och kommunala myndigheterna skall samarbeta för att genomföra bedömningsförfarandet enligt denna lag och anpassa det till förfaranden enligt andra lagar som berör ett visst projekt.

17 §
Besvärsrätt med anledning av att bedömning saknas

Utöver vad som särskilt stadgas om sökande av ändring har länsstyrelsen rätt att anföra besvär över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet, när besvärsgrunden är att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits.

Den som annars har rätt att söka ändring i ett beslut genom besvär kan i dessa åberopa att bedömningsförfarandet inte har genomförts.

18 §
Tvångsmedel

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter tillstånd eller beslut enligt 17 § 1 mom. och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan länsstyrelsen vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills bedömningsförfarandet är slutfört. Beträffande vite gäller viteslagen (1113/90).

19 §
Sökande av ändring i miljöministeriets beslut

Den projektansvarige får i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut som miljöministeriet meddelat med stöd av 6 § 1 mom.

20 §
Tystnadsplikt

Den som i ett uppdrag enligt denna lag har fått upplysningar om den projektansvariges ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter eller om en enskild persons hälsotillstånd eller ekonomiska ställning får inte röja dessa för andra än en myndighet som avses i denna lag, om inte den vars intresse tystnadsplikten gäller samtycker till det.

21 §
Undantag i fråga om hörande

Tillkännagivande och hörande enligt denna lag kan i behövliga delar frångås, om uppgifter som gäller projektet är sekretessbelagda med hänsyn till rikets försvar.

22 §
Kostnadsansvar

För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och utredning av miljökonsekvenserna samt för översättningar som behövs för bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser svarar den projektansvarige.

23 §
Närmare stadganden

Genom förordning stadgas om myndigheterna och deras uppgifter vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt om tillkännagivande, hörande och internationella uppgifter.

5 kap.

Allmän utredningsplikt

24 §
Planer och program

Miljökonsekvenserna skall utredas och bedömas i tillräcklig mån när en myndighet bereder planer och program, vilkas genomförande kan ha betydande miljökonsekvenser men på vilka stadgandena i 2 kap. om bedömningsförfarande inte tillämpas.

Statsrådet kan meddela allmänna anvisningar om bedömningen av miljökonsekvenserna av planer och program som avses i 1 mom.

25 §
Skyldighet att vara konsekvensmedveten

Den som ansvarar för något annat projekt än ett sådant som avses i 4 § skall, utöver vad som särskilt stadgas, vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den omfattning som rimligen kan förutsättas.

6 kap.

Ikraftträdelsestadganden

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

27 §
Tillämpningsstadgande

Denna lag tillämpas inte på ett projekt för vilket tillstånd har beviljats eller en myndighet har fattat något annat med tillstånd jämförbart beslut före denna lags ikraftträdande eller som före den 14 januari 1994 offentligt har kungjorts eller om vilket parterna före nämnda dag har hörts enligt byggnadslagen (370/58), vattenlagen (264/61), lagen om miljötillståndsförfarande (735/91), luftvårdslagen (67/82), avfallslagen (1072/93), hälsovårdslagen (469/65), lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/20), kemikalielagen (744/89), marktäktslagen (555/81), gruvlagen (503/65), ellagen (319/79), lagen om allmänna vägar (243/54), luftfartslagen (595/64), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), lagen om enskilda skogar (412/67), skogsförbättringslagen (140/87) eller kärnenergilagen (990/87).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.