450/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om delegationen för metrologi

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93) och 19 § justeringslagen den 14 april 1965 (219/65), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 april 1992 (321/92):

1 §
Ställning

Handels- och industriministeriet samt mätteknikcentralen och tekniska kontrollcentralen biträds av en delegation för metrologi vid behandlingen av de ärenden enligt lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93) och justeringslagen (219/65) som gäller metrologi.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift

1) att fastställa allmänna riktlinjer för metrologi,

2) att främja säkerställandet av mätningar och samarbetet mellan olika myndigheter,

3) att följa och främja det internationella samarbetet i fråga om metrologi,

4) att följa den utveckling och forskning som gäller metrologi,

5) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av forskning, utbildning och information som gäller metrologi,

6) att bereda förslag till stadganden och bestämmelser om metrologi,

7) att avge utlåtanden och vara sakkunnigorgan i frågor som gäller metrologi,

8) att ta andra initiativ som gäller metrologi,

9) att sköta andra beredningsuppgifter som handels- och industriministeriet samt mätteknikcentralen och tekniska kontrollcentralen ålägger delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka alla har en personlig suppleant. Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de andra medlemmarna samt suppleanterna för tre år i sänder.

I delegationen skall finnas representanter för de myndigheter som har betydelse för tillsynen över metrologi och säkerställandet av mätningar samt för näringslivet och konsumenterna. Dessutom skall den metrologiska forskningen och den nationella mätservicen samt tillverkarna av mätinstrument vara företrädda i delegationen. Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar handels- och industriministeriet på framställning av respektive organisation eller myndighet en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan delas in i sektioner och i dessa använda beslutanderätt. Delegationen kan också vid behov anlita sakkunniga och anställa sekreterare. Delegationens sektioner kan tillsätta arbetsgrupper för beredningen av ärenden och till dessa kan sakkunniga inkallas.

I övrigt gäller beträffande delegationen vad som bestäms om statliga kommittéer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.