448/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/92) 20 § och 21 § 3 mom. samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 10 juni 1994 (447/94), ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

Vad som stadgas i 4 mom. gäller inte de åtgärder som avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (EFTA:s övervakningsavtal) jämte protokoll förutsätter.

20 §

Behöriga tjänstemän vid konkurrensverket och länsstyrelsen har rätt att förrätta inspektioner för att övervaka att denna lag och de med stöd av den utfärdade stadgandena och bestämmelserna följs. Konkurrensverket är skyldigt att på begäran av EFTA:s övervakningsmyndighet utföra de undersökningar om vilka bestäms i protokoll 4 till EFTA:s övervakningsavtal.

Konkurrensverket biträder dessutom EFTA:s övervakningsmyndighet vid undersökningar så som bestäms i protokoll 4 till EFTA:s övervakningsavtal.

En näringsidkare och en sammanslutning av näringsidkare skall för inspektion eller undersökning ge tjänstemän som avses i 1 och 2 mom. tillträde till affärs- och lagerlokaler, markområden och fordon som de har i sin besittning. Tjänstemän som förrättar inspektion eller undersökning har rätt att granska näringsidkares eller deras sammanslutningars affärskorrespondens, bokföring, dataregistreringar och andra handlingar som kan ha betydelse för övervakningen av att denna lag samt de med stöd av den utfärdade stadgandena och bestämmelserna följs.

De tjänstemän som förrättar inspektion eller undersökning har rätt att kräva muntliga förklaringar på platsen och att kopiera de handlingar som granskas.

Polisen skall vid behov på begäran ge handräckning när inspektioner och undersökningar som avses i 1 och 2 mom. genomförs, så som stadgas särskilt.

21 §

I beslut som konkurrensverket har meddelat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Inte heller i handräckningsbeslut som meddelats med stöd av 20 § 5 mom. får ändring sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 45/94
EkUB 19/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.