445/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av lagen om importavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § 5 mom. lagen den 30 december 1993 om importavgifter (1519/93),

ändras 2 § 4 mom. och 6 § 2-4 mom. samt den förmånsförteckning som utgör bilaga, samt

fogas till lagen en ny 6 a §, som följer:

2 §
Importavgifter

Prisskillnaden för vegetabilisk olja och för margarin används när produkten ingår i en förädlingsprodukt som avses i importavgiftsförteckning B eller i en produkt som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter (1520/93). Prisskillnaden för socker i förädlingsprodukt används när sockret ingår i en förädlingsprodukt som avses i importavgiftsförteckning B eller i en produkt enligt kapitel 04 i tulltariffen som avses i importavgiftsförteckning A eller i en produkt som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter eller när prisskillnaden för sådan melass enligt position 17.03 som är tjänlig till människoföda beräknas.


6 §
Import utan importavgift eller med nedsatt importavgift

Ministeriet skall ändra sänkt importavgift för spannmål på grundvalen av förändringar i riktpriserna och förändringar i världsmarknadspriserna på motsvarande spannmål, om förändringen i importavgiften är minst fem procent jämfört med den prisskillnad som ligger till grund för den gällande sänkta importavgiften. Är förändringen mindre, skall ministeriet ändra importavgiften om det är nödvändigt med tanke på marknadssituationen.

Ministeriet kan till följd av skördefluktuationer eller av andra särskilda orsaker öka de i tabellen nämnda kvotmängderna och förlänga tiden för import med nedsatt importavgift förutsatt att åtgärderna inte medför olägenheter för den inhemska produktionen.

Som allmänna importavgifter för kött- och mejeriprodukter som avses i internationella handelsavtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft anses importavgiftsnivån i maj1993.

6 a §
Befrielse från importavgift och sänkning av importavgiften för produkter som används i industriell produktion

Ministeriet kan på ansökan bevilja befrielse från importavgift eller sänka importavgiften för produkter som används i industriell produktion, om en likadan, ersättande eller annars motsvarande produkt inte tillverkas fabriksmässigt i Finland.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1994 och den tillämpas på produkter som ingår i positionerna 07.06.90, 10.01.90, 12.14.90, 17.01.11 och 17.01.12 i förmånsförteckningen och som har utlämnats från tullkontroll den 1 mars 1994 eller därefter.

RP 26/94
StaUB 16/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

FÖRMÅNSFÖRTECKNING

* Kvoten kan fastställas med stöd av 6 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.