443/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1994

Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har, efter att ha hört Finlands Advokatförbund i dess egenskap av allmän advokatförening, med stöd av 2 § lagen om advokater av den 12 december 1958 (496/58), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 28 februari 1992 (197/92),

upphävt 33 § i justitieministeriets beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/59), sådan paragrafen lyder i beslut av den 2 mars 1992 (203/92), samt

ändrat 24 § 1 mom., 30-32 §§, 35 § 2 mom., 47 § 1 mom. och 52 a § 1 mom., av dessa 30 § och 31 § samt 47 § 1 mom. och 52 a § 1 mom. sådana de lyder i beslut av den 2 mars 1992 (203/92) samt 35 § 2 mom. sådant det lyder i beslut av den 21 oktober 1961 (502/61), och

fogat till 5 § ett nytt 3 mom., varvid 3 och 4 mom. ändras till 4 och 5 mom., samt till 47 § ett nytt 2 mom., varvid 2 och 3 mom. ändras till 3 och 4 mom., som följer

5 §

En person som är behörig att bedriva advokatverksamhet i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan upptas som medlem, om han har avlagt en av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnad examen, som motsvarar det lämplighetsprov som nämns i förordningen den 30 december 1993 om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1622/93) och ger behörighet för en tjänst för vilken det krävs juris kandidatexamen, och avlagt de prov som avses i 3 § 2 mom. lagen om advokater (31/93).


24 §

Räkenskaperna avslutas kalenderårsvis och skall senast inom följande mars månad överlämnas åt revisorerna.


30 §

Medlem och passiv medlem är skyldig att till förbundet erlägga medlemsavgift, som delegationen fastställer på framställning av styrelsen. Avgiften kan vara av olika storlek för medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och för medlemmar som är medarbetare i annans tjänst samt för passiva medlemmar, dock så att den är lika stor för alla som hör till samma grupp. De medlemmar som bedriver självständig advokatverksamhet och de som är medarbetare får indelas i undergrupper enligt grunder som på framställning av styrelsen godkänts av delegationen. För dem som hör till samma undergrupp skall avgiften vara lika stor.

31 §

Om förbundet grundat i 2 § 3 mom. nämnda fonder kan delegationen på framställning av styrelsen förplikta medlem att till fonden erlägga avgifter, vilkas storlek fastställs av delegationen, och härvid skall tillämpas vad i 30 § är sagt om fastställande av avgift.

32 §

Förbundsstyrelsen kan, om särskild anledning föreligger, helt eller delvis befria medlem eller passiv medlem från erläggande av medlemsavgift och i 31 § avsedd avgift.

35 §

Då en part inlämnat en i 1 mom. nämnd skrivelse till förbundets kansli, skall styrelsen utan dröjsmål tillställa motparten ett exemplar av den, varvid ett skriftligt meddelande enligt 12 § lagen den 23 oktober 1992 om skiljemannaförfarande (967/92) skall anses ha blivit avgivet.

47 §

Disciplinnämnden avgör disciplinära ärenden. Dessa är

1) ärenden som förbundsstyrelsen överfört till nämnden i samband med övervakningen av advokaterna, om det på basis av övervakningen finns skäl att misstänka att en advokat har förfarit oredligt på det sätt som anges i 7 § lagen om advokater,

2) ärenden som upptagits på yrkande av justitiekanslern,

3) ärenden som anmälts av domstol med stöd av 15 kap. 10 a § rättegångsbalken och

4) ärenden som upptagits på besvär av advokatens egen huvudman.

Ärendet är anhängiggjort när en skriftlig anmälan om en advokat har inkommit till förbundskansliet eller när kännedom har fåtts om en offentligt framförd misstanke som gäller en advokat. Generalsekreteraren beslutar om anmälan skall behandlas som ett disciplinärt ärende eller ett övervakningsärende.


52 a §

Disciplinnämnden skall årligen avge en berättelse som utöver statistikuppgifter innehåller en kort redogörelse för behövliga delar av behandlingen av principiellt betydelsefulla disciplinära ärenden och grunderna för beslutet. I berättelsen kan också intas andra uppgifter om disciplinära ärenden och deras behandling samt statistikuppgifter om styrelsens åtgärder vid övervakningen av advokater.Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1994.

Helsingfors den 7 juni 1994

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.