389/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För behandlingen av ärenden som avses i personregisterlagen (471/87) finns i samband med justitieministeriet en datasekretessnämnd och en dataombudsmannatjänst.

Dataombudsmannen har en byrå med tjänstemän som föredragande och annan personal. Byråchefen vid dataombudsmannens byrå biträder dataombudsmannen och är ställföreträdare för honom. Byråchefen kan på förordnande av dataombudsmannen föra talan på dennes vägnar.

Datasekretessnämnden
2 §

Datasekretessnämnden skall

1) behandla och avgöra de ärenden i vilka den enligt personregisterlagen skall besluta,

2) behandla frågor som hänger samman med personregister och som är principiellt viktiga för tillämpningen av lagen, samt

3) följa behovet av att utveckla personregisterlagstiftningen och ta nödvändiga initiativ.

3 §

Om datasekretessnämndens sammansättning och om hur den skall tillsättas stadgas genom förordning.

4 §

Datasekretessnämndens ordförande och övriga medlemmar handlar under tjänsteansvar.

Dataombudsmannen
5 §

Dataombudsmannen skall

1) behandla och avgöra ärenden som gäller personregister så som 33-36 §§ personregisterlagen stadgar samt sköta övriga uppgifter som följer av personregisterlagen,

2) följa den allmänna utvecklingen i fråga om personregisterpraxis samt ta nödvändiga initiativ,

3) sköta om den informationsverksamhet som hör till hans verksamhetsområde, samt

4) sköta det internationella samarbete som har samband med personregister.

6 §

Dataombudsmannen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet på viss tid, högst fem år i sänder utan att tjänsten har förklarats ledig. Den som har utnämnts till dataombudsman är fri från skötseln av annan tjänst eller befattning under den tid han är dataombudsman.

Om dataombudsmannen och dataombudsmannens byrå stadgas i förordning.

Särskilda stadganden
7 §

Datasekretessnämnden och dataombudsmannen har rätt att höra sakkunniga samt att inbegära utlåtanden av dem.

8 §

Polisen är skyldig att vid behov ge dataombudsmannen handräckning när han fullgör de åligganden som ankommer på honom.

9 §

En medlem eller sekreterare i datasekretessnämnden, dataombudsmannen eller den som är anställd hos honom och den som handhar deras uppgifter får inte för utomstående olovligen röja eller till egen fördel utnyttja vad han i sitt uppdrag har fått veta om någons personliga förhållanden, ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller ärende som gäller statens säkerhet eller tekniskt skydd för register. Detsamma gäller en sakkunnig som avses i 7 § i denna lag eller i 32 § personregisterlagen.

Vad som stadgas ovan i 1 mom. utgör inte hinder för att uppgifter om tekniskt skydd för register lämnas för brottsutredning eller för väckande av åtal.

10 §

Den som i strid med 9 § röjer eller använder de uppgifter som där avses skall för brott mot datasekretessmyndighets tystnadsplikt dömas till böter eller fängelse i högst ett år. På brott mot tjänstemans eller offentligt anställd arbetstagares tystnadsplikt tillämpas dock 40 kap. 5 § strafflagen.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 april 1987 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (474/87).

RP 311/93
FvUB 1/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.