383/1994

Utfärdat i Helsingfors den 26 maj 1994

Finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka en myndighet inom skatteförvaltningen uppbär avgift enligt bifogade avgiftstabell eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde, är:

1) sådana beslut av centralskattenämnden eller någon annan myndighet inom skatteförvaltningen som innehåller bindande förhandsbesked samt beslut om att förhandsbesked inte meddelas eller att ärendet lämnas utan prövning eller avskrivs,

2) skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda skatteuppgifter samt beslut om att inte ge tillstånd att använda uppgifter,

3) beslut om sådan namngivning som avses i 2 och 3 §§ inkomstskatteförordningen,

4) lämnande av skatteuppgifter för andra ändamål än sådana som gäller beskattningen på grundval av i 2 punkten avsedda beslut och stadganden som berättigar till erhållande av uppgifter antingen på maskinläsbart medium eller som intyg, utdrag eller avskrift,

5) andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och baserar sig på lag eller förordning.

Lämnande av uppgifter för ändamål som gäller beskattningen är också lämnande av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring i beskattningen.

2 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) statistik och publikationer,

2) undersöknings- och statistikservice som utförs på uppdrag,

3) överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning,

4) specialrevisioner som utförs på uppdrag,

5) användning av lokaler som skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,

6) annonser och meddelanden i skatteförvaltningens publikationer,

7) ljus- och andra kopior,

8) avsändning och postning av handlingar och annat material,

9) ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen till den del de inte tillhandahålls avgiftsfritt av myndigheter inom skatteförvaltningen,

10) andra än ovan i denna paragraf nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 13 oktober 1993 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (875/93). Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 maj 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.