378/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om Finlands Akademi

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Finlands Akademi är ett centralorgan för vetenskapsförvaltningen. Finlands Akademi hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde.

2 §

Finlands Akademi har till uppgift att

1) främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den,

2) utveckla det internationella samarbetet inom vetenskapen,

3) vara sakkunnigorgan i frågor som gäller forskningspolitik samt

4) bevilja anslag för vetenskaplig forskning och annan verksamhet som främjar vetenskapen.

3 §

Vid Finlands Akademi finns en styrelse samt vetenskapliga forskningsråd, om vilka stadgas genom förordning. Vid akademin finns dessutom ett förvaltningsämbete.

Förman för Finlands Akademi och ordförande för styrelsen är en generaldirektör, som utnämns av republikens president för viss tid.

4 §

Utnämning till en forskartjänst vid Finlands Akademi kan ske för viss tid eller annars tidsbegränsat. Om de forskartjänster till vilka utnämning alltid sker för viss tid stadgas genom förordning.

Den som tidigare på något annat vis än för begränsad tid har utnämnts till en högskoletjänst och som för viss tid eller annars tidsbegränsat utnämns till en forskartjänst vid Finlands Akademi, är tjänstledig från högskoletjänsten under den tid han innehar forskartjänsten. Om han tidigare för begränsad tid har utnämnts också till högskoletjänsten, kan han beviljas tjänstledighet från högskoletjänsten för den tid han innehar forskartjänsten.

5 §

För forskartjänsterna vid Finlands Akademi krävs inte sådan kunskap i finska och svenska som avses i lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

6 §

Republikens President kan på framställning av Finlands Akademis styrelse tilldela synnerligen förtjänta finländska eller utländska vetenskapsidkare titeln akademiker. Denna titel får samtidigt innehas av högst tolv finländska vetenskapsidkare. För den expedition som gäller titeln uppbärs inte stämpelskatt.

7 §

I beslut av Finlands Akademi som gäller forskningsanslag, stipendier eller avtal får ändring inte sökas genom besvär.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 5 december 1969 om den vetenskapliga forskningens organisering (760/69) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 320/93
KuUB 1/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.