375/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom., 21 § 1 mom. 4 punkten och 173 § 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) samt

fogas till 71 § en ny 10 punkt och till lagen en ny 229 a § som följer:

3 §

Säljaren är inte skattskyldig om den skattepliktiga försäljningen och den enligt 51, 52, 55-58 §§ eller 6 kap. skattefria försäljningen, frånräknat försäljning av anläggningstillgångar, sammanlagt under ett kalenderår uppgår till högst 50 000 mark, såvida han inte enligt egen anmälan har registrerats som skattskyldig. Detta stadgande tillämpas inte på kommuner.


21 §

Med eget bruk av en vara avses att en näringsidkare


4) bygger om ett fordon eller fartyg till ett fordon eller fartyg för vilket avdrag enligt 114 § 1 mom. 5 punkten inte får göras.


71 §

Som försäljning till utlandet anses


10) försäljning av transporttjänster som gäller gods som transiteras genom Finland och försäljning av lastnings-, lossnings- och andra sådana tjänster som anknyter till dessa transporter.

173 §

Den som är skattskyldig med stöd av 12 och 30 §§ samt 48 § 3 mom. införs i registret tidigast från ansökningstidpunkten. Om en näringsidkare som avses i 30 § kan göra avdrag enligt 106 §, är han dock skattskyldig från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 30 § inleds.

229 a §

En näringsidkare får som avdrag eller återbäring för en ny byggnad eller bestående konstruktion som han har köpt av byggaren eller byggherren eller byggt själv och som han använder i sin mervärdesskattepliktiga rörelse eller i någon sådan i 130 och 131 §§ avsedd verksamhet som berättigar till återbäring en kalkylerad skatt som uppgår till 13,5 procent av anskaffningsutgiften för byggnaden eller konstruktionen. Detta tillämpas endast på byggnader som har börjat byggas den 1 januari 1994 eller därefter, och endast till de delar byggtjänster har utförts före den 1 juni 1994.

Vad 1 mom. stadgar om nybyggnader skall också tillämpas på utvidgnings-, ändrings- och förnyelsearbeten samt andra motsvarande arbeten som innebär grundlig förbättring av gamla byggnader eller bestående konstruktioner och på varor som används i arbetet.

När avdraget beräknas anses som anskaffningsutgift de direkta utgifterna för anskaffningen och uppförandet eller den grundliga förbättringen av byggnaden eller den bestående konstruktionen. Som anskaffningsutgift för en byggnad som den skattskyldige köpt av en byggherre anses byggherrens anskaffningsutgift. Om byggherrens anskaffningsutgift inte tillförlitligt kan redas ut, anses anskaffningsutgiften utgöra 80 procent av det pris som har betalts för byggnaden.

Till den del som för byggtjänst eller fastighet kunnat göras avdrag som avses i denna paragraf tillämpas 33 §. Skattebeloppet utgörs av avdragets belopp.

Av avdraget görs hälften i juni 1994 och hälften i januari 1995.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 3/94
StaUB 15/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.