328/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82)1–3, 6–8 kap. samt 52–55 §§, av dessa lagrum 3 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 16 januari 1987, den 12 januari 1990, den 16 mars 1990, den 28 juni 1991 och den 22 maj 1992 (24/87, 32/90, 270/90, 983/91 och 446/92), 7 kap. och 52 § sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 19 maj 1989 (450/89) och 53 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 22 maj 1992, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller trafiken och regleringen av trafiken på vägar som avses i 2 § vägtrafiklagen.

2 §

Trafiken regleras av polismän och under försvarsmaktens övningar på vägarna av militärpoliser eller av militärpersoner som har förordnats till denna uppgift.

Trafiken regleras även av personer som

1) Statsjärnvägarna har förordnat att reglera trafiken vid plankorsningar med järnväg,

2) en kommunal myndighet har förordnat att reglera trafiken på ställen där spårvägstrafiken kan medföra fara eller olägenhet för den övriga vägtrafiken,

3) den myndighet som ansvarar för regleringen av trafiken har förordnat att reglera trafiken på grund av arbeten eller undersökningar som utförs på vägen eller i dess närhet,

4) vägverket eller polisen har förordnat att reglera trafiken vid specialtransporter,

5) polisen har förordnat att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, folkfester, utställningar eller av andra motsvarande orsaker,

6) polisen eller en brand- eller räddningsmyndighet har förordnat att reglera trafiken på grund av en brand eller någon annan motsvarande orsak, eller som

7) polisen har förordnat att reglera trafiken på färjställen eller parkeringsområden eller i parkeringsanläggningar.

Andra än uniformerade polismän skall vid regleringen av trafiken som stoppmärke använda vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden) i miniatyrformat.

3 §

För regleringen av trafiken kan användas vägmärken, trafikljus, vägmarkeringar och andra trafikanordningar på det sätt som stadgas nedan.

Vägtrafikanterna skall i enlighet med vad som stadgas i vägtrafiklagen följa de anvisningar och påbud som getts genom trafikanordningar.

2 kap.

Trafik på motorvägar och motortrafikleder

4 §

På motorvägar samt på påfartsvägar till och avfartsvägar från dem är endast trafik med motorfordon tillåten. På sådana vägar får dock inte motorfordon köras vilkas högsta tillåtna hastighet är eller vilkas konstruktion avser en hastighet av högst 50 km i timmen.

Det är förbjudet att bogsera fordon på motorvägar med användning av rep, vajer eller något annat sådant redskap. Fordon som gått sönder på motorvägar får dock på nämnt sätt bogseras till följande tillåtna avfartsställe.

5 §

Fordon får köras in på en motorväg endast vid vägens början eller från en påfartsväg och köras av motorvägen endast vid vägens slut eller längs en avfartsväg som är angiven med informationsmärken i körriktningen.

Om accelerationsfält saknas, skall en förare som ämnar köra in på en motorväg väja för fordon på motorvägen. Den som ämnar köra in på en motorväg från ett accelerationsfält skall förvissa sig om att detta kan ske utan fara och onödigt hinder för andra.

En förare som lämnar motorvägen skall i tillräckligt god tid köra in på det körfält som är beläget närmast avfartsvägen eller på ett körfält som genom ett vägmärke är anvisat för avfartstrafik. Om vägen har ett retardationsfält, skall föraren i ett så tidigt skede som möjligt köra in på detta.

6 §

Fordon får inte på en motorväg köras på den mittremsa som skiljer körbanorna från varandra eller på en tvärväg mellan motorvägens körbanor.

Fordon får inte vändas eller backas på motorvägar eller på påfartsvägar till eller avfartsvägar från dem. Fordon får stannas eller parkeras endast på särskilt angivna parkerings- eller rastplatser. Fordon får stannas vid busshållplatser i enlighet med stadgandena om märkena 531 och 532.

7 §

På motorvägar skall fordonen köras på det fria körfält som är längst till höger. Om det genom informationsmärken angetts att vart och ett av körfälten är avsett för en viss trafikriktning, får föraren dock använda det körfält som lämpar sig bäst med hänsyn till omständigheterna samt för den fortsatta färden.

Finns det på en motorväg minst tre körfält för trafik i samma riktning, får lastbilar eller fordonskombinationer vilkas längd överstiger sju meter köras endast på någotdera av de två körfälten till höger, om inte något annat följer av stadgandena i 5 §.

Omkörning av framförkörande fordon skall på motorvägar ske till vänster. Om fordonen emellertid kör i en fil eller använder körfält som anvisats för en viss trafikriktning genom informationsmärken eller om det omkörande fordonet använder busskörfältet, är det tillåtet att köra förbi framförkörande fordon till höger utan att byta körfält.

8 §

Stadgandena i 4–7 §§ skall i tillämpliga delar följas även på motortrafikleder och påfartsvägar till och avfartsvägar från dem.

9 §

Vad som stadgas i 4–8 §§ gäller inte utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler eller tillfällig trafik som väghållaren tillåtit av tvingande skäl och på särskilda villkor.

Förare av fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid vägen får avvika från stadgandena i 4–8 §§ på det sätt som omständigheterna kräver och med iakttagande av nödvändig försiktighet.

Fordon som används för trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag får utan hinder av stadgandena i 6 § 2 mom. tillfälligt stannas eller parkeras på det sätt som uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken inte uppenbaet utsätts för fara.

3 kap.

Vägmärken

Allmänt
10 §

Ett vägmärke har den betydelse som det ges i denna förordning genom benämning, bild och eventuell förklaring.

11 §

Vägmärkena indelas i varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt, förbuds- och begränsningsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken, informationsmärken och tilläggsskyltar.

Om det vid regleringen av trafiken behövs ett vägmärke som inte är fastställt i denna förordning, kan en rektangulär skylt med text användas.

Varningsmärken
12 §

Varningsmärken används för att markera sådana ställen på vägen och sådana vägsträckor som är farliga för trafiken. Något märke används dock inte när förhållandena även annars kräver särskild försiktighet.

Ett varningsmärke har i allmänhet formen av en liksidig triangel. Dess spets är uppåtriktad och märket har röda bårder. I mitten av märket finns på gul botten en figur som anger farans art. På ett omställbart varningsmärke kan den figur som anger farans art vara ljus och botten svart. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den figur som anges nedan, dock inte väsentligt.

13 §

Ett varningsmärke uppsätts på högra sidan av körbanan, om inte något annat stadgas nedan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom uppsättas på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

Om inte något annat stadgas nedan, uppsätts varningsmärket minst 150 och högst 250 meter före platsen för faran. På motorvägar och motortrafikleder uppsätts märket dock högst 500 meter före platsen för faran. I tätorter och av särskilda skäl även på andra ställen kan varningsmärket uppsättas närmare platsen för faran än vad som stadgas ovan. Uppsätts varningsmärket på längre avstånd från objektet än vad som stadgas ovan, skall i samband med märket tilläggsskylten 815 användas. Varningsmärket kan vid behov upprepas.

Ett varningsmärke kan användas som förhandsmärke på märkena 611–616 och 631–633.

Varningsmärken är:

111. Högerkurva

112 Vänsterkurva

113. Kurvor, den första till höger

114. Kurvor, den första till vänster

Märkena 111–114

Märket varnar för en kurva som avviker från vägens allmänna linjeföring.

115. Brant utförsbacke

116 Brant uppförsbacke

Märkena 115 och 116

Märket varnar för en brant backe som avviker från vägens allmänna linjeföring.

121. Avsmalnande väg

122. Dubbelriktad trafik

Märke 122

Märket varnar för att en enkelriktad körbana blir dubbelriktad. Märket finns omedelbart före en korsning eller det ställe på vägen där körbanan blir dubbelriktad. Märket kan upprepas utmed den dubbelriktade körbanan. Försett med tilläggsskylt 815 kan det också användas som förhandsmärke.

131. Rörlig bro

132. Färja, kaj eller strand

133. Köbildning

Märke 133

Med märket kan varnas för en framförvarande köbildning. Märket används endast som omställbart märke.

141. Ojämn väg

Märke 141

Märket varnar för ett ställe på vägen som i förhållande till vägens allmänna skick är överraskande och ovanligt ojämnt.

142. Vägarbete

Märke 142

Märket varnar för ett ställe på vägen eller ett vägavsnitt som är under arbete och där det kan förekomma maskiner eller arbetare eller finnas faror som föranleds av arbetet eller av att arbetet är ofullbordat, t.ex. lösa stenar eller gropar. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.

143. Stenskott

Märke 143

Märket varnar för lösa stenar som tillfälligt finns på vägen. Märket används i allmänhet inte på grusvägar.

144. Slirig körbana

Märke 144

Märket varnar i allmänhet inte för halka på grund av snö eller is.

147. Farlig vägkant

Märke 147

Med märket kan varnas för hög beläggningskant eller svag vägkant.

151. Förhandsvarning för skyddsväg

152. Barn

Märke 152

Med märket kan varnas för ett sådant ställe på vägen där det på grund av närheten till en skola eller en lekplats eller av någon annan motsvarande anledning rör sig mera barn än vanligt. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.

153. Cyklister

Märke 153

Med märket kan varnas för en korsande cykelbana eller för ett sådant ställe på vägen där cyklister och mopedister kommer in på körbanan på grund av att cykelbanan upphör.

154. Skidspår

155. Hjortdjur

156. Renar

161. Vägkorsning

Märke 161

Med märket kan varnas för en korsning i vilken fordon, i enlighet med det allmänna stadgandet om körning i korsningar, skall väja för fordon som samtidigt närmar sig från höger.

162. Korsning med sidoväg

163. Korsning med sidoväg

164. Korsning med sidoväg

Märkena 162–164

Med märket kan varnas för en korsning i vilken den som trafikerar den korsande vägen genom ett vägmärke har ålagts eller, i enlighet med 14 § 3 mom. vägtrafiklagen, har väjningsplikt.

165. Trafikljus

166. Cirkulationsplats

167. Spårväg

171. Plankorsning med järnväg, utan bommar

172. Plankorsning med järnväg, med bommar

173. 174. 175. Avståndsmärken för plankorsning med järnväg

Märkena 173–175

Märkena finns med jämna mellanrum före en plankorsning så, att märke 173 finns längst från plankorsningen under märke 171 eller märke 172 på samma stolpe.

176. Plankorsning med enkelspårig järnväg

177. Plankorsning med två eller flerspårig järnväg

Märkena 176 och 177

Märket finns omedelbart före närmaste räls.

181. Stenras

182. Lågtflygande flygplan

183. Sidovind

Märke 183

Med märket kan varnas för ett sådant ställe på vägen där ofta förekommande hård sidovind kan medföra fara för trafiken.

189. Annan fara

Märke 189

Med märket kan varnas för en sådan fara som det inte finns något eget varningsmärke för. Farans art anges alltid genom en tilläggsskylt. Märket kan fästas på en varningsanordning som sätts upp på vägen.

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt
14 §

Märken som anger förkörsrätt och väjnings plikt sätts upp på högra sidan av körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt är:

211. Väg med förkörsrätt

Märke 211

Märket anger en väg för vars trafik fordon och spårvagnar som kommer in från en korsande väg skall väja. Väjningsplikten är angiven med ett vägmärke, om den inte grundar sig på stadgandet i 14 § 3 mom. vägtrafiklagen. Märket sätts upp i början av en sådan väg och vid nödvändiga ställen utmed vägen.

212. Förkörsrätt upphör

Märke 212

Märket anger det ställe på vägen där förkörsrätten upphör. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket även användas som förhandsmärke.

221. Förkörsrätt vid möte

Märke 221

Märket anger ett smalt ställe på vägen där fordon som kommer från motsatt håll har ålagts väjningsplikt med märke 222.

222. Väjningsplikt vid möte

Märke 222

Märket anger att fordon som kommer från motsatt håll vid behov skall ges tillfälle att först passera det med märket angivna smala stället på vägen.

231. Väjningsplikt i korsning

Märke 231

Märket anger att fordon som kommer till korsningen skall väja för fordon och spårvagnar som trafikerar den korsande vägen eller befinner sig inne på korsningsområdet. På en cirkulationsplats anger märket att fordon som kommer till cirkulationsplatsen skall väja för fordon och spårvagnar som trafikerar denna. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt 816 kan det användas som förhandsmärke för märke 232. Med märket kan även anges väjningsplikt som avses i 14 § 3 mom. vägtrafiklagen.

232. Obligatoriskt att stanna

Märke 232

Märket anger att fordon som kommer till en korsning eller en väg alltid skall stanna vid stopplinjen. Där det inte finns någon stopplinje skall fordonen stanna omedelbart före den korsande vägen på ett sådant ställe från vilket det är så god sikt som möjligt till den korsande vägen. Märket anger även att fordon skall väja för fordon och spårvagnar som trafikerar den korsande vägen eller befinner sig inne på korsningsområdet. I en plankorsning med järnväg anger märket att fordonen skall stanna vid märket innan de fortsätter över plankorsningen.

Förbuds- och begränsningsmärken
15 §

Vägmärken som anger förbud eller begränsningar är i allmänhet cirkelformiga och har en röd bård. På ett omställbart märke kan figuren vara ljus och botten svart. På ett omställbart märke kan figuren avvika från den redan nämnda figuren, dock inte väsentligt.

16 §

Märken som anger förbud eller begränsningar sätts upp på högra sidan av vägen eller körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. Märkena 311, 312 och 331 kan även sättas upp enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den. Märkena 332, 334, 342, 362, 364 och 374 kan sättas upp enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför denna. Märke 351 sätts upp på vardera sidan av vägen eller körbanan. Märkena 371, 372, 375, 376, 381 och 382 sätts upp enbart på den sida av vägen som förbudet eller begränsningen avser.

Det förbud eller den begränsning som ett förbuds- eller begränsningsmärke avser börjar vid märket, om inte något annat har angetts med en tilläggsskylt. Förbuds- och begränsningsmärken kan också användas som förhandsmärken på märkena 611–616 och 631–633.

Ett förbuds- eller begränsningsmärkes verkningsområde utsträcker sig, om inte något annat stadgas nedan eller om inte något annat verkningsområde har angetts med en tilläggsskylt. fram till det märke som anger att det förbud eller den begränsning som har angetts med märket upphör, eller fram till det märke som har satts upp för trafiken i motsatt riktning.

Förbuds- och begränsningsmärken är:

311. Fordonstrafik förbjuden

Märke 311

Märket anger att det är förbjudet att föra fordon på det område som begränsats med märken.

312. Trafik med motordrivet fordon förbjuden

313. Last- och paketbilstrafik förbjuden

Märke 313

Om förbudet avser trafik med last- och paketbilar vilkas totalmassa enligt registerutdraget överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt.

314. Trafik med fordonskombination förbjuden

315. Körning med traktor förbjuden

Märke 315

Förbudet gäller även körning med motorredskap.

316. Körning med motorcykel förbjuden

317. Körning med snöskoter förbjuden

318. Förbjudet att transportera farliga ämnen

Märke 318

Märket anger att transport av ämnen som enligt trafikministeriets föreskrifter är farliga är förbjuden på vägen.

319. Busstrafik förbjuden

321. Körning med moped förbjuden

322. Cykelåkning och körning med moped förbjudna

323. Gångtrafik förbjuden

324. Gångtrafik samt cykelåkning och körning med moped förbjudna

325. Ridning förbjuden

331. Förbjuden körriktning

Märke 331

Det är förbjudet för fordon att passera märket.

332. Vänstersväng förbjuden

Märke 332

Märket anger att vänstersvängar och U-svängar är förbjudna i korsningen eller anslutningen, om inte en tilläggsskylt anger något annat verkningsområde.

333. Högersväng förbjuden

Märke 333

Märket anger att högersvängar är förbjudna i korsningen eller anslutningen, om inte en tilläggsskylt anger något annat verkningsområde.

334. U-sväng förbjuden

Märket 334

Märket anger att svängar mot färdriktningen (Usvängar) är förbjudna i följande korsning och före den.

341. Fordons största tillåtna bredd

342. Fordons högsta tillåtna höjd

Märkena 341–343

När bredd, höjd och längd mäts upp beaktas även lasten.

343. Fordons eller fordonskombinations största tillåtna längd

344. Fordons största tillåtna massa

345. Fordonskombinations största tillåtna massa

Märkena 344 och 345

Talet på märke 344 anger fordons och talet på märke 345 fordonskombinationers eller fordons största tillåtna faktiska massa. När massan mäts upp beaktas även lasten.

346. Fordons största tillåtna massa på axel

Märke 346

Talet på märket anger fordons största massa som får belasta axel. När massan mäts upp beaktas även lasten.

347. Fordons största tillåtna massa på boggi

Märke 347

Talet på märket anger största massa som får belasta boggi. När massan uppmäts beaktas även lasten. Fordon vilkas tvåaxlade boggis axelavstånd är minst 1,5 meter eller vilkas treaxlade boggis samtliga tre axlar är i bruk får ändå överskrida den på vägmärket angivna största massa som får belasta boggi på det sätt som anges i fordonets registerutdrag.

351. Omkörningsförbud

Märke 351

Märket förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidovagn samt mopeder. Märket gäller inte omkörning på ett grupperingsområde av fordon, som grupperat för att svänga. Märket gäller fram till följande korsning med allmän väg eller gata eller fram till märke 352.

352. Omkörningsförbud upphör

361. Hastighetsbegränsning

Märke 361

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna hastigheti kilometer per timme. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke 361–363, 572 eller 573. Märket upphör att gälla även vid märke 571, om inte en ny hastighetsbegränsning har angetts med ett vägmärke omedelbart efter märke 571. På en väg där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h får sådana konstruktioner förekomma som sänker hastigheten och för vilka inget vägmärke varnar särskilt.

Märke 361 och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan vid behov ange övergång från en väg eller ett område med hastighetsbegränsning till ett område med allmän hastighetsbegränsning. Märke 361 och tilläggsskylten "Zon" kan vid behov ange övergång från en sådan väg inom en hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbegränsningen har angetts med märke 361, tillbaka till zonen.

362. Hastighetsbegränsning upphör

Märke 362

Märket anger att en hastighetsbegränsning som angetts med märke 361 upphör och att övergäng sker till allmän eller regional hastighetsbegränsning.

363. Hastighetsbegränsningszon

Märke 363

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna hastighet i kilometer per timme inom det område som begränsas av märken. Inom området kan om största tillåtna hastighet föreskrivas något annat med märke 361 eller 573. På ett område där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h får sådana konstruktioner förekomma som sänker hastigheten och för vilka inget vägmärke varnar särskilt.

364. Hastighetsbegränsningszon upphör

Märke 364

Märket anger att en hastighetsbegränsningszon som angetts med märke 363 upphör. En hastighetsbegränsningszon upphör också vid märke 363, om det anger en annan hastighetsbegränsningszon.

365. Förbud eller begränsningar som gäller olika körfält

Märke 365

Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke.

371. Förbjudet att stanna fordon

Märke 371

Märket förbjuder att av någon annan orsak än tvingande trafikhinder stanna ett fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket gäller fram till följande korsning med allmän väg eller gata, fram till något av märkena 371–376, 381 eller 382 eller fram till en parkeringsplats som anges med märke 520 eller 521, om inte ett annat kortare verkningsområde har angetts med en tilläggsskylt. Märket kan i miniatyrformat användas på de skydd som täcker parkeringsmätare för att ange att det är förbjudet att stanna på detta ställe.

Märket avser inte stannande som enligt vägtrafiklagen är tillåtet på gång- eller cykelbanor, inte heller stannande som enligt denna förordning är tillåtet på buss- eller spårvagnshållplatser.

372. Parkering förbjuden

Märke 372

Märket förbjuder parkering av fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371. I samband med märket kan den tillåtna parkeringstiden anges med en tilläggsskylt. Märket kan i miniatyrformat användas på en parkeringsmätare, på den stolpe som bär upp en parkeringsmätare eller på det skydd som täcker en parkeringsmätare för att ange att parkering är förbjuden på detta ställe.

373. Parkeringsförbudszon

374. Parkeringsförbudszon upphör

Märkena 373 och 374

Parkering är förbjuden på ett område som begränsas av märkena. Inom området kan om parkering föreskrivas något annat med ett särskilt vägmärke.

375. Zon för taxistation

Märke 375

Märket förbjuder parkering av andra fordon än taxibilar vid taxistationer. Märket gäller fram till märke 534.

376. Plats för taxibil att stanna

Märke 376

Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än taxibilar att stanna. Taxibilar får stanna endast för att ta upp eller avlämna passagerare. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371.

381. Datumparkering

382. Datumparkering

Märkena 381 och 382

Märke 381 förbjuder parkering av fordon på de dagar i månaden som har udda ordningstal och märke 382 på de dagar i månaden som har jämna ordningstal, i vartdera fallet på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märkets verkningsområde är detsamma som i fråga om märke 371. Parkeringsförbudet gäller från kl. 8.00 till följande dag kl. 8.00, om inte något annat har angetts med en tilläggsskylt.

391. Obligatoriskt att stanna för tullkontroll

Märke 391

Märket anger att fordon skall stannas för tullkontroll.

392. Obligatoriskt att stanna för granskning

Märke 392

Märket anger att fordon skall stannas för poliskontroll eller av någon annan liknande orsak.

393. Minimiavstånd mellan motordrivna fordon

Märke 393

Märket anger att föraren av ett motordrivet fordon skall hålla minst det avstånd som anges på märket till det framförkörande motordrivna fordonet.

Påbudsmärken
17 §

Märken som anger påbud är cirkelformiga. De har vit bård och på blå botten en vit figur som anger påbudet.

18 §

Märke 411 sätts upp vid en korsning eller efter denna. Märkena 412–416 sätts upp på högra sidan av körbanan. Av särskilda skäl kan de dessutom sättas upp på vänsta sidan av körbanan eller på en refug på körbanan. Märkena 412–415 kan användas som separata grupperingsmärken för särskilda körfält. De sätts då upp ovanför respektive körfält. Märkena 417 och 418 sätts upp på en trafikrefug eller ett annat hinder. Märkena 421–427 sätts upp på högra sidan av den väg eller del av vägen som märket avser eller ovanför densamma. I undantagsfall kan märkena sättas upp enbart på vänstra sidan av vägen eller av delen av vägen.

Påbudsmärken är:

411. Påbjuden körriktning

Märkena 411–415

Märkena anger alla de körriktningar i en korsning som är tillåtna för fordon. Även spegelbilder av märkena kan användas och pilarna kan anpassas enligt situationen. Pilarna på märkena 412–415 kan kombineras. Det är förbjudet att byta körfält inom det område där märkena 412–415 används separat för särskilda körfält. Med avvikelse från den gruppering som anges med märkena 412–415 får dock cyklister och mopedister som svänger till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt.

412. Påbjuden körriktning

413. Påbjuden körriktning

414. Påbjuden körriktning

415. Påbjuden körriktning

416. Påbjuden cirkulationsriktning

Märke 416

Märket anger att fordon skall runda en cirkulationsplats, en refug i en korsning eller ett annat hinder motsols. Cyklister, mopedister, snöskoterförare och ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427.

417. Trafikdelare

Märke 417

Märket anger att fordon får passera det bara på den sida som pilen anger. Cyklister, mopedister, snöskoterförare och ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427.

Även spegelbilden av märket kan användas.

418. Trafikdelare

Märke 418

Märket anger att det får passeras på vilken sida som helst.

421. Gångbana

Märke 421

Märket anger en gångbana, som har avskilts från körbanan genom en markering på denna, eller en särskild gångbana, som fotgängare skall använda när de går i riktningen i fråga. Andra än fotgängare och vägtrafikanter som nämns i 8 § 2 mom. och 45 § vägtrafiklagen får inte använda en gångbana som anges med detta märke. Märket kan även vid behov användas för att ange en förhöjd gångbana.

422. Cykelbana

Märke 422

Märket anger en cykelbana, som har avskilts från körbanan genom en markering på denna eller genom en höjd kantsten, eller en särskild cykelbana, som cyklister och mopedister skall använda vid färd i riktningen i fråga. Andra fordon får inte använda en cykelbana som anges med detta märke. När körning med moped är förbjuden på cykelbanan, anges detta med en tillägsskylt med texten "Ej för mopeder". Vid körning på en cykelbana skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen stadgas om körning på körbana.

423. Kombinerad cykel och gångbana

Märke 423

Märket anger en kombinerad cykel- och gångbana, som har avskilts från körbanan genom en markering på denna eller genom en höjd kantsten, eller en särskild kombinerad cykel- och gångbana, som cyklister, mopedister och gående skall anlita vid färd i riktningen i fråga. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som stadgas om märkena 421 och 422.

424. Cykelbana och gångbana som löper parallellt

425. Cykelbana och gångbana som löper parallellt

Märkena 424 och 425

Märket anger en cykelbana och gångbana som löper parallellt och som har avskilts från körbanan genom en markering på denna eller genom en höjd kantsten, eller en särskild cykelbana och gångbana, som löper parallellt. Beteckningarna på märket anger hur cykelbanan och gångbanan löper i förhållande till varandra. Angående cykelbanor och gångbanor gäller i övrigt vad som stadgas om märkena 421 och 422.

426. Snöskoterled

Märke 426

Märket anger en snöskoterled. Det är förbjudet att föra andra fordon än snöskotrar på snöskoterleder. Vid körning på en snöskoterled skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen stadgas om körning på körbana. Skidåkare och andra gående skall i första hand använda ledens högra sida.

427. Ridväg

Märke 427

Märket anger en ridväg som ryttare skall använda vid ritt i riktningen i fråga. Andra än ryttare får inte använda en ridväg. På en ridväg skall i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen stadgas om körning på körbana. En kombinerad ridväg och led för lätt trafik anges med märken som är uppsatta under varandra. En ridväg och led för lätt trafik som löper parallellt anges med märken som är uppsatta bredvid varandra.

Anvisningsmärken
19 §

Genom rektangulära anvisningsmärken ges anvisningar för vägtrafikanterna samt anges det ställe på vägen där de trafikbestämmelser som märket avser tillämpas.

Anvisningsmärken är:

511. Skyddsväg

Märke 511

Märket uppsätts på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänsta sidan av körbanan. Har inte något annat angetts genom en vägmarkering, anger placeringen av märket för skyddsväg skyddsvägens främre kant i körriktningen.

520. Infartsparkering

Märke 520

De parkeringsplatser som anges med märket är reserverade för parkering av fordon, när fordonens förare fortsätter sin resa med det allmänna transportmedel som anges på märket eller med något annat allmänt transportmedel. Parkering i annat syfte är förbjuden. På märket kan användas symbolen för tåg, buss, spårvagn el. dyl. Metro anges med symbolen "METRO". Angående märket gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om märke 521.

521. Parkeringsplats

Märke 521

Med märket anges ett område som är reserverat för parkering av fordon och beläget utanför körbanan eller avskilt från körbanan genom en vägmarkering på denna. Begränsningar av parkeringen skall anges med en tilläggsskylt. I samband med parkeringsplatser som är försedda med parkeringsmätare används märket endast om det är nödvändigt för att man skall varsebli området eller mätarna eller för att ange hur fordonen skall placeras. Märket skall dock finnas i miniatyr på parkeringsmätarna eller på de stolpar som bär upp mätarna.

Villkor för eller begränsningar av parkeringen skall härvid anges på ett märke som fästs på mätarna eller stolparna. Försett med någon av tilläggsskyltarna 831–836, 841–843 eller 871 anger märket att inga andra fordon än de som anges på tilläggsskylten får parkeras på området. Pä märket kan anges parkeringsplatsens eller parkeringsområdets nummer- eller bokstavsbeteckning.

521 a. Fordons placering på parkeringsplats

521 b. Fordons placering på parkeringsplats

521 c. Fordons placering på parkeringsplats

522. Mötesplats

Märke 522

Parkering på en mötesplats utmed båda sidorna av vägen är förbjuden.

531. Busshållplats för lokaltrafik

532. Busshållplats för fjärrtrafik

Märkena 531 och 532

Andra fordon än bussar får inte stannas eller parkeras på en med en vägmarkering angiven sträcka på någondera sidan om vägmärket eller, om markering saknas, närmare än 12 meter från märket. På detta område får fordon dock stannas för på- och avstigning, om detta kan ske utan hinder för busstrafiken. I samband med märket kan kommunens vapen, kännetecken som anger tariff och trafikidkargrupp, hållplatsens namn, linjernas nummerbeteckningar samt namnen på linjerna eller deras ändpunkter sättas upp. Hållplatser för snabbturslinjer anges med en tilläggsskylt som skall sättas upp i samband med märke 532.

533. Spårvagnshållplats

Märke 533

Om märket gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om märkena 531 och 532.

534. Taxistation

Märke 534

Märket sätts upp i körriktningen vid taxistationens bakre gräns.

541 a. Busskörfält

Märkena 541 a och 541 b

Märket anger ett körfält som är reserverat för bussar. Om körfältet är reserverat även för taxibilar, anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Ett körfält som är reserverat för bussar får även användas av spårvagnar, utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tilläggsskylt. Då busskörfältet löper längs körbanans högra sida, får det även användas av mopeder, invalideyklar och cyklar. Busskörfältet får användas av alla fordon som ämnar gruppera sig för att svänga. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke 542 a eller 542 b. Märket sätts upp ovanför det ställe där busskörfältet börjar och kan vid behov upprepas.

541 b. Busskörfält

542 a. Busskörfält upphör

Märkena 542 a och 542 b

Märket sätts upp ovanför det ställe där busskörfältet slutar.

542 b. Busskörfält upphör

543 a. Spårvagnsfält

543 b. Spårvagnsfält

Märkena 543 a och 543 b

Märket anger ett fält som är reserverat för spårvagn. Om spårvagnsfältet är reserverat även för taxibilar anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Då får spårvagnsfältet användas även av utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tillägsskylt. Märket sätts upp ovanför det ställe där spårvagnsfältet börjar. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke 544 a eller 544 b.

544 a. Spårvagnsfält upphör

544 b. Spårvagnsfält upphör

Märkena 544 a och 544 b

Märket uppsätts ovanför det ställe där spårvagnsfältet slutar.

551. Enkelriktad väg

Märke 551

Märket anger en väg med enkelriktad fordonstrafik. Märket sätts upp i vägens riktning.

561. Motorväg

Märke 561

Inom märkets verkningsområde skall gällande trafikregler för motorvägar samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Märket sätts upp vid det ställe där motorvägen börjar eller vid påfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke före motorvägens början.

562. Motorväg upphör

Märke 562

Märket sätts upp på det ställe där motorvägen slutar eller vid avfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke om att motorvägen slutar.

Att en motorväg blir en motortrafikled anges dock med märke 563 som sätts upp vid det ställe där motorvägen slutar, varvid som förhandsmärke används märke 563, försett med tilläggsskylt 815.

563. Motortrafikled

Märke 563

Inom märkets verkningsområde skall gällande trafikregler för motortrafikleder samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Märket sätts upp vid det ställe där motortrafikleden börjar eller vid påfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke före motortrafikledens början.

564. Motortrafikled upphör

Märke 564

Märket sätts upp på det ställe där motortrafikleden slutar eller vid avfartsvägar. Försett med tilläggsskylt 815 kan märket användas som förhandsmärke om att motortrafikleden slutar.

Att en motortrafikled blir motorväg anges dock med märke 561, varvid som förhandsmärke kan användas märke 561, försett med tilläggsskylt 815.

571. Tätort

Märkena 571 och 572

Inom det område som begränsas av märkena skall gällande trafikregler för tätorter iakttas.

572. Tätort upphör

573. Gårdsgata

574. Gårdsgata upphör

Märkena 573 och 574

Inom det område som begränsas av märkena skall gällande trafikregler för gårdsgator iakttas.

Informationsmärken
20 §

För att informera och orientera vägtrafikanter används informationsmärken. Om inte något annat stadgas nedan, är informationsmärkenas bottenfärg blå och texten vit.

Grön bottenfärg och vit text informerar om motorvägar och motortrafikleder. Dessa färger används också i informationen utmed motorvägar och motortrafikleder.

Vit bottenfärg och svart text på orienteringstavlor och vägvisare anger lokala mål.

Gul bottenfärg och svart text på informationsmärken anger omfartsvägar och tillfälliga trafikarrangemang.

Svart bottenfärg och vit text på informationsmärken anger enskilda vägar och mål invid enskilda vägar.

Ett mål på en orienteringstavla, vägvisare eller avståndstavla som är täckt med ett rött snedkors anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk.

Informationsmärken är:

611. Orienteringstavla

612. Orienteringstavla

613. Orienteringstavla för omfartsväg

Märkena 613 och 614

Märket anger omfartsväg. Märkets giltighet kan begränsas till att avse enbart den fordonsgrupp som anges på märket.

614. Orienteringstavla för omfartsväg

615. Omfartsinformation

616. Körruttsinformation

Märke 616

Märket anger körrutten i pilens riktning, då möjligheterna att svänga har begränsats inom området eller trafikregleringar som avviker från det normala annars är gällande där.

621. Körfältsinformation

622. Körfältsinformation

Märkena 621 och 622

Märket anger körfältsregleringen i följande vägkorsning eller på ett sådant ställe på vägen där körfältsregleringen avviker från den sedvanliga.

623. Körfältet slutar

631. Vägvisare ovanför körbana

Märkena 631–633

Märket anger den trafikriktning som körfältet i fråga är avsett för, och vid behov flera sådana trafikriktningar.

632. Vägvisare ovanför körbana

633. Avfartsvisare ovanför körbana

641. Vägvisare

642. Avfartsvisare

643. Vägvisare för enskild väg

644. Adressvägvisare

645. Vägvisare för lätt trafik

646. Vägvisare för omfartsväg

647. Vägvisare för omfartsväg

Märke 647

Märket anger en tillfällig omfartsväg.

648. Vägvisare till lokalt mål

649. Vägvisare till motorväg och motortrafikled

650. Vägvisare till infartsparkering

651. Återvändsväg

652. Återvändsväg

653. Rekornmenderad högsta hastighet

Märke 653

Märket anger den högsta hastighet som rekommenderas på ett farligt vägavsnitt vid normalt före och under normala trafikförhållanden.

661. Avståndstavla

662. Ortnamn

663. Nummerskylt för internationell huvudled

664. Huvudvägs nummer

665. Stamvägs nummer

665 a. Regionvägs nummer

666. Annan allmän vägs nummer

667. Orientering till den väg som numret avser

Märkena 663–667

Märkena kan användas även på avståndstavlor, orienteringstavlor och vägvisare.

671. Kännetecken för motorväg

672. Kännetecken för motortrafikled

Märkena 671–679 och 681–684

Märket informerar om rutten till det mål eller för den grupp vägtrafikanter som märket anger. Figuren på märke 681 varierar beroende på fordonsgrupp. Märkena används på orienteringstavlor och vägvisare. Färgerna på märkena kan med undantag av märkena 671, 672, 677 och 684 variera beroende på färgen på orienteringstavlan eller vägvisaren.

673. Flygplats

674. Bilfärja

675. Godshamn

676. Industriområde

677. Parkering

678. Järnvägsstation

679. Busstation

681. Rutt för vissa slag av fordon eller fordonskombinationer

682. Rutt för gående

683. Rutt för handikappade

684. Rutt för transport av farliga ämnen

685. Rutt med trappor

Märke 685

Figuren på märket kan anpassas enligt situationen.

686. Rutt utan trappor

Märke 686

Figuren på märket kan anpassas enligt situationen. Symbolen på märket kan ersättas med symbolen för invalidfordon.

710. Frekvensen för en radiostation

Märke 710

Talet på märket anger den frekvens på vilken en radiostation regelbundet sänder trafikinformation.

711. Informationskarta

712. Informationsbyrå

713. Telefon

714. Nödtelefon

Märkena 712–716, 721–726, 731–734 och 741–745

Märkenas kännetecken kan användas på vägvisare och orienteringstavlor. De kan också kombineras.

715. Första hjälpen

716. Sevärdhet

721. Bilverkstad

722. Bensinstation

723. Hotell

724. Restaurang

725. Café

726. Toalett

731. Vandrarhem

732. Stuginkvartering

733. Campingplats

734. Plats för husvagnar

741. Rastplats

742. Friluftsområde

743. Badplats

744. Fiskeplats

745. Skidlift

752. Landsbygdsföretag

Tilläggsskyltar
21 §

Nedanför ett vägmärke kan användas en rektangulär tilläggsskylt, om vägmärkets syfte eller objekt behöver förtydligas. En tilläggsskylt kan också användas för angivande av märkets verkningsområde eller giltighetstid och för begränsande av dess verkan.

Botten på tilläggsskyltar till varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt samt förbuds- och begränsningsmärken är gul, bården röd och symbolen eller texten i allmänhet svart. Bottenfärgen, bårdens färg, symbolens och textens färger på tilläggsskyltar till andra märken är i allmänhet desamma som på huvudmärket.

Tilläggsskyltar är:

811. Objekt på korsande väg

812. Objekt i pilens riktning

813. Objekt i pilens riktning

814. Verkningsområdets längd

815. Avstånd till objekt

816. Avstånd till märke för obligatoriskt stannande

821. Fribredd

822. Frihöjd

823. Ellednings höjd

Tilläggsskylt 823

Talet på tilläggsskylten anger säker fri höjd under en elledning.

824. Verkningsområde i vardera riktningen

825. Verkningsområde i vardera riktningen

826. Verkningsområde i pilens riktning

827. Verkningsområde börjar

828. Verkningsområde slutar

831. Personbil

832. Buss

833. Lastbil

834. Paketbil

835. Husvagn

836. Invalidfordon

841. Motorcykel

842. Moped

843. Cykel

Tilläggsskyltarna 831–836 och 841–843

Tilläggsskylten anger att ett vägmärke som anger ett förbud, en begränsning eller en anvisning avser endast den fordonskategori som tilläggsskylten anger. Husvagn, som tilläggsskylt 835 avser, är husbilar och husvagnar. Invalidfordon, som tilläggsskylt 836 avser, är ett fordon som är särskilt utrustat för att användas av invalider eller för befordran av invalider eller som åtföljs av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad som beviljats av polisen. Tilläggsskylt 836 kan användas i kombination med märket 151 eller 189, då det betyder att man på detta ställe i synnerhet skall se upp för handikappade.

844. Parkeringssätt

845. Parkeringssätt

Tilläggsskyltarna 844 och 845

Tilläggsskylten anger fordonets placering i förhållande till kantstenen.

849. Mycket farliga ämnen

Tilläggsskylt 849

Tilläggsskylten anger att förbudet som angetts med märke 318 gäller endast transport av mycket farliga ämnen enligt trafikministeriets föreskrifter. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas är belägen inom ett område som märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället skall ske längs den kortaste rutten och efter lastningen skall fordonet utan dröjsmål flyttas bort från begränsningsområdet.

851. Giltighetstid

852. Giltighetstid

853. Giltighetstid

Tilläggsskyltarna 851–853

De avsedda klockslagen anges på en tilläggsskylt med svarta siffror (tilläggsskylt 851), om de gäller vardagar från måndag till fredag. Om klockslagen gäller helgfria lördagar, anges de med svarta siffror inom parentes (tilläggsskylt 852). Klockslagen för söndagar och andra helgdagar anges med röda siffror (tilläggsskylt 853). Som helgdag anses också självständighetsdagen och 1 maj. På tilläggsskyltar med blå botten används vit färg i stället för svart.

854. Tidsbegränsning

Tilläggsskylt 854

Om med märke 372 (parkering förbjuden) har används en tilläggsskylt som anger ett visst antal minuter (min) eller timmar (h), är det endast förbjudet att parkera en längre tid än det angivna antalet minuter eller timmar. Den tilläggsskylt med tidsangivelse som används med märke 520 (infartsparkering), 521 (parkeringsplats) eller 521 a–521 c (fordons placering på parkeringsplats) anger den längsta tillåtna parkeringstiden.

855 a. Parkering mot avgift

Tilläggsskyltarna 855 a och 855 b

I kombination med märke 372 (parkering förbjuden) anger tilläggsskylten att parkering utan hinder av förbudet är tillåten, om en fastställd avgift har betalts för parkeringen. I kombination med märke 520 (infartsparkering), märke 521 (parkeringsplats) samt märkena 521 a–521 c (fordons placering på parkeringsplats) anger tilläggsskylten att en fastställd avgift skall betalas för användningen av parkeringsplatsen.

Skyldigheten att betala avgift gäller under den tid som tilläggsskylten anger. Om ingen tid anges, gäller skyldigheten att betala avgift alltid. Tilläggsskylten kan dessutom ange på vilket sätt avgiften skall betalas (t.ex. "Biljettautomat" eller "Förskottsavgift").

855 b. Parkering mot avgift

856 a. Skyldighet att använda parkeringsskiva

856 b. Skyldighet att använda parkeringsskiva

Tilläggsskyltarna 856 a och 856 b

Tilläggsskylten anger skyldigheten att använda parkeringsskiva när en bil parkeras samt tidsbegränsning av parkeringen.

I fråga om tidsbegränsningen gäller vad som ovan stadgas om tilläggsskylt 854. Tidsbegränsningen räknas dock från den hela eller halva timme som börjar efter att fordonet har parkerats.

Om tidsbegränsningen endast gäller vissa tider och fordonet har parkerats under den tid begränsningen inte gäller eller när det är mindre än en halv timme tills begränsningen upphör, räknas den tillåtna parkeringstiden dock från den tidpunkt då begränsningen följande gång börjar. Skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller inte den som har parkerat bilen med parkeringstillstånd för handikappade.

861. Riktning för trafik med förkörsrätt

Tilläggsskylt 861

Med det bredare strecket anges riktningen för trafik med förkörsrätt och med det smalare strecket de riktningar som med vägmärke 231 eller 232 har angetts vara väjningspliktiga.

862. Timmerväg

871. Tilläggsskylt med text

872. Tilläggsskylt med texten: "Servicekörning tillåten"

Tilläggsskyltarna 871 och 872

Om det vid regleringen av trafiken behövs en tilläggsskylt som inte är fastställd i denna förordning, kan en tilläggsskylt med text användas.

Tilläggsskylt 872 anger att, utan hinder av det förbud som framgår av vägmärket, tillåts

1) körning i samband med underhåll eller bevakning av fastighet, byggnader, utrymmen och anläggningar på fastigheten, när sådan körning är nödvändig,

2) distributionstrafik samt transport av sådant gods, som på grund av sin vikt eller av någon annan anledning rimligen inte kan bäras,

3) befordran av en sådan person, vars funktions- eller rörelse- eller orienteringsförmåga är begränsad på grund av ålder, skada, sjukdom eller någon annan orsak,

4) befordran av barn, då en person har att övervaka flera än ett barn som inte fyllt 7 år,

5) avhämtande och avlämnande av en kund med taxi, eller

6) körning med fordon, då fordonets förare är rörelsehindrad.

(båda armarna eller ena armen sträckt åt sidan)

6 kap.

Övriga trafikanordningar

46 §

Utöver vägmärken, trafikljus och vägmarkeringar kan för reglering av trafiken användas avstängnings- och varningsanordningar samt andra trafikanordningar i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om dessa.

Färgerna på de avstängningsanordningar som kan uppsättas på vägen är rött och gult. För att varna trafikanterna kan på avstängningsanordningarna användas blinkande gult ljus eller, om vägen är helt avstängd, fast rött ljus.

De färger som används på fasta hinder och varningsanordningar som finns utanför eller ovanför körbanan är svart och gult.

7 kap.

Tecken som ges av trafikövervakare

47 §

De tecken som en polisman använder vid regleringen eller övervakningen av trafiken betyder följande:

1) Både de som närmar sig framifrån och de som närmar sig bakifrån skall stanna. Den trafik som samtidigt närmar sig från sidan får passera. Då stopptecknet en gång har getts gäller det tills ett nytt tecken ges fastän polismannen däremellan skulle sänka armen eller dirigera trafik som närmar sig från ett annat håll.

2) Alla trafikanter som närmar sig skall stanna. Vägtrafikanter som inte mera kan stanna tillräckligt riskfritt eller som redan befinner sig i korsningen får fortsätta.

3) Med tecknet ges dem som kommer från hållet i fråga tillstånd att fortsätta körningen. Trots tecknet skall förarna ge fri passage åt gående som behörigen har gått ut på eller är beredda att gå ut på skyddsvägen. Förare av fordon som svänger i en korsning skall väja också för cyklister, mopedister och gående som korsar vägen. Förare av fordon som svänger till vänster skall dessutom väja för trafik som kommer från motsatt riktning.

4) Fordon som närmar sig skall stanna. Tecknet kan också ges med vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden) eller 392 (obligatoriskt att stanna för granskning) i miniatyrformat. Tecknet kan i mörker och då sikten annars är nedsatt förtydligas med en lampa med rött ljus.

(armen sträckt uppåt)

(framvinkning av fordon i körriktningen)

(armen höjd med handflatan mot fordon som närmar sig)

De tecken som avses i 1 mom. kan vid reglering av trafiken även användas av militärpoliser. Stopptecken med vägmärke 311 i miniatyrformat kan även ges av andra trafikövervakare än polismän. Tullmän kan som stopptecken också använda vägmärke 391 (obligatoriskt att stanna för tullkontroll) i miniatyrformat.

48 §

Ett tecken som med handen ges från ett motorfordon av en polis-, tull- eller gränsbevakningsman eller av någon annan trafikövervakare betyder att bakom körande fordon skall stanna. Tecknet kan också ges med vägmärke 311 (fordonstrafik förbjuden), 391 (obligatoriskt att stanna för tullkontroll) eller 392 (obligatoriskt att stanna för granskning) i miniatyrformat. I mörker och då sikten annars är nedsatt kan en lampa med rött ljus användas i stället för de ovan nämnda vägmärkena.

(armen utsträckt från fordonet, varvid handflatan, ett miniatyrvägmärke eller en lampa med rött ljus vänds mot det fordon som kommer bakifrån)

(rött blinkande ljus som används samtidigt med blått blinkande larmljus)

Ett rött blinkande ljus som ges från fordonet samtidigt med ett blått blinkande larmljus av en polis- eller tullman betyder att det fordon som kör framför måste köra ut till vägkanten och stanna.

8 kap.

Tillfällig avstängning av väg

49 §

Om tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på grund av vägens skick eller ett arbete som utförs på vägen eller i dess närhet beslutar den som har tillstånd att sätta upp vägmärken på vägen.

Om brandmyndigheternas rätt att tillfälligt stänga av vägar och reglera trafiken stadgas i lagen om brand- och räddningsväsendet (599/75).

50 §

När det på en väg eller en vägsträcka utförs ett arbete som kan medföra fara för trafiken, skall en sådan väg eller vägsträcka förses med behöriga vägmärken. Arbetarna skall då använda utrustning med klart urskiljbara färger och, när arbetet utförs i mörker eller skymning, av reflekterande material. När förhållandena det kräver, skall en sådan väg eller vägsträcka hållas helt eller delvis avstängd. Den som utför arbetet skall dessutom förse en sådan väg eller vägsträcka med avstängningsanordningar och signalljus enligt stadganden och föreskrifter.

Genom ordningsstadgor som avses i kommunallagen (953/76) kan lokala bestämmelser utfärdas om åtgärder som skall vidtas för trafiksäkerheten på en väg, om en fastighet eller ett arbete som utförs på fastigheten kan medföra olägenhet eller fara för trafiken.

51 §

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på avstängda vägar. För avstängningen av en väg krävs ett tillstånd som för stads- eller byggnadsplanenliga trafikleder beviljas av kommunstyrelsen och för övriga vägar av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall innan den beviljar tillstånd höra väghållaren.

Hastighetstävlingar för andra än i 1 mom. nämnda motorfordon får inte arrangeras. Hastighetstävling är varje tävling, där deltagarna har getts en sådan målsättning angående hastigheten som strider mot förpliktelsen i 23 § vägtrafiklagen.

Polisen har efter att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt stänga av en väg med anledning av t.ex. idrottstävlingar, folkfester, utställningar, försvarsmaktens övningar, parader eller uppvisningar. I brådskande fall kan polisen tillfälligt stänga av en väg utan att höra väghållaren.

9 kap.

Särskilda stadganden

52 §

Föraren av ett utryckningsfordon som avger särskilda ljud- och ljussignaler får i brådskande uppdrag avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar.

Föraren av ett utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler och föraren av ett fordon som används i polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag får, om uppdraget oundgängligen kräver det, med iakttagande av särskild försiktighet avvika från förbud, begräsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar och som anger något annat än väjningsplikt. Han får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus.

Föraren av ett fordon som används i väghållningsarbete eller ett motsvarande arbete på eller invid en väg får på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödvändig försiktighet avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar och som anger något annat än väjningsplikt eller hastighetsbegränsningar. Han får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus.

Ett fordon som används vid parkeringsövervakning får parkeras på ett område där parkering har förbjudits med ett vägmärke, om tjänsteuppdraget oundgängligen kräver det.

53 §

Handikapp enligt 28 b § vägtrafiklagen är

1) av sjukdom. skada eller handikapp beroende men som kan bedömas hindra en person att gå självständigt och vilket som en helhet bedömt har hänförts till invaliditetsklass 11 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring, eller

2) en synskärpa som på det bättre ögat är högst 0,1 eller som med beaktande av synförmågan som helhet motsvarar invaliditetsklass 17 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

För transport av en gravt handikappad person kan tillstånd beviljas, om den transporterade har ett regelbundet eller ofta förekommande behov av transport och han inte klarar sig efter transporten utan en följeslagare.

Med parkeringstillstånd för handikappade får den handikappade eller den som transporterar honom parkera det fordon som anges i tillståndet på ett område där parkering har förbjudits med märket 372 (parkering förbjuden) eller med märke 373 (parkeringsförbudszon).

54 §

Trafikministeriet meddelar närmare anvisningar om användningen av trafikanordningar och fastställer deras viktigaste mått.

55 §

Trafikministeriet kan i försökssyfte fastställa även andra trafikanordningar för användning och utfärda bestämmelser som kompletterar stadgandena i denna förordning. Vägverkets centralförvaltning meddelar närmare anvisningar om vägmärkens, vägmarkeringars och avstängningsanordningars färg, konstruktion och mått samt fastställer övriga nödvändiga trafikanordningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Trafikministeriets beslut om trafikljus för vägtrafik (552/90), som utfärdats med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft, förblir i kraft tills något annat bestäms med stöd av denna förordning. Vägmärken som överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft får användas till utgången av år 2003, dock med följande undantag:

1) märkena 189 (annan fara), 541 a och 541 b (busskörfält), 542 a och 542 b (busskörfält upphör), 543 a och 543 b (spårvagnsfält) samt 544 a och 544 b (spårvagnsfält upphör) skall tas i bruk före utgången av 1999,

2) märkena 145 (hög beläggningskant), 146 (svag vägkant), 383 (datumparkeringszon), 384 (datumparkeringszofl upphör) och 634–636 (informationspilar ovanför körbana) får användas till utgången av år 1999, samt

3) märken som är tillåtna enligt 57 § vägtrafikförordningen får användas till utgången av år 1995.

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.