314/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1994

Finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om dataöverföring

Finansministeriet har med stöd av 1 och 29 §§ lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) samt av en genom lag av den 26 juni 1987 (586/87) till lagen fogad 4 a §, 3 § förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd, sådan den lyder i förordning av den 22 oktober 1993 (880/93), 70 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 3 december 1993 (1080/93), samt 17 § 3 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis, sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1287/88), beslutat:

1 §
Betalningsställen

Skatter, avgifter och andra prestationer som avses i lagen om skatteuppbörd och som uppbärs med stöd av den betalas under uppbördstiden på bank, postanstalt som förmedlar postgirorörelse, länsstyrelsen eller statskontoret.

2 §
Betalningsställen efter den bestämda uppbördstiden

Om betalningsställena för debiterade skatter, avgifter och andra prestationer under efteruppbördstiden bestäms särskilt.

Skatter, avgifter och andra prestationer, som betalas på eget initiativ och som inte har debiterats, får betalas på de betalningsställen som avses i 1 § även efter den bestämda uppbördstiden.

3 §
Betalningsställen för acciser

Acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis får betalas på bank eller postanstalt som förmedlar postgirorörelse.

4 §
Ersättning för dataöverföring

För varje uppburen skatterat beträffande vilken länsskatteverket tillställs eller förmedlas ett maskinläsbart betalningsmeddelande skall penninginrättningen betalas 80 penni i ersättning för dataöverföring. Om penninginrättningen förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet tillställer länsskatteverket ett verifikat över den uppburna raten är ersättningen dock 1 mark och 80 penni.

Om penninginrättningen till länsskatteverket förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet förmedlar ett datameddelande om högst 70 tecken som matats in från betalningsverifikatet eller som kunden förmedlat till sin bank är ersättningen 2 mark och 15 penni. Ersättningen för ett verifikat som sänds i stället för ett i detta moment avsett meddelande i maskinläsbar form är 2 mark och 50 penni.

5 §
Dröjsmålsränta som påförs penninginrättningen

Om en penninginrättning försummar att inom fastställd tid på statens postgirokonto överföra eller redovisa i detta beslut avsedda skattemedel som har mottagits av bankens kontor eller dess ombudsmän, skall den för dröjsmålstiden erlägga en årlig ränta om 12 procent.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på överföring eller redovisning till tullverkets postigirobetalningskonto av de acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis.

6 §
Stämpelskatt som skall betalas i pengar

Stämpelskatt som skall betalas för en handling kan betalas i pengar till de betalningsställen som avses i 1 §.

En bank eller en annan sådan sammanslutning som uteslutande eller vid sidan av annan verksamhet regelbundet idkar försäljning eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission, får betala stämpelskatten för den försäljning eller det byte av värdepapper som skett utan förmedling av fondbörs i en rat.

Verifikat över den erlagda stämpelskatten samt stämpelskattenotor och ett sammandrag över dem eller en förteckning som motsvarar stämpelskattenotorna skall uppvisas vid skattebyrån inom två månader efter försäljningen eller bytet. Uppgifterna i förteckningen skall motsvara de uppgifter som krävs för stämpelskattenotan.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 29 juni 1987 om betalningsställen för vissa skatter samt om dataöverföring (622/87) jämte ändringar.

Helsingfors den 22 april 1994

Minister
Ilkka Kanerva

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.