307/1994

Given i Helsingfors den 29 april 1994

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 18 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91), samt

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 25 januari 1991, nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

18 §
Grunderna för ordnandet av undervisningen

Strukturen för den grundläggande yrkesutbildningen bestäms genom beslut av statsrådet och med stöd därav genom beslut av undervisningsministeriet enligt vad som stadgas genom förordning. Inom den grundläggande yrkesutbildningen för vuxna kan examina avläggas endast inom sådana utbildningsområden där yrkesinriktade grundexamina enligt lagen om yrkesexamina (306/94) inte ordnas.


20 §
Läroplanerna

Om undervisningen inom den grundläggande yrkesutbildning för vuxna som syftar till yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen enligt lagen om yrkesexamina och inom den tilläggsutbildning som anordnas i form av påbyggnadslinjer och som syftar till yrkesexamen eller specialyrkesexamen enligt nämnda lag beslutar läroanstalten enligt grunderna för examina.

Läroanstalten skall bereda de studerande som deltar i utbildning enligt 3 mom. som en del av utbildningen tillfälle att delta i examina enligt lagen om yrkesexamina.Denna lag träder i kraft den 1 maj1994.

Denna lag tillämpas på studielinjer som börjar efter det att grunderna för examina enligt lagen om yrkesexamina har tagits i bruk. På studielinjer som har påbörjats eller där beslut om att en studielinje skall påbörjas har fattats innan grunderna för examina har tagits i bruk kan stadgandena i denna lag tillämpas om läroanstalten så beslutar sedan den hört de studerande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 286/93
KuUB 2/94

Helsingfors den 29 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.