302/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument

Handels- och industriministeriet har med stöd av 1 och 11 §§ lagen den 6 mars 1942 om standardisering (197/42), 4 och 7 §§ lagen den 9 juni 1989 om språket i standarder till vilka det hänvisas i författningar (553/89) och 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), beslutat följande:

1 §

Följande av Europeiska gemenskapernas råds direktiv jämte tillägg gäller i Finland:

1) rådets direktiv 71/318/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare; tilläggen (74/331/EEG), (78/375/EEG) och (82/623/ EEG),

2) rådets direktiv 71/349/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kalibrering av tankvolym på fartyg,

3) rådets direktiv 76/764/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kliniska maximalvisande kvicksilvertermometrar; tilläggen (83/128/EEG) och (84/414/EEG),

4) rådets direktiv 76/765/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholmätare och alkoholaerometrar; korrigering EGT nr L 60, 5.3.1977, s. 26; tillägg (82/624/EEG),

5) rådets direktiv 76/891/EEG av den 4 november 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för mätare för elektrisk energi; tillägg (82/621/EEG) och

6) rådets direktiv 86/217/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om manometrar för bestämning av lufttrycket i fordonsdäck.

2 §

Instrument som stämmer överens med de direktiv som nämns i 1 § kan förses med märken enligt Europeiska gemenskapernas råds direktiv om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (71/316/EEG), om de har kontrollerats med metoder som stämmer överens med direktivet.

Tekniska kontrollcentralen är sådant kontrollorgan som avses i 13 artikeln i det direktiv som nämns i 1 mom.

3 §

Översättningar av de direktiv som nämns i detta beslut kan fås från tekniska kontrollcentralen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Bilaga II punkt IX till EES-avtalet

Helsingfors den 25 april 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.