284/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1994

Statsrådets beslut om inrättande av Evois strövområde

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 17 § lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) beslutat:

1 §

I Lammi kommun på en del av statens mark i kommunen och på lägenheten Pitkäluhta RNr 1:7 samt i Padasjoki kommun på lägenheten Kulokämppi RNr 3:105 och på lägenheten Koveronmaa RNr 3:117 inrättas Evois strövområde, som omfattar 4 486 ha. Till strövområdet hör de områden i Forststyrelsens besittning som har utmärkts på den bifogade kartan.

2 §

På strövområdet är det förbjudet att utdika kärr, med undantag av smärre regleringar i fråga om vattenhushållningen, samt att rensa diken som hör till omfattande, enhetliga dikesnät. Gödsling av skog är förbjuden med undantag av vitaliseringsgödsling. För andra syften än ändamålsenlig skötsel och användning av strövområdet och skogen inom området är det också förbjudet att bygga.

Behandling av skog skall ske och andra åtgärder som gäller användning av strövområdet skall vidtas inom små områden och anpassas till landskapet så att områdets särdrag bevaras. Målet är att förbättra friluftsmiljön och möjligheterna att idka fritidsfiske samt att bevara skogarnas livsduglighet och mångfald.

3 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från de begränsningar beträffande användningen som nämns i 2 §.

4 §

För området uppgörs en underhålls- och dispositionsplan, som fastställs av Forststyrelsen.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Helsingfors den 21 april 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Tf. Överinspektör
Ville Schildt

BILAGA: EVOIS STRÖVOMRÅDE

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.