282/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1994

Statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5, 18 och 26 §§ avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) beslutat:

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att reglera användningen av slam från reningsverk inom jordbruket för att hindra slammets skadliga effekter på hälsan och miljön och samtidigt främja en ändamålsenlig användning av slammet.

2 §
Tillämpningsområde och förhållande till den övriga lagstiftningen

Detta beslut tillämpas på användning av sådant slam inom jordbruket som uppstår i samhällenas avloppsreningsverk eller annat slam av motsvarande beskaffenhet samt därav framställda slamblandningar.

Då slammet eller slamblandningen behandlas, transporteras och används skall dessutom iakttas vad som stadgas eller bestäms i vattenlagen (264/61) och hälsovårdslagen (469/65) eller med stöd av dem.

Detta beslut tillämpas inte på de av slam tillverkade gödselfabrikat om vilkas tillverkning, kvalitet och överlåtelse stadgas i gödselmedelslagen (232/93) eller bestäms med stöd av den.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) användning sådan verksamhet vars syfte är att återvinna ett ämne i slammet,

2) rötning att slammet behandlas i några veckor i en temperatur på åtminstone 33-35 °C i anaeroba förhållanden,

3) kalkstabilisering att kalk blandas jämnt i hela slammassan så att dess pH-värde i inledningsskedet är över 12, samt med

4) slamblandning ett fabrikat som fås då man i slammet blandar in material av god kvalitet såsom torv, kalk eller ren mylla, dock inte gödselfabrikat som avses i 2 § 3 mom.

4 §
Behandling av slam

Innan slammet används inom jordbruket skall det behandlas genom rötning eller kalkstabilisering eller på något annat sätt genom vilket man väsentligt kan minska antalet sjukdomsalstrare och luktolägenheterna samt de skador för hälsan eller miljön som användningen av slam orsakar.

5 §
Metallhalterna i slam

Inom jordbruket är det tillåtet att använda endast sådant slam vars tungmetallhalter inte överskrider maximihalterna i tabell 1 i bilaga 1.

Tungmetallhalterna i slam som används som råvara till slamblandningar får inte överskrida maximihalterna i tabell 2 i bilaga 1.

6 §
Användningsområden för slam

Slam får användas endast på odlingsjord där det odlas spannmål, sockerbeta eller oljeväxter eller sådana växter som inte används som människoföda eller foder för djur. På vallar får slam spridas bara vid anläggning av vall tillsammans med skyddssäd och så att slammet omsorgsfullt myllas ned. På odlingsjord där slam har använts är det tillåtet att odla potatis, rotfrukter och grönsaker tidigast fem år efter slamanvändningen.

Slam får användas bara på sådan odlingsjord där tungmetallhalterna inte överskrider maximihalterna i tabell 3 i bilaga 1.

Slam får användas bara på odlingsjord vars pH-värde är över 5,8. När kalkstabiliserat slam används skall markens pH-värde vara över 5,5.

7 §
Bruksmängder för slam

Bruksmängden för slam väljs utgående från markens beskaffenhet och grödornas näringsbehov. Den genomsnittliga årliga tungmetallbelastning som användningen av slam medför får inte överskrida maximibelastningarna i tabell 4 i bilaga 1.

8 §
Analys av slam och odlingsjord

Slammet skall analyseras på det sätt som anges i bilaga 2 och vid behov skall den odlingsjord där slammet är avsett att användas analyseras på det sätt som anges i bilaga 3.

9 §
Lämnande av uppgifter till användarna

Avloppsreningsverkets innehavare skall i samband med leverans av slam lämna slamanvändaren de uppgifter om slammets beskaffenhet som nämns i bilaga 2 och också andra behövliga uppgifter om slammets ursprung och behandling samt anvisningar för slamanvändningen.

10 §
Bokföring och rapportering

Avloppsreningsverkets innehavare skall föra bok över

1) den producerade och till jordbruket levererade slammängden,

2) de i bilaga 2 avsedda egenskaper som beskriver slammets beskaffenhet,

3) behandlingen av slammet, samt

4) mottagarna och användarna av slam samt de ställen där slammet har använts eller är avsett att användas.

Avloppsreningsverkets innehavare skall årligen uppgöra ett sammandrag av uppgifterna enligt 1, 2 och 3 punkten. Sammandraget skall sändas till den miljövårdsnämnd samt för kännedom till den hälsovårdsnämnd och det vatten- och miljödistrikt inom vars verksamhetsområde avloppsreningsverket är beläget och inom vars verksamhetsområde slammet har använts under den tidsperiod som granskas.

Kopior av analysresultaten för marken och slammets beskaffenhet samt av eventuella avtal som slutits med jordbrukarna skall förvaras vid avloppsreningsverket åtminstone fem år.

11 §
Bestämmelser om slamblandningar

Vad som i 1 §, 5 § 1 mom. och 6-10 §§ bestäms om slam gäller också slamblandningar.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Bilaga 20 till EES-avtalet: rådets direktiv (86/278/EEG)

Helsingfors den 14 april 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Miljövårdsråd
Matti Vehkalahti

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.