272/1994

Given i Helsingfors den 18 april 1994

Förordning om besvärsnämnden för studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 32 § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94):

1 kap.

Behandling av ärenden

1 §
Behandling av ärenden vid sammanträde

De besvärsärenden som skall avgöras av besvärsnämnden för studiestöd, som verkar i anslutning till undervisningsministeriet, behandlas i nämndens plenum eller vid en sektions sammanträde.

Övriga ärenden behandlas i plenum, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

2 §
Sektioner

Om antalet sektioner bestäms i arbetsordningen.

Ordföranden för nämnden utser ordförandena och vice ordförandena för sektionerna och de övriga medlemmarna i dem. Samma person kan utses till ordförande för flera sektioner. Ordförandena och vice ordförandena för sektionerna skall ha avlagt juris kandidatexamen.

3 §
Beslutförhet

Ett plenum är beslutfört då ordföranden för sammanträdet och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

En sektions sammanträde är beslutfört då ordföranden för sammanträdet och minst två andra medlemmar är närvarande.

4 §
Plenum

Om ett ärende som skall avgöras i nämnden är av principiell betydelse för tillämpningen av lagen i andra motsvarande fall eller om en sektions avgörande skulle avvika från tidigare praxis, kan ordföranden för sektionen bestämma att ärendet skall behandlas i nämndens plenum. Sektionen kan också i dessa fall hänskjuta ärendet till plenum.

5 §
Beredning och föredragning av ärenden

Besvärsärenden avgörs på föredragning. Den föredragande som sköter om beredningen och föredragningen av ärendena skall skaffa behövliga utredningar och utlåtanden innan ärendet föredras.

6 §
Omröstning

Om avvikande mening har anmälts när ett besvärsärende skall avgöras i nämnden, sker avgörandet genom omröstning enligt det förfarande som tillämpas i kollegiala domstolar.

7 §
Jäv

Om jäv för en medlem i nämnden eller för en tjänsteman som är föredragande gäller vad som i rättegångsbalken stadgas om jäv för en domare.

8 §
Avläggande av domared

En medlem i nämnden som inte tidigare avlagt domared skall innan han tillträder sitt uppdrag avlägga eden i nämnden.

2 kap.

Personalen

9 §
Behörighetsvillkor

En tjänsteman som är föredragande skall ha avlagt juris kandidatexamen.

10 §
Utnämning och tjänstledighet

En tjänsteman som är föredragande utnämns av nämnden i plenum. Övriga tjänstemän i nämnden utnämns av ordföranden för nämnden, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Om beviljande av tjänstledighet samt om anställning av någon för att sköta tjänsten interimistiskt eller av en vikarie bestäms i arbetsordningen.

3 kap.

Särskilda stadganden

11 §
Handlingar

Det arkivexemplar som utgör grund för en expedition som innehåller beslut av nämnden skall undertecknas av mötesordföranden och bekräftas av den som föredragit ärendet.

Om omröstning i ärendet har ägt rum eller föredraganden har anmält avvikande mening, skall votum och avvikande mening antecknas i arkivexemplaret.

Expeditionerna undertecknas av föredraganden. Han svarar för att expeditionen stämmer överens med beslutet. I expeditionen antecknas namnen på de medlemmar som deltagit i avgörandet och, om avgörandet inte är enhälligt eller om föredraganden anmält avvikande mening, att omröstning har ägt rum eller avvikande mening anmälts samt att de olika meningarna framgår av de arkivexemplar som förvaras hos nämnden.

Expeditioner i andra ärenden än besvärsärenden undertecknas av den som har avgjort ärendet och skall i de fall där ärendet har avgjorts på föredragning bekräftas av föredraganden.

12 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden, om personalens uppgifter och om hur verksamheten skall ordnas i övrigt meddelas i arbetsordningen som godkänns i nämndens plenum.

13 §
Arvoden

Undervisningsministeriet fastställer grunderna för arvoden till medlemmarna i nämnden.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 april 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.