266/1994

Given i Helsingfors den 8 april 1994

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) 8 § 1 mom., 14 § 1 mom., 19 § 1 mom., 33 § 2 mom., 34 § 1 mom., 36 § 1 mom., rubriken för 56 § och 56 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., till 5 § ett nytt 2 a mom., till 9 § ett nytt 4 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., till 12 § ett nytt 3 mom. och till 20 § ett nytt 1 a mom. som följer:

4 §
Tekniska data

3. I fråga om mopeder, fordon av kategori L2 och snöskotrar skall i registret införas de uppgifter som avses i 1 mom. e- och g-punkten samt de särskilda uppgifter som behövs. Dessutom skall i fråga om mopeder och fordon av kategori L2 antecknas uppgifter om utväxlingsförhållandet samt förgasarens märke och modell.

5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

2 a. Förhandsanmälan behöver dock inte göras om mopeder, fordon av kategori L2 eller snöskotrar.


8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcyklar, fordon av kategori L5, mopeder, fordon av kategori L2, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar, eller

e) slädar.


9 §
Förutsättningar för den första registreringen

4. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

12 §
Förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller ett fordon av kategori L2 anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan och av vilken framgår vilken dag som i registret skall antecknas som begynnelsedag för nämnda äganderätt.

14 §
Fordon som skall avregistreras

1. Till den som sköter fordonsregistreringsärenden skall göras en registreringsanmälan om avregistrering av ett fordon, om

a) det registrerade fordonet har förstörts,

b) fordonet har registrerats utomlands,

c) det registrerade fordonet av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland, eller

d) en snöskoter inte längre används på väg eller i terräng.


19 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens hemadress eller adress på boningsorten och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Den förra ägaren till en snöskoter, moped eller ett fordon av kategori L2 behöver dock inte i detta sammanhang meddela den nya ägarens adress. Fordonets förra innehavare kan göra anmälan om avlägsnande av anteckningen om sitt innehav.


20 §
Minderårig eller utomlands bosatt ägare

1 a. Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon och han på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, skall samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.


33 §
Överlämnande av registreringsskyltar

2. För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan fordonsförvaltningen tillåta avvikelse från antalet skyltar.

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas.


36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon av kategori L2 och L5 samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.


56 §
Oregistrerade mopeder, fordon av kategori L2, motorcyklar, fordon av kategori L5 och motorslädar

1. En oregistrerad moped, ett oregistrerat fordon av kategori L2, en oregistrerad, med högst 50 cm3 förbränningsmotor försedd motorcykel, ett oregistrerat fordon av kategori L5 vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h eller en oregistrerad motorsläde, som en utomlands fast bosatt person som fyllt 15 år för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får användas här i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheterna med stöd av tullskattelagen har beviljat fordonet tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994. Registreringsplikten för mopeder och fordon av kategori L2 gäller dock från och med den 1 april 1995. En snöskoter som är i användning när denna förordning träder i kraft skall anmälas till registret före utgången av övergångsperioden. Övergångsperioden för registreringen av en snöskoter går ut den 31 januari 1995 och för en moped eller ett fordon av kategori L2 senast den 30 juni 1995.

2. Bilregistercentralen har rätt att för registreringen av snöskotrar och mopeder från försäkringsbolagens datasystem få personuppgifter om fordonets ägare och innehavare samt övriga i 3 och 4 §§ avsedda uppgifter för införande i databasen inom datasystemet för vägtrafiken.

3. Vad som stadgas i 9 § 1 mom. a-, d- och e-punkten tillämpas inte vid första registreringar under övergångsperioden. Vad som stadgas i 9 § 1 mom. a-punkten tillämpas inte på snöskotrar som varit i användning innan denna förordning har trätt i kraft och inte på mopeder och fordon av kategori L2 som varit i användning före den 1 april 1995 om fordonet registreras första gången efter övergångsperioden. Den anmälningsskyldige skall dock till registret anmäla åtminstone de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. a-d-, i-, k- och l-punkten, om dessa uppgifter inte redan har erhållits från försäkringsbolagets datasystem.

4. Utan hinder av vad som i 18 § stadgas om registreringsanmälan får registreringsanmälan för snöskotrar som varit i användning innan denna förordning har trätt i kraft och mopeder och fordon av kategori L2 som varit i användning före den 1 april 1995 göras på en anmälningsblankett för vilken Bilregistercentralen fastställer formuläret.

5. Vad som i 38 § stadgas om försäkringsskyltar och typskyltar tillämpas inte på sådana snöskotrar, mopeder eller fordon av kategori L2 som har anmälts till registret.

6. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.