256/1994

Utfärdat i Helsingfors den 5 april 1994

Miljöministeriets beslut om förfarandet vid förhandsgodkännande och anmälan av skyddskemikalier

Miljöministeriet har med stöd av 12 § skyddskemikalieförordningen av den 11 februari 1994 (123/94) beslutat:

1 §
Syfte

I detta beslut bestäms om de uppgifter som skall lämnas om skyddskemikalier samt om de krav som uppgifterna till sin art skall uppfylla.

2 §
Förhandsgodkännande av skyddskemikalie

Vid ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalie skall de i 2 § skyddskemikalieförordningen avsedda, i bilaga 1 till detta beslut nämnda uppgifterna tillställas vatten- och miljöstyrelsen.

3 §
Undersökningar

Uppgifterna om skyddskemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön skall grunda sig på undersökningar utförda enligt de provningsanvisningar som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har gett (OECD:s beslut C(81)30 Annex 1) eller på de provningsmetoder som anges i bilaga V till Europeiska ekonomiska gemenskapens (EEG:s) direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märkning av farligt gods samt med iakttagande av god laboratoriepraxis enligt 57 § kemikalielagen.

Om det inte är tekniskt möjligt eller vetenskapligt motiverat att lämna i bilaga 1 nämnda uppgifter eller utföra erforderliga undersökningar eller om undersökningarna inte genomförts enligt de i 1 momentet nämnda provningsmetoderna skall detta motiveras i ansökan. Om likvärdiga uppgifter kan erhållas genom andra än de i bilagan angivna undersökningarna skall användningen av sådana undersökningar motiveras i ansökan.

4 §
Bruksanvisning

Det i 2 § 8 punkten skyddskemikalieförordningen nämnda förslaget till bruksanvisning för skyddskemikalie skall innehålla följande uppgifter:

1) användningssyfte;

2) restriktioner i användningen;

3) påskrifter på emballage;

4) sammanfattning av skyddskemikaliens effekter på hälsan och miljön;

5) teknisk bruksanvisning;

6) anvisningar om arbetarskydd i olika arbetsmoment;

7) anvisningar om miljöskydd i olika arbetsmoment;

8) anvisningar om första hjälp;

9) anvisningar för eventuella olycksfall; samt

10) anvisningar om hantering av avfall.

5 §
Anmälningar

I samband med anmälningar enligt 3, 4 och 5 § skyddskemikalieförordningen skall de i bilaga 2 nämnda uppgifterna tillställas vatten- och miljöstyrelsen.

6 §
Anmälan av tillverkad och importerad mängd

Tillverkare och importör av skyddskemikalie skall på begäran för vatten- och miljöstyrelsen uppge tillverkad och importerad mängd av skyddskemikalien.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1994.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut av den 24 augusti 1990 om förfarandet vid förhandsgodkännande och anmälan av skyddskemikalier (746/90).

Helsingfors den 5 april 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Pirkko Kivelä-Ikonen

Bilaga 1

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS VID ANSÖKAN OM FÖRHANDSGODKÄNNANDE AV SKYDDSKEMIKALIE

(T) = kravet gäller endast träskyddskemikalier

(S) = kravet gäller endast slembekämpningskemikalier

MEDLET
Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för den finländska tillverkaren eller importören

Utländsk tillverkare

Medlets namn

Befullmäktigande av tillverkaren

Registrerat varumärke

AS-signum

Uppgifter om medlet

Typ av skyddskemikalie

Medlets verkningssätt

Verksamma ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)

Farliga ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)

Andra ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)

Medlets aggregationstillstånd

Medlets klassificering

Användning av medlet

Användningssyfte

Koncentration i vilken medlet används samt dosering

Hanteringsteknik

Blandbarhet

Användbarhet och biologisk effektivitet

De verksamma ämnenas bindning i den behandlade produkten

Uppskattad årlig tillverknings- eller importmängd

Anvisningar och restriktioner gällande behandlad produkt

Medlets emballage

Förslag till påskrifter på emballage

Emballage och förpackningsstorlek

Medlets hälsoeffekter
Akut toxicitet vid upptagning

Oralt

Dermalt

Genom inhalation

Irriterande verkan

På huden

På ögonen

Medlets miljöeffekter
Toxicitet för organismer

Effekt på vattenloppans reproduktion

Medlets fysikaliska, kemiska och tekniska egenskaper

pH

Densitet

Partikelstorlek

Suspensions- och emulsionsbeständighet

Lagringshållbarhet

Korrosiva egenskaper

Ångtryck

Flampunkt

Brand- och explosionsrisk

Klassificering enligt särskilda bestämmelser

Transportklassificering

Avfallshantering

Medlet

Avfall som uppkommer vid användningen

Tomma förpackningar

Avfall som behandlad produkt ger upphov till

Analysmetoder

Analys av det verksamma ämnet i medlet

Säkerhetsåtgärder

Hantering

Lagring

Transport

Förebyggande av brandfara

Medlets toxicitet för människan

Uppgifter om konstaterade förgiftningar och om exponering vid tillverkning och användning

Arbetshygieniska exponeringsundersökningar

Anvisningar om första hjälp vid förgiftning
Registrering i andra länder
Skyddsinformationsblad
Förslag till bruksanvisning
VERKSAMT ÄMNE
Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för finländsk tillverkare eller importör av det verksamma ämnet

Utländsk tillverkare av det verksamma ämnet

Befullmäktigande av det verksamma ämnets tillverkare

Identifikationsuppgifter

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn (allmänt kända namn, handelsnamn, förkortningar)

CAS- och EEG-nummer 1)

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Spektraluppgifter

Uppgifter om det tekniskt verksamma ämnet

Renhet

Föroreningarnas art och mängd

Övriga tillsatser till det verksamma ämnet samt identifikationsuppgifter

Uppgifter för analys av det verksamma ämnet

Analys av det verksamma ämnet i vatten, jord (T) och biologiska prover

Beskrivning av det verksamma ämnets tillverkningsmetod
Det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd

Smältpunkt

Kokpunkt

Densitet

Dissociationskonstant

Ångtryck

Henrys lags konstant

Ytspänning

Vattenlöslighet

Fettlöslighet

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Löslighet i organiska lösningsmedel

Hydrolys som funktion av pH

Sönderfall genom inverkan av värme och ljus

Flampunkt

Antändbarhet

Oxiderande egenskaper

Sönderfall eller andra reaktioner vid förbränning

Det verksamma ämnets hälsoeffekter
Akut toxicitet vid upptagning

Oralt

Dermalt

Genom inhalation

Irriterande verkan

På huden

På ögonen

Sensibilisering
Toxikokinetik (T)
Subakut och subkronisk toxicitet
Mutagenicitet
Teratogenicitet (T)
Effekter på reproduktionen (T)
Kronisk toxicitet (T)
Karsinogenicitet (T)
Toxicitet för människan

Uppgifter om konstaterade förgiftningar och om exponering vid tillverkning och användning

Arbetshygieniska exponeringsundersökningar

Sammanfattning av undersökningar om det verksamma ämnets effekter på hälsanDet verksamma ämnets miljöeffekter
Spridning i miljön

Bindning till jord och sediment

Nedbrytning

Biologisk nedbrytning

Ytterligare undersökningar om biologisk nedbrytning ifall ämnet på grundval av föregående är svårnedbrytbart

Bioackumulation

Bioackumulationsfaktor (BCF) för fisk om fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten är större än 1 000

Ytterligare undersökningar om bioackumulation om BCF för fisk är större än 100

Toxicitet för vattenorganismer

Inhibition av algtillväxt

Akut toxicitet för vattenloppa

Effekt på vattenloppans reproduktion

Akut toxicitet för fisk

Effekt på syreupptagningen i aktivslam (S)

Sammanfattning av undersökningar om det verksamma ämnets effekter på miljön
1) EEG-nummer = EINECS- eller ELINCS-nummer

Bilaga 2

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS VID ANMÄLNINGAR OM SKYDDSKEMIKALIER
I Anmälan om träskyddskemikalier vilka används på samma sätt som målarfärg
Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för den finländska tillverkaren eller importören

Utländsk tillverkare

Medlets namn

Registrerat varumärke

Uppgifter om medlets sammansättning
Verksamma ämnen i medlet och deras halt i medlet

Det verksamma ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS- och EEG-nummer 1)

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Det verksamma ämnets klassificering

Farliga ämnen i medlet och deras halt i medlet

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS- och EEG-nummer 1)

Ämnets klassificering

Övriga ämnen i medlet och deras halt i medlet

Ämnets namn (IUPAC)

CAS- och EEG-nummer 1)

Uppgifter om medlets användning

Medlets användningssyfte och användningssätt

Uppskattad årlig tillverknings- eller importmängd

Bruksanvisning

Anvisningar för hantering av avfall

Medlets emballage
Medlets klassificering
Påskrifter på emballage
Skyddsinformationsblad eller likvärdiga uppgifter
II Anmälan om tillverkning av skyddskemikalie för export
Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för tillverkaren

Medlets namn

Registrerat varumärke

Uppgifter om medlet
Verksamma ämnen i medlet och deras halt i medlet

Det verksamma ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS- och EEG-nummer 1)

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Farliga ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)
Övriga ämnen i medlet, deras halter i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)

Skyddsinformationsblad eller likvärdiga uppgifter

Medlets emballage
III Anmälan om prov som skall utföras med skyddskemikalie
Uppgifter om provning

Namn och adress för den som utför provet

Provets syfte

Plats där provet utförs

Provets planerade tidpunkt och varaktighet

Namn och mängder för använda kemikalier

Uppgifter om medlet

Medlets tillverkare och/eller importör

Verksamma ämnen i medlet och deras halt i medlet

Det verksamma ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS- och EEG-nummer 1)

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Farliga ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)

Övriga ämnen i medlet, deras halt i medlet samt CAS- och EEG-nummer 1)
Skyddsinformationsblad eller likvärdiga uppgifter
Försiktighetsåtgärder vid provning

Anvisningar om arbetarskydd

Anvisningar om miljöskydd

Beredskap för olycksfall

Anvisningar för hantering av avfall

1) EEG-nummer = EINECS- eller ELINCS-nummer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.