252/1994

Given i Helsingfors den 8 april 1994

Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74) 1 §, 2 § 3 mom., 8 § 2 mom., 11 §, 13 § 1-5 mom., 32 a §, 34 § 2 mom. och 39 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 11 §§ samt 13 § 1-4 mom. i lag av den 23 februari 1979 (244/79), 2 § 3 mom. och 8 § 2 mom. i lag av den 23 december 1982 (1007/82), 13 § 5 mom. i lag av den 26 mars 1993 (285/93) samt 32 a §, 34 § 2 mom. och 39 § i lag av den 12 november 1993 (951/93), som följer:

1 §

Arbetsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol tvistemål angående arbetskollektivavtal för arbetstagare och tjänstekollektivavtal för tjänstemän samt tvistemål som grundar sig på lagen om kollektivavtal (436/46), lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/ 74), då frågan gäller:

1) arbets- eller tjänstekollektivavtalets giltighet, bestånd, innebörd och omfattning samt den rätta tolkningen av en bestämd avtalspunkt,

2) om något förfarande står i överensstämmelse med arbets- eller tjänstekollektivavtal eller stadgandena i ovan nämnda lagar, eller

3) påföljd av förfarande, som strider mot arbets- eller tjänstekollektivavtal eller de ovan nämnda lagarna, dock inte om det är fråga om straff- eller disciplinär påföljd.

Beror en förpliktelse till fullgörelse eller tillämpning av arbets- eller tjänstekollektivavtal i ett visst enstaka fall på avgörandet i en ovan avsedd tvist, kan arbetsdomstolen samtidigt handlägga och avgöra även talan därom. Anser sig arbetsdomstolen inte kunna avgöra ett sådant yrkande, skall parten anvisas att väcka talan vid behörig domstol.

2 §

Åtta ledamöter som skall vara förtrogna med arbetsförhållanden utnämns av republikens president för tre år i sänder. Av dessa ledamöter utnämns fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivarföreningarna samt fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetstagarnas och funktionärernas fackföreningar. De fyra övriga ledamöterna, som skall vara förtrogna med tjänsteförhållanden, utnämns av republikens president likaså för tre år i sänder. Två av dessa ledamöter utnämns på framställning av finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket samt evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och två på framställning av fackföreningarna för de mest representativa centralorganisationerna för statstjänstemännen, de kommunala tjänsteinnehavarna samt de kyrkliga tjänsteinnehavarna. För varje ledamot utnämns två suppleanter på samma sätt.


8 §

Vid handläggning av mål som angår tjänstemän eller tjänsteinnehavare är arbetsdomstolen beslutför då två av de i 2 § 3 mom. avsedda med tjänsteförhållanden förtrogna ledamöterna, av vilka den ena företräder den offentliga arbetsgivarsidan och den andra tjänstemannasidan, är närvarande i stället för en ledamot från arbetsgivarsidan och en från arbetstagarsidan.


11 §

Tvistemål som ankommer på arbetsdomstolen kan med stöd av en bestämmelse i arbets- eller tjänstekollektivavtal överlämnas till skiljemäns avgörande enligt lagen om skiljeförfarande (967/92), dock inte när det yrkas att kollektivavtal enligt stadgandena i lagen om kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal enligt stadgandena i lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal eller lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal skall förklaras hävt.

Skall enligt arbets- eller tjänstekollektivavtal för åstadkommande av förlikning i en tvist, som angår eller härleder sig av detta, underhandling först äga rum, får tvistefrågan inte vid arbetsdomstolen upptas till prövning förrän sådan underhandling förts, utom då det av omständigheterna framgår att käranden inte är skyldig till att underhandlingar inte har förekommit.

13 §

Talan som avser mål angående tjänstekollektivavtal anhängiggörs och förs av den som är part i avtalet, i eget namn även på deras vägnar som enligt tjänstekollektivavtalet är bundna därav. Den som är bunden av tjänstekollektivavtal i annan egenskap än som part i avtalet får uppträda som kärande endast om han visar att en part i avtalet givit tillstånd därtill eller vägrat att anhängiggöra eller föra talan.

En förening som är part i tjänstekollektivavtal för talan i arbetsdomstolen i eget namn även på de tjänstemäns och tjänsteinnehavares vägnar som inte är bundna av tjänstekollektivavtalet, men för vilkas anställningsförhållande staten, en kommun eller samkommun, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar inte får bestämma eller överenskomma om villkor som står i strid med tjänstekollektivavtalet.

På talan angående tjänstekollektivavtal svarar en part i avtalet för egen del och på deras vägnar som enligt tjänstekollektivavtalet är bundna därav. Den mot vilken anspråk framställs i talan skall även alltid kallas att höras i saken. På talan, vari yrkas påföljd för åsidosättande av bestämmelser i tjänstekollektivavtal eller vidtagande av stridsåtgärd eller deltagande i sådan annars än på grundavtal av beslut av kommunala arbetsmarknadsverket eller denevangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller den förening som vidtagit åtgärden, svarar personligen den mot vilken yrkandena framställs.

Vad denna paragraf stadgar om part i avtal äger motsvarande tillämpning på förening som avses i 6 § 2 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 6 § 2 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 6 § 2 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal.

Kärande i ett sådant annat än i 1, 2 eller 3 mom. avsett mål som gäller tillämpning av lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal eller lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal är staten, dock arbetsgivarföreningen eller affärsverket i de fall som avses i 3 a § 1 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, kommunala arbetsmarknadsverket eller den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller, då tjänstekollektivavtal har ingåtts av en kommun eller en samkommun, en församling, ett församlingsförbund eller någon annan sammanslutning av församlingar, kommunen, samkommunen, församlingen, församlingsförbundet eller sammanslutningen av församlingar eller också förening som företräder tjänstemän eller tjänsteinnehavare.


32 a §

Om talan är grundad på ett sådant arbets- eller tjänstekollektivavtal där det utöver parterna i målet finns andra avtalsparter eller som binder parterna i målet på annat sätt än i deras egenskap av avtalsparter, kan arbetsdomstolen på begäran av en part i målet eller på eget initiativ bereda en avtalspart som inte är part i målet tillfälle att yttra sig. Samma förfarande kan iakttas, om något annat avtal än det arbets- eller tjänstekollektivavtal som utgör grunden för käromålet eventuellt skall tillämpas i saken.

34 §

Domen skall innehålla en kort redogörelse för själva tvisten, motiveringen för avgörandet, de aktuella lagrummen och punkterna i arbets- eller tjänstekollektivavtalet och ett domslut som anger målets utgång. I domen skall anges namnet på de ledamöter som deltagit i avgörandet av målet och om omröstning har skett.

39 §

Om ett mål vars avgörande förutsätter särskild kännedom om arbets- eller tjänstekollektivavtalsförhållanden är anhängigt vid någon domstol, kan domstolen, när den anser det vara nödvändigt eller då en part yrkar det, begära utlåtande av arbetsdomstolen beträffande denna del av målet.

Om en begäran om utlåtande gäller det rätta innehållet eller den rätta tillämpningen av ett visst arbets- eller tjänstekollektivavtal eller den rätta tolkningen av en enskild bestämmelse i ett sådant, skall parterna i avtalet ges tillfälle att bli hörda i saken. I detta syfte skall arbetsdomstolen uppmana parterna att inom utsatt tid inkomma med ett yttrande. Om parterna i avtalet härvid är av olika mening, förrättas enligt arbetsdomstolens prövning förberedelse och huvudförhandling i saken.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1994.

RP 5/94
LaUB 3/94

Helsingfors den 8 april 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.