250/1994

Utfärdat i Helsingfors den 5 april 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsandet av transporten av levande fisk, mjölke och rom från övriga delar av Finland till ett delområde av Vuoksens vattendrag samt till vissa andra vattendrag

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 95 § 2 mom. lag om fiske (286/82) av den 16 april 1982 och 12 § lag om djursjukdomar (55/80) av den 18 januari 1980, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 augusti 1992 (801/92) beslutat:

Ändamål
1 §

Ändamålet med detta beslut är att förhindra spridningen av furunkulos hos laxfiskar till de skyddade områdena som är uppräknade i paragraf 3.

Tillämpningsområde
2 §

Detta beslut tillämpas på transport av levande fisk, mjölke och rom till och mellan de skyddade områdena som avses i paragraf 3.

Detta beslut tillämpas inte på transporten av levande fisk, mjölke och rom

1) mellan områdena i 3 § 1 mom. punkt 3 och punkt 5-13;

2) mellan områdena i 3 § 1 mom. punkt 1, 2 och 4; samt

3) från de skyddade områdena till övriga Finland.

Skyddade områden
3 §

De skyddade områdena som avses i detta beslut är följande vattendrag:

1) Stor-Saimens område 4.1 i Vuoksens vattendrag;

2) Ylä-Enonvesi område 4.29 i Vuoksens vattendrag;

3) Området ovanför Venekoski stigningshinder i Kuuhankavesi området 14.37 i Kymmene älvs vattendrag;

4) Mäntyharju stråten 14.9 i Kymmene älvs vattendrag;

5) Den del av Ule älvs vattendrag som ligger ovanför stigningshindret vid Montta (område 59 med undantag av delområdena 59.11, 59.14, 59.15, 59.16 och 59.17);

6) Ohtaoja vattendrag 61.232 och området ovanför Virkkusenjärvi stigningshinder i Loukusanjoki vattendrag 61.272 i Ijo älvs vattendrag;

7) Den del av Tana älvs vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 68);

8) Den del av Näätämöjoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 69);

9) Den del Uutuanjoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 70);

10) Den del av Paatsjoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 71);

11) Den del av Tuulomajoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 72);

12) Den del av Koutajoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 73);

13) Den del av Kemjoki vattendrag som ligger inom Finlands gränser (område 74).

En fiskodling, vars vattenintag finns på ett skyddat område enligt 1 mom. och på vilken inte har påvisats furunkulos, eller vilken anstalten för veterinärmedicin och livsmedel har friförklarat från furunkulos skall anses höra till det skyddade området.

Numreringen av vattendragen i 1 mom. är baserad på kartan ''Suomen vesistöalueet'', som utgetts av hydrologiska byrån vid vatten- och miljöstyrelsen år 1989.

Begränsning av transport från övriga Finland till de skyddade områdena och mellan de skyddade områdena
4 §

Levande fisk och mjölke får inte transporteras från övriga delar av Finland till de skyd-dade områdena eller från områdena i 3 § 1 mom. punkt 1, 2 och 4 till de övriga skyddade områdena.

5 §

Rom får flyttas för odling eller utsättning från övriga delar av Finland till de skyddade områdena eller från områdena i 3 § 1 mom. punkt 1, 2 och 4 till de övriga områdena endast på villkor, att rommen omedelbart före flyttningen har behandlats med en jodoforlösning eller med ett annat medel som är effektivt mot furunkulos.

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel ger närmare anvisningar om behandlingen av rommen som avses i 1 mom.

Avvikande från bestämmelserna
6 §

Landsbygdsnäringsdistriktet kan om särskilda skäl föreligger ge tillstånd att avvika från bestämmelserna i 4 och 5 § av detta beslut. Ansökan avgörs av det landsbygdsnäringsdistrikt, som avses i 4 § 1 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistrikten (1532/92), till vars verksamhetsområde fiskarna, mjölken eller rommen avses att transporteras.

Före saken avgörs skall inbegäras utlåtande av länsveterinären i det län, till vilket fiskarna, mjölken eller rommen avses att transporteras.

Övriga bestämmelser
7 §

För transport av levande fisk till områdena i 3 § 1 mom. punkt 7-11 gäller också jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av levande fisk från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki och Luttojoki vattensystem samt från Paatsjoki och Luttojoki vattensystem till Näätämöjoki vattensystem (470/90).

För transport av levande fisk, mjölke och rom till området i 3 § 1 mom. punkt 7 gäller också fördraget mellan Finland och Norge angående gemensamma föreskrifter om fisket i Tana älvs fiskeområde (FördrS 93-94/89).

För transport av levande fisk och rom från områdena i 3 § 1 mom. punkt 7-9 till de övriga skyddade områdena eller till övriga delar av Finland gäller också jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av levande fisk och rom från havet till inlandet (471/90).

Ikraftträdande
8 §

Detta beslut träder i kraft den 13 april 1994 och är i kraft tillsvidare.

Helsingfors den 5 april 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.