243/1994

Given i Helsingfors den 30 mars 1994

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 23 § 4 mom. och 38 c §, av dessa lagrum 38 c § sådan den lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), samt

ändras 40 § 1 och 3 mom., 42 och 43 §§, 45 § 1 mom., 47 § 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 54 § 2-4 mom., 65 § 1 mom. samt 99 a och 107 a §§,

av dessa lagrum 40 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 2 maj 1972 (322/72), 43 §, 47 § 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 54 § 2-4 mom. samt 99 a och 107 a §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 4 juli 1975, 42 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag samt 65 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1976 (1064/76), som följer:

40 §

Vägförrättning verkställs av en i 43 a § 1 mom. lagen om skifte avsedd förrättningsingenjör med biträde av två gode män eller två medlemmar av vägnämnden. Har sakägarna kommit överens om de frågor som gäller väghållningen, kan förrättningen verkställas utan gode män eller vägnämndsmedlemmar.


En kommunal fastighetsingenjör kan med kommunens samtycke tjänstgöra som förrättningsingenjör vid vägförrättningar som utförs inom kommunen.

42 §

Förrättningsmännen kan, då de finner det nödvändigt, kalla sakkunniga att biträda vid behandlingen av vissa frågor vid förrättningen. Härvid skall iakttas vad lagen om skifte stadgar om sakkunniga och deras arvoden.

43 §

Förrättningsingenjören skall tillkännage vägförrättningens första sammanträde genom kallelsebrev till sakägarna. Kan uppgift om någon sakägare eller om någon sakägares adress inte fås med rimligt besvär, tillkännages förrättningens första sammanträde dessutom genom kungörelse i en eller två tidningar som har allmän spridning på orten.

Gäller vägförrättningen en fastighet eller ett visst område som tillhör flera ägare gemensamt eller en väg som redan finns, räcker det att kallelsebrevet tillställs en av ägarna eller vägdelägarna. Framgår det av ansökan att vägförrättningen gäller ett väglags väg, skall kallelsebrevet tillställas väglaget. Gäller vägförrättningen ett samfällt område, tillställs kallelsebrevet delägarlaget med iakttagande av 26 § lagen om samfälligheter (758/89).

Förrättningens första sammanträde anses ha tillkännagetts på behörigt sätt, om det ovan nämnda brevet minst 14 dagar före sammanträdet har postats eller på något annat sätt tillställts sakägaren eller om kungörelsen har publicerats minst 14 dagar före sammanträdet.

Omkretsrågång, ägobyte eller ett områdes överförande till eller förenande med fastighet skall, om de verkställs i samband med vägförrättningen, tillkännages så som lagen om skifte stadgar i fråga om motsvarande åtgärder.

Utan hinder av vad som stadgas om tillkännagivande kan en vägförrättning samt rågång, ägobyte och ett områdes överförande till eller förenande med fastighet vilka utförs i samband med vägförrättningen verkställas, om alla sakägare antingen är personligen närvarande eller lagligen företrädda och ingen motsätter sig att förrättningen inleds.

45 §

Om behandlingen av en vägförrättning måste skjutas upp och tidpunkten för följande sammanträde inte kan sättas ut och meddelas de närvarande sakägarna innan sammanträdet avslutas, skall tiden för följande sammanträde delges enligt 43 § eller så som de sakägare som avses i detta moment kommer överens om.


47 §

Vad 1 och 2 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar också kostnaderna för de åtgärder som avses i 38 a, 38 b och 38 d §§.

51 §

Om inte något annat följer av denna lag, skall i fråga om förfarandet vid vägförrättning, kostnaderna för förrättningen och indrivningen av dem i tillämpliga delar iakttas vad skifteslagstiftningen i motsvarande delar stadgar om servitutsförrättning.

I fråga om rågång, ägobyte och ett områdes överförande till och förenande med fastighet vid vägförrättning, förfarandet därvid samt kostnaderna för sådana åtgärder och indrivandet av kostnaderna skall, om inte något annat följer av denna lag, i tillämpliga delar iakttas vad skifteslagstiftningen stadgar om dessa åtgärder. Förrättningsmännen skall genom beslut bestämma vid vilken tidpunkt området skall tillträdas.


54 §

Vägnämndens ordförande skall tillkännage tiden och platsen för vägnämndens förrättning genom kallelsebrev till sökanden och väglaget eller, om något sådant inte har bildats, till vägdelägarna samt till den som särskilt berörs av förrättningen. Kan uppgift om någon av dem till vilka kallelsebrevet skall skickas eller dennes adress inte fås med rimligt besvär, skall förrättningen dessutom tillkännages genom kungörelse i en eller två tidningar som har allmän spridning på orten. Gäller förrättningen en fastighet eller ett visst område som tillhör flera ägare gemensamt eller ett samfällt område, tillämpas 43 § 2 mom. På tillkännagivandet tillämpas dessutom 43 § 3 mom.

Om de till vilka kallelsebrev skall sändas har infunnit sig till förrättningen kan förrättningen äga rum även om sammanträdet inte tillkännagetts på föreskrivet sätt.

Om behandlingen av vägnämndens förrättning måste skjutas upp och tidpunkten för en fortsättning inte kan sättas ut och meddelas de sakägare som är närvarande innan sammanträdet avslutas, skall tiden för följande sammanträde delges enligt 2 mom. eller så som de sakägare som avses i detta moment kommer överens om.


65 §

Väglaget skall, om vägdelägarna inte beslutar något annat, hålla årsstämma varje år före utgången av juni och vid behov även andra stämmor. Stämman sammankallas av sysslomannen eller bestyrelsens ordförande eller vid behov av dessas suppleant. Kallelsen skall sändas med post till eller på något annat sätt tillställas vägdelägarna. Kallelsen kan också delges så att stämman kungörs i en eller flera tidningar som har allmän spridning på orten och att de vägdelägare från andra kommuner vilkas adress är känd underrättas genom brev. Kallelsebreven skall postas eller på annat sätt tillställas vägdelägarna och kungörelsen publiceras minst 14 dagar före stämman.


99 a §

Grundas en vägrätt i ett samfällt område och är värdet av det område som skall ersättas obetydligt jämfört med kostnaderna för att utreda vilka fastigheter som är delägare i området och vilken andel som hör till var och en av dem, tillämpas vad som stadgas om löseskillingen för ett samfällt område enligt 243 § 2 och 3 mom. lagen om skifte. Detsamma gäller också annan ersättning som enligt denna lag skall betalas till delägarna i ett samfällt område och som är obetydlig jämfört med de utredningskostnader som avses ovan.

107 a §

Vad 38 a och 38 d §§ stadgar om fastighet skall också tillämpas på samfällt område.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1994.

RP 327/93
JsUB 3/94

Helsingfors den 30 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.