238/1994

Given i Helsingfors den 30 mars 1994

Lag om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om en arbetsgivare har betalt semesterlön eller semesterersättning till en arbetstagare för den tid för vilken arbetstagaren, utan att vara i arbete, har fått särskild moderskapspenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), har arbetsgivaren rätt att få ersättning från sjukförsäkringssystemet så som anges i denna lag. Denna lag tillämpas också på tjänsteförhållande.

2 §

Arbetsgivaren har rätt att få ersättning för varje kalendermånad under vilken semester har intjänats för en tid som avses i 1 §, förutsatt att antalet dagpenningsdagar uppgår till minst 14 under kalendermånaden.

Ersättning betalas för 2,5 dagar per kalendermånad.

Ersättningen motsvarar den särskilda moderskapspenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som betalts per dag till arbetstagaren för den tid under vilken semester intjänats. I ersättning betalas inte mera än det belopp som arbetsgivaren har varit skyldig att betala i semesterlön eller semesterersättning.

3 §

Ersättning skall sökas hos folkpensionsanstalten. Ersättningen betalas i efterhand när arbetsgivaren har betalt hela den semesterlön eller semesterersättning som gäller kvalifikationsåret.

I fråga om sökande och betalning av ersättning samt vid sökande av ändring skall förfaras så som sjukförsäkringslagen stadgar om arbetsgivares rätt att få ersättning för lön som han har betalt.

4 §

Kostnader som föranleds av denna lag finansieras med arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivaren har rätt att få tillbaka den socialskyddsavgift som han har betalt för semesterlön eller semesterersättning som avses i 1 §, så som anges i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63).

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994 och tillämpas första gången på det semesterkvalifikationsår som börjar den nämnda dagen.

RP 12/94
ShUB 1/94

Helsingfors den 30 mars 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.