224/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 mars 1994

Finansministeriets beslut om arvoden till skatteförvaltningens förtroendemän

Finansministeriet har med stöd av 69 § lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva och 60 § 1 mom. beskattningsförordningen (530/59), av dessa den förstnämnda sådan den lyder i lag av den 30 december 1959 (520/59) och det sistnämnda sådant det lyder i förordning av den 30 december 1993 (1561/93), beslutat:

Allmänna stadganden
1 §
Tillämpningsområde

Till vice ordföranden i en skatterättelsenämnd och arvsskattenämnd och till övriga medlemmar samt till deras suppleanter och till sakkunniga som kallats av en nämnd samt till statsombud, beskattningsombud och prövningsombud samt till deras suppleanter betalas arvode och resekostnadsersättning enligt de grunder som bestäms i detta beslut.

2 §
Grunden för arvode

Arvode betalas för deltagande i de i 1 § angivna nämndernas sammanträden samt för arbeten utom dessa.

3 §
Gemensamt stats- och kommunalombud

Är samma person både stats- och kommunalombud betalas till honom hälften av det arvode och den resekostnadsersättning som avses i detta beslut. Grunderna för arvode till gemensamma stats- och kommunalombud med befattningen som huvudsyssla fastställs särskilt.

Arvoden för sammanträdestid
4 §
Sammanträdesarvoden

Till vice ordföranden och övriga medlemmar i en skatterättelsenämnd och arvsskattenämnd samt till deras suppleanter och till sakkunniga som kallats av en nämnd samt till statsombud, beskattningsombud och deras suppleanter betalas sammanträdesarvode för varje sammanträdesdag på basis av den tid de har använt för sammanträdet enligt följande:

Vice ordförande, som fungerar som ordförande i en nämnd eller sektion inom denna Övriga deltagare i sammanträdet
för högst 2 timmar 180 mk 120 mk
över 2 timmar 235 mk 155 mk
över 3 timmar 290 mk 190 mk
över 4 timmar 340 mk 230 mk
över 5 timmar 360 mk 240 mk

Arvoden för flera sammanträden, som hållits under samma dag, betalas på basis av den sammanlagda sammanträdestiden.

5 §
Sammanträdesarvode för person i statens tjänst

Till en sådan person i statens tjänst som avses i 4 § betalas sammanträdesarvode enligt de grunder som föreskrivs i nämnda paragraf endast för sammanträdestid utom tjänstetid.

Om en i 1 mom. avsedd person under sammanträdesdagen har deltagit i sammanträde på tjänstetid under minst en timme, betalas till honom för denna tid i sammanträdesarvode, om han har fungerat som ordförande i nämnden eller i en sektion inom denna, 85 mark och annars 70 mark.

Arvoden för arbete som utförts utom sammanträde
6 §
Ombudsarvode

Till statsombud och dennes suppleant betalas i arvode för uppgifter som ankommer på statsombud för varje hel timme 85 mark och till beskattningsombud och dennes suppleant på motsvarande sätt 95 mark och till prövningsombud och dennes suppleant 120 mark.

7 §
Arvsskattenämndens prövningsarvode

Till vice ordföranden och medlemmarna i en arvsskattenämnd samt till deras suppleanter, som utför förberedande granskning av arvs- och gåvobeskattningsmaterial och uppgör förslag till fastställande av skattebelopp, betalas för denna uppgift 70 mark för varje hel timme.

8 §
Person i statens tjänst

Till en person i statens tjänst betalas arvode för arbete utom sammanträde endast för sådant arbete som utförts utom tjänstetid. Till en person i statens tjänst betalas dock inte arvode om det aktuella arbetet utom sammanträde hör till uppgifterna i hans huvudsyssla.

Annan ersättning
9 §
Resekostnadsersättning

Till en person som deltar i sammanträde betalas resekostnadsersättning enligt det vid ifrågavarande tidpunkt gällande tjänstekollektivavtalet angående ersättning till statens tjänstemän för resekostnader.

Särskilda stadganden
10 §
Fullmakt att meddela anvisningar

Skattestyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1994.

På en sammanträdesresa som gjorts eller ett arbete som utförts före nämnda dag, eller på ett sammanträde som hållits före sagda dag, tillämpas de bestämmelser som var gällande före detta beslut trädde i kraft.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 10 mars 1987 om arvoden till skatteförvaltningens förtroendemän (264/ 87) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 22 mars 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.