222/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras 9 § och 12 § 1 mom. folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i förordning av den 18 april 1975 (267/75), som följer:

9 §

Pensionsanstalten är uppdelad i avdelningar. Dessa är administrativa avdelningen, ekonomiavdelningen, avdelningen för pensioner och utkomstskydd, avdelningen för hälsovård och utkomstskydd, dataavdelningen och serviceavdelningen.

En avdelning kan ha underenheter.

12 §

Förstärkta styrelsen anställer och entledigar avdelningscheferna, överläkaren, överkamreraren och biträdande överläkaren. Dessa funktionärer kan anställas först 14 dagar efter det att meddelande om att befattningen är ledig har publicerats i huvudstadens mest spridda tidningar.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Sådan utnämning av funktionärer som följer av förordningens 9 § kan första gången utan hinder av vad som stadgas i 12 § ske utan att befattningarna har ledigförklarats.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.