216/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om försvarsförvaltningens byggverk

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 2, 3, 4 och 7 §§ lagen den 22 december 1993 om försvarsförvaltningens byggverk (1360/93):

Uppgift
1 §

Byggverket skall tillhandahålla eller skaffa sådan service för byggande och underhåll av fastigheter som försvarsmaktens uppgifter i fredstid och under undantagsförhållanden kräver.

Byggverket har rätt att tillhandahålla också andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt kommunerna inom garnisons- och militärområden service för byggande och service för underhåll av fastigheter och, genom försvarsministeriets beslut, service för underhåll av fastigheter också på andra ställen, när det är motiverat med beaktande av objektens läge och statsekonomiska synpunkter.

Byggverket kan till utomstående leverera värme, elektricitet och vatten samt behandla avloppsvatten som härrör från utomstående.

Vid prissättningen av arbeten som utförs åt utomstående skall företagsekonomiska principer iakttas.

Organisation
2 §

Närmare föreskrifter om organisationen för centralenheten och de regionala enheterna inom försvarsförvaltningens byggverk finns i arbetsordningen.

Direktör
3 §

Byggverket har en direktör i tjänsteförhållande som ansvarar för att byggverkets uppgifter sköts effektivt, ekonomiskt och resultatrikt. Vidare sköter direktören beredningen, föredragningen och verkställigheten av ärenden som skall föreläggas direktionen.

Verket har dessutom så många anställda i arbetsavtalsförhållande som verksamheten kräver och deras uppgifter bestäms i arbetsordningen.

4 §

Av byggverkets diektör krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verkets verksamhetsområde samt sådan i praktiken ådagalagd ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

5 §

Försvarsministeriet utnämner byggverkets direktör.

Direktören anställer verkets övriga personal såvida inte arbetsordningen föreskriver något annat.

Direktion
6 §

Byggverkets direktion skall leda och övervaka byggverkets verksamhet samt i det syftet

1) uppställa allmänna mål för byggverkets verksamhet och besluta om dess verksamhetsinriktning,

2) besluta om byggverkets verksamhets- och ekonomiplan samt budget,

3) fastställa långsiktiga utvecklingsprogram för byggverket,

4) godkänna bokslutet samt verksamhetsberättelsen som slutgiltigt fastställs av försvarsministeriet,

5) styra och övervaka att de mål som uppställts för byggverket uppnås,

6) lägga fram förslag till utvecklande av försvarsförvaltningens fastighets- och byggservice, samt

7) behandla övriga frågor som är av betydelse för byggverket.

Försvarsministeriet kan tilldela direktionen ytterligare uppgifter.

7 §

Direktionen har sex medlemmar. Försvarsministeriet utser fyra av medlemmarna, en medlem utser de anställda bland sig och en medlem är direktören för byggverket.

Försvarsministeriet utser direktionens ordförande. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

Direktionens mandattid är tre år.

8 §

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två övriga medlemmar är närvarande.

Om ett ärende inte kan avgöras enhälligt, skall ärendet avgöras med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, vinner den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om sammankallande av direktionen och om behandlingen av ärenden.

9 §

Medlemmarna i byggverkets direktion får ett arvode för uppgifter som de fullgör och ersättning för resekostnader enligt grunder som fastställts av försvarsministeriet.

Avgörande av ärenden
10 §

Ärenden som hör till byggverket avgörs av direktören, om inte något annat följer av stadgandena i 6 § eller arbetsordningen.

Arbetsordning
11 §

Närmare föreskrifter om byggverkets organisation, personalens arbetsuppgifter, behandling och avgörande av ärenden och övriga arrangemang i fråga om verksamheten meddelas i arbetsordningen, som fastställs av byggverkets direktör.

Övervakning av ett ärende
12 §

Byggverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar i domstolar och övriga myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar statens rätt och fördel i alla ärenden som gäller byggverket.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Byggverkets första arbetsordning fastställs av försvarsministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.