211/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Hovrättsförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 7, 9 och 11 §§ hovrättslagen (56/94) av den 21 januari 1994:

Stadganden om hovrättens plenum och avdelningar
1 §

Hovrättens president är ordförande i plenum.

2 §

Varje avdelning leds av en hovrättslagman. Till avdelningen hör dessutom minst fem hovrättsråd samt ett nödvändigt antal övriga anställda.

En avdelning kan samtidigt hålla flera sammanträden med olika sammansättningar. Ordet förs av hovrättslagmannen eller den i tjänsten äldsta av de ledamöter som deltar i sammanträdet. Presidenten kan på begäran av en ledamot befria honom från ordförandeuppdraget i något enskilt mål eller ärende och förordna en annan ledamot att föra ordet i hans ställe.

Presidenten kan för andra tjänsteuppgifter befria en ledamot som är i tur att delta i en avdelnings sammanträden från att delta i dem.

Hovrättens personal
3 §

Vid hovrätten kan utöver de tjänster som nämns i 3 och 6 §§ hovrättslagen (56/94) finnas en kanslichefstjänst och andra tjänster samt personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §

Behörighetsvillkor för kanslichefstjänsten är lämplig högre högskoleexamen.

5 §

Plenum utnämner assessorerna och fiskalerna. Övrig personal utnämns eller anställs av presidenten.

Personalens uppgifter
6 §

Hovrättens president skall, då han leder hovrättens verksamhet, bland annat

1) dra försorg om och utveckla hovrättens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i hovrättens avgöranden,

3) uppställa resultatmål för hovrätten och avdelningarna,

4) fastställa de grunder enligt vilka mål och ärenden fördelas på olika avdelningar,

5) förordna hovrättslagmännen, hovrättsråden, assessorerna och fiskalerna till avdelningarna i allmänhet för minst ett kalenderår åt gången samt

6) se till att hovrätten på behörigt sätt övervakar de domstolar som lyder under den.

Presidenten skall höra alla personalgrupper vid hovrätten innan han ställer upp resultatmålen.

Presidenten fungerar som ordförande vid avdelningarnas sammanträden i den mån hans övriga uppgifter tillåter det.

7 §

En hovrättslagman skall

1) leda arbetet vid sin avdelning,

2) svara för den allmänna planeringen av arbetet vid avdelningen,

3) svara för att avdelningens resultatmål uppnås,

4) fastställa sammanträdes- och föredragningsturerna på avdelningen samt

5) se till att arbetet fördelas jämnt på avdelningen.

Hovrättslagmannen skall för egen del övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i hovrättens avgöranden.

Dessutom skall hovrättslagmannen utföra övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på honom.

8 §

Kanslichefen skall sköta hovrättens förvaltning. Om inte något annat bestäms i arbetsordningen skall kanslichefen

1) uppgöra ett budgetförslag och följa hur budgeten iakttas,

2) följa hur hovrättens och avdelningarnas resultatmål uppnås,

3) sköta informationen,

4) sköta planeringen och organiserandet av utbildningen samt

5) bereda och föredra mål och ärenden som skall avgöras i plenum och av presidenten.

Dessutom skall kanslichefen utföra övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på honom.

Avgörande av förvaltningsärenden
9 §

I plenum i hovrätten avgörs ärenden som gäller

1) tjänsteförslag till tjänsterna som hovrättslagman och hovrättsråd,

2) tjänsteförslag till tjänsterna som lagman, tingsdomare, jordrättsdomare och jordrättsingenjör,

3) besättande av assessors- och fiskalstjänsterna, förordnande av vikarier för assessorerna och upptagande av ställföreträdande ledamöter för längre tid än två månader, framställningar till högsta domstolen om förordnande av ställföreträdande ledamöter för längre tid än sex månader eller upptagande av någon annan än i 19 § nämnd som ställföreträdande ledamot,

4) förordnande av vikarier för lagmännen och tingsdomarna i andra fall än de som nämns i 11 § 2 mom. tingsrättsförordningen (582/93), förordnande av vikarier för jordrättsdomarna och jordrättsingenjörerna samt framställningar till högsta domstolen om förordnande av vikarier,

5) tilldelande av vicehäradshövdingstitel,

6) uppsägning av assessorer och fiskaler,

7) beviljande av avsked åt lagmän, tingsdomare, jordrättsdomare och jordrättsingenjörer i fall som avses i 69 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86),

8) lagstiftningsärenden som inte av presidenten har förordnats bli behandlade på en avdelning eller i en arbetsgrupp samt

9) övriga ärenden som presidenten bestämmer.

I brådskande fall eller om plenum inte är beslutfört på grund av semestrar eller av någon annan anledning får presidenten utan hinder av stadgandet i 1 mom. punkt 4 förordna en vikarie tills ärendet är avgjort i plenum.

I plenum avgörs mål och ärenden på föredragning.

10 §

Presidenten avgör de förvaltningsärenden vid hovrätten om vilka inte stadgas eller förordnas att de skall avgöras i plenum eller av någon annan tjänsteman vid hovrätten.

Presidenten kan förordna att ett förvaltningsärende som det ankommer på honom att avgöra skall avgöras i plenum.

Presidenten kan till kanslichefen hänskjuta andra sådana ärenden eller grupper av ärenden som det ankommer på honom att avgöra än de som nämns i 6 §.

Presidenten kan åta sig att avgöra ett enskilt förvaltningsärende som annars skall avgöras av kanslichefen eller någon annan tjänsteman.

11 §

Presidenten och övriga tjänstemän avgör till dem hörande förvaltningsärenden på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

12 §

Vid hovrätten finns en ledningsgrupp som bistår presidenten i ledningen och utvecklandet av hovrättens verksamhet. Till ledningsgruppen hör presidenten som ordförande samt hovrättslagmännen och kanslichefen som ledamöter.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för hovrätten,

2) förslag till resultatmål för hovrätten,

3) övervakningen av hur hovrättens resultatmål uppnås,

4) förslag till budget för hovrätten,

5) planer för personalutbildning,

6) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen samt

7) andra ärenden som presidenten bestämmer.

Avgörande av lagskipningsärenden
13 §

Avviker den rådande uppfattningen vid ett sammanträde, vid vilket överläggning om avgörandet i ett mål eller ärende sker, från de rättsgrundsatser eller den lagtolkning som högsta domstolen eller hovrätten eller någon annan hovrätt har omfattat, kan presidenten förordna att saken eller någon viss fråga i anslutning till den skall behandlas vid förstärkt sammanträde. Presidenten kan förordna att också andra mål eller ärenden eller frågor i anslutning till dem skall avgöras vid förstärkt sammanträde, om målet eller ärendet är av vittomfattande eller principiell betydelse.

Överförs ett mål eller ärende i sådana fall som avses i 1 mom. inte till behandling vid förstärkt sammanträde, kan presidenten under samma förutsättningar förordna att det skall avgöras i plenum.

Ett mål eller ärende i vilket muntlig förhandling har förrättats eller skall förrättas får inte utan särskild anledning överföras till avgörande vid förstärkt sammanträde eller i plenum.

14 §

Målen och ärendena skall behandlas i den ordning i vilken de har blivit anhängiga. Nedan nämnda mål och ärenden behandlas emellertid i brådskande ordning före andra mål och ärenden i följande ordning:

1) häktning enligt tvångsmedelslagen (450/87) i hovrätten samt klagan i häktningsärenden och ärenden som gäller reseförbud,

2) klagan över beslut som gäller tagande i förvar enligt utlänningslagen (378/91),

3) brottmål som gäller häktade och personer som är avstängda från tjänsteutövning,

4) konkursmål samt

5) mål och ärenden som annars enligt lag skall behandlas i brådskande ordning.

Närmare bestämmelser eller från 1 mom. avvikande bestämmelser om den ordning i vilken mål och ärenden skall behandlas kan utfärdas i arbetsordningen.

15 §

Hovrätten skall sammanträda regelbundet och så ofta att målen och ärendena avgörs inom rimlig tid och avdelningarnas resultatmål uppnås.

Tillfälliga tjänstearrangemang
16 §

Vid förhinder för presidenten sköter den enligt tjänsteår äldsta hovrättslagman som är i tjänst hans uppgifter. Vid förhinder också för hovrättslagmännen sköts presidentens uppgifter av det enligt tjänsteår äldsta hovrättsråd som är i tjänst.

Vid förhinder för hovrättslagmannen sköts hans uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta ledamoten på avdelningen.

17 §

Presidenten kan vara tjänstledig högst 30 dagar om året. Tjänstledighet för längre tid beviljas av högsta domstolen.

18 §

Presidenten beviljar hovrättslagmännen och hovrättsråden oavbruten tjänstledighet för högst ett år i sänder. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas av högsta domstolen.

Presidenten beviljar assessorerna, fiskalerna, kanslichefen och den övriga personalen tjänstledighet.

Presidenten förordnar vikarier för assessorerna, fiskalerna, kanslichefen och den övriga personalen, för assessorerna dock för högst två månader.

19 §

Behöver hovrätten av någon av de anledningar som nämns i 7 § 1 mom. hovrättslagen en ledamot till en avdelning, kan presidenten förordna en assessor till ställföreträdande ledamot.

Av samma skäl kan presidenten för högst två månader och plenum för högst sex månader uppta en fiskal, en föredragande som har skött fiskalsuppgifter under minst tre år eller en tingsdomare som ställföreträdande ledamot. Behövs en ställföreträdande ledamot för längre tid än sex månader eller vill hovrätten uppta någon annan som ställföreträdande ledamot, skall plenum göra en framställning i saken till högsta domstolen, som förordnar en person som den finner lämplig till ställföreträdande ledamot. Plenum får likväl i avvaktan på svar tills vidare uppta någon av ovan nämnda tjänstemän som ställföreträdande ledamot.

20 §

Om skötseln av en vakant tjänst eller uppgift gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om tillfälliga tjänstearrangemang.

Handlingar
21 §

I lagskipningsärenden upprättas över hovrättens dom och slutgiltiga beslut en liggare som undertecknas av dem som har deltagit i avgörandet av saken. Föredraganden kontrasignerar liggaren om ärendet har avgjorts på föredragning. Har omröstning i saken ägt rum eller avviker föredragandens förslag från sammanträdets avgörande, antecknas yttrandena av de ledamöter som är av annan åsikt och föredragandens betänkande i liggaren.

En expedition som skall utges till en part undertecknas av föredraganden i ärendet eller en av presidenten förordnad tjänsteman. Av expeditionen skall framgå om röstning har ägt rum i saken samt namnen på dem som deltagit i avgörandet samt, om ärendet har avgjorts på föredragning, föredragandens namn.

Om undertecknande av andra handlingar bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
22 §

Hovrätten har rätt att av myndigheterna få de uppgifter den behöver för att fullgöra den övervakningsuppgift som avses i 2 § 3 mom. hovrättslagen.

23 §

I arbetsordningen skall bestämmas hur övervakningen av underrätterna skall ske.

Hovrätten skall vid behov uppgöra en berättelse om sådant som framkommit vid dess övervakning av underrätterna och tillställa den justitiekanslern vid statsrådet och riksdagens justitieombudsman för kännedom. Dessutom skall hovrätten underrätta justitiekanslern vid statsrådet om omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan leda till att tjänsteåtal väcks vid hovrätten.

24 §

Hovrättens kanslichef åtalas för tjänstefel vid hovrätten.

25 §

Vad som i denna förordning stadgas om hovrättsråd gäller också extraordinarie hovrättsråd, om inte något annat stadgas särskilt.

26 §

Hovrätten skall tillställa justitieministeriet och högsta domstolen sin arbetsordning för kännedom.

Ikraftträdande
27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 juli 1952 om hovrätterna (288/52) samt högsta domstolens beslut av den 17 september 1952 innefattande arbetsordning för hovrätterna (333/52) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

28 §

När assessorstjänsterna besätts första gången skall tjänsterna inte förklaras lediga.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.