202/1994

Given i Helsingfors den 11 mars 1994

Lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/93) 9 § 3 mom., 11 §, 13 § 1 mom., 15-17 §§ och 5 kap.,

ändras 3 § 1 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 18 §, 26 § 2 mom., 27 § 2 mom., 35 § 2 mom., 38 § 1 mom., 39 § 2 och 3 mom. och 43 § 3 mom. samt

fogas till 25 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Ändamålet med befolkningsuppgifterna

Befolkningsdatasystemets personuppgifter upprätthålls för identifiering av personer och för utredande av deras person- och familjerättsliga ställning samt rättshandlingsförmåga. Fastighets-, byggnads- och lägenhetsuppgifterna upprätthålls för identifiering av hemkommunen och bostaden där eller en tillfällig bostad samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper.


4 §
Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

Om finska medborgare registreras på det sätt som närmare stadgas genom förordning

1) som identifieringsuppgifter för personer personbeteckning, namn, adress, hemkommun och bostaden där samt sådana uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter som identifierar hemkommunen och bostaden där,


9 §
Finska medborgares anmälningsskyldighet

Om den anmälan som skall göras när hemkommunen eller bostaden där eller en tillfällig bostad ändras stadgas i lagen om hemkommun (201/94).

12 §
Vissa inrättningars och socialnämndens anmälningsskyldighet

Vårdinrättningar och straffanstalter skall i januari för kontroll av de intagnas hemkommun och bostad där göra en anmälan till registerbyrån om dem som vid anmälningstidpunkten har varit intagna längre än tre månader. Registerbyrån kan även bestämma en annan tidpunkt för anmälning av uppgifterna.


4 kap.

Uppgifter vid årsskiftet

18 §
Invånarantalet och hemkommunen vid årsskiftet

I befolkningsdatasystemet intas uppgifter om kommunens invånarantal vid årsskiftet och den kommun där en person vid denna tid hade sin hemkommun och sin bostad där enligt lagen om hemkommun. Härvid beaktas de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemetsenast den 31 mars det år som är i fråga.

25 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande

Har en person grundad anledning att misstänka att hans eller hans familjs hälsa eller säkerhet är hotad, kan registerbyrån på begäran förordna att uppgifter om hans hemkommun eller hans bostad där eller en tillfällig bostad inte får lämnas ut till någon annan än myndigheterna. Ett sådant förordnande kan första gången gälla i högst två år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas för ett år i sänder.


26 §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Byggnads- och lägenhetsuppgifter får inte, med undantag för anteckningarna för identifiering av hemkommunen och bostaden där eller en tillfällig bostad, användas i beslutsfattande som gäller en person, om han inte i samband med beslutet ges en utredning om hur uppgifterna använts.

27 §
Annat utlämnande av uppgifter

När uppgifter utlämnas i form av massutlämnande för direktreklam eller annan direkt marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, adresstjänst samt därmed jämförbar verksamhet får som grund för stickprov på personuppgifter användas endast namn, minst sex veckors ålder, kön, modersmål, yrke, hemkommun och bostad där, tillfällig bostad och adress samt fastighets- och byggnadsuppgifter som stadgas närmare genom förordning.

35 §
Tystnadsplikt

Tystnadsplikt enligt 1 mom. har också den som med stöd av 28 § 2 mom. har fått tillstånd att studera befolkningsdatasystemets uppgifter, befolkningsböcker eller handlingar som hör till dem.

38 §
De kyrkliga myndigheternas befolkningsregisteruppgifter

Det register som förs av den evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets myndigheter benämns kyrkligt befolkningsregister. Den kyrkliga myndighetens behörighet bestäms enligt var en person har hemkommun och bostad där, om inte något annat stadgas särskilt. Angående den kyrkliga befolkningsregisterföringen gäller i tillämpliga delar 4-7, 24-30, 32, 35-37 och 43 §§.


39 §
Överklagande av kyrkliga myndigheters beslut

Rättelseyrkandet behandlas av den registerbyrå inom vars ämbetsdistrikt den som har gjort rättelseyrkandet har eller senast har haft sin hemkommun. Om personen aldrig har haft hemkommun i Finland, behandlas saken av registerbyrån i Helsingfors härad.

I registerbyråns beslut med anledning av ett rättelseyrkande får den som har gjort rättelseyrkandet söka ändring genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets den registerbyrå som har fattat beslutet finns. I länsrättens beslut får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Vid besvärsförfarandet iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50).

43 §
Övergångsstadganden

Om en rätt eller skyldighet i någon annan lag eller förordning bestäms på grundval av mantalsskrivningen eller hemorten den första januari, tillämpas hemkommunen och bostaden där vid årsskiftet enligt 18 § i denna lag. Om det är fråga om det mantalsskrivna invånarantalet eller invånarantalet den första januari, tillämpas invånarantalet vid årsskiftet enligt 18 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 104/93
FvUB 27/93

Helsingfors den 11 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.