201/1994

Given i Helsingfors den 11 mars 1994

Lag om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om hur en persons hemkommun och hans bostad där skall bestämmas.

Hemkommunen och bostaden där enligt denna lag antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen (507/93). I befolkningsdatasystemet kan även antecknas en tillfällig bostad som en person uppgett.

Om inte annat stadgas i någon annan lag, skall denna lag iakttas också när en statlig eller kommunal myndighet eller folkpensionsanstalten fattar beslut som påverkas av en persons hemkommun och hans bostad där eller en tillfällig bostad.

2 kap.

Bestämmande av hemkommunen

2 §
Hemkommun

En persons hemkommun är med de undantag som stadgas nedan den kommun där han bor. Hemkommunen för ett nyfött barn är den kommun där barnets mor har sin hemkommun när barnet föds.

Har en person i sin användning flera bostäder eller ingen bostad alls, är hans hemkommun den kommun som han på grund av sina familjeförhållanden, sin utkomst eller andra motsvarande omständigheter själv anser som sin hemkommun och till vilken han med hänsyn till de ovan nämnda omständigheterna har fast anknytning.

Har en persons egen uppfattning om vilken kommun som är hans hemkommun inte kunnat utredas, är hans hemkommun den kommun till vilken han skall anses ha den fastaste anknytningen med hänsyn till sitt boende, sina familjeförhållanden, sin utkomst och andra motsvarande omständigheter.

3 §
Begränsningar som gäller ändring av hemkommunen

En persons hemkommun ändras inte, om han bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av

1) arbetsuppgifter, studier eller sjukdom, eller någon annan med dessa jämställbar orsak, som varar i högst ett år,

2) vård eller omsorg vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården eller annars under motsvarande förhållanden,

3) vistelse till sjöss såsom sjöfolk,

4) avtjänande av straff i straffanstalt,

5) medlemskap i riksdagen eller statsrådet eller ett offentligt förtroendeuppdrag, eller

6) fullgörande av värnplikt eller civiltjänst.

4 §
Hemort vid inflyttning till landet

Hemkommunen för en person som flyttat in till landet bestäms enligt 2 §, om han bor i Finland och har för avsikt att stadigvarande bosätta sig här och om han dessutom har ett giltigt uppehållstillstånd som berättigar till minst ett års vistelse, såvida sådant tillstånd krävs av honom.

En person som är anställd hos en främmande stats diplomatiska beskickning eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul har dock inte hemkommun i Finland, om han inte är finsk medborgare eller om han inte sedan tidigare har hemkommun i Finland. Hemkommun här har inte heller en familjemedlem till en person som avses i detta moment eller en person som är i hans privata tjänst, om denne inte är finsk medborgare eller sedan tidigare har hemkommun i Finland.

5 §
Hemkommun vid utflyttning ur landet

En person som har bosatt sig utomlands för en längre tid än ett år har inte hemkommun i Finland. Han kan dock ha hemkommun i Finland, om han med hänsyn till sina levnadsförhållanden har fastare anknytning till Finland än till det land han bor i.

Om en finsk medborgare som har bosatt sig utomlands är anställd hos finska staten vid en diplomatisk eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul eller är i utvecklingssamarbetsuppgifter eller missionsarbete har han samt hans familjemedlemmar dock fortfarande hemkommun i Finland.

6 §
Hemkommun vid flyttning mellan de nordiska länderna

När någon flyttar från ett annat nordiskt land till Finland eller från Finland till ett annat nordiskt land, tillämpas jämte denna lag överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring (FördrS 49/90).

3 kap.

Stadganden om förfarandet

7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

När en person flyttar från sin hemkommun eller till en annan bostad inom hemkommunen, skall han tidigast en vecka före och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla detta till registerbyrån. En familjemedlem kan också göra anmälan för hans räkning.

Den som avses i 1 mom. är dessutom skyldig att lämna registerbyrån sådana tilläggsuppgifter om sig själv som behövs för att bestämma hemkommunen och bostaden där.

En person kan också anmäla sin tillfälliga bostad till registerbyrån.

Om skyldigheten att anmäla personuppgifter och uppgifter om familjeförhållandena till befolkningsdatasystemet stadgas i befolkningsdatalagen.

8 §
Annan anmälningsskyldighet

Ägaren av den byggnad till eller från vilken en person flyttar eller hans företrädare är vid behov skyldig att för bestämmandet av hemkommunen och bostaden där lämna registerbyrån uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden.

De statliga och kommunala myndigheterna är vid behov skyldiga att för bestämmandet av en persons hemkommun och hans bostad där lämna registerbyrån uppgifter som de har i sin besittning.

9 §
Anteckning om hemkommun

När en anmälan enligt 7 § har kommit till registerbyrån, skall denna omedelbart i befolkningsdatasystemet göra en anteckning enligt anmälan om hemkommunen och bostaden där. Anteckning får dock inte göras, om anmälan uppenbart står i strid med fakta eller är bristfällig eller om den annars är sådan att anteckning inte tillförlitligt kan göras på basis av den. Om en person saknar bostad, antecknas i befolkningsdatasystemet att han saknar stadigvarande bostad i kommunen.

Har registerbyrån av någon annan än personen själv fått uppgifter om att hans hemkommun eller hans bostad där har ändrats, får den göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.

10 §
Flyttningsdag

Som en persons flyttningsdag anses den dag som uppgetts i anmälan, om denna har gjorts inom den utsatta tiden. Inkommer anmälan försenad, anses som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. När registerbyrån på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller hans familjemedlemmar gör en anteckning i befolkningsdatasystemet om flyttning, anses den dag då anteckningen gjorts som flyttningsdag.

11 §
Meddelande om anteckning om hemkommun

Om en persons hemkommun eller hans bostad där enligt den anteckning som registerbyrån har gjort avviker från den som personen i fråga själv har uppgett, eller om anteckningen har gjorts på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller hans familjemedlemmar, skall registerbyrån underrätta vederbörande om anteckningen och om hur eventuellt sak- eller skrivfel däri kan rättas.

12 §
Förelägganden

Har någon försummat sin anmälningsskyldighet enligt denna lag eller sin skyldighet att lämna tilläggsuppgifter, skall registerbyrån förelägga honom att inom en bestämd tid fullgöra denna skyldighet. Om anteckning om en persons hemkommun eller hans bostad där inte har kunnat göras i befolkningsdatasystemet på basis av en inlämnad anmälan, skall registerbyrån förelägga honom att inom en bestämd tid komplettera anmälan. Registerbyrån skall samtidigt underrätta personen om att försummelsen inte utgör ett hinder för att anteckning görs eller ärendet avgörs. Av särskilda skäl behöver föreläggande inte meddelas.

För bestämmande av en persons rätta hemkommun och bostad där kan registerbyrån förelägga en byggnads ägare eller dennes företrädare att inom en bestämd tid lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden.

13 §
Vite

Har ett föreläggande enligt 12 § inte följts, kan registerbyrån meddela ett nytt föreläggande och förena det med vite samt förordna om betalning av vitet så som stadgas i viteslagen (1113/90).

14 §
Försummelseavgift

Har en i 7 § 1 mom. nämnd anmälan om att en person har flyttat inte inkommit till registerbyrån inom utsatt tid, skall registerbyrån ålägga personen i fråga att betala en försummelseavgift på 200 mark. Avgift behöver dock inte påföras, om dröjsmålet har varit ringa eller om det uppenbart har berott på orsaker som den som flyttar inte har kunnat påverka, eller om det på grund av sjukdom eller någon annan motsvarande orsak skulle vara uppenbart oskäligt att uppbära avgift.

Ett barn under femton år eller en person som på grund av samma försummelse har ålagts att betala vite enligt denna lag får inte påföras försummelseavgift.

Försummelseavgiften får utsökas utan dom eller utslag enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 §
Hörande

Har anmälan om flyttning gjorts av ett barn under femton år, skall registerbyrån ge barnets vårdnadshavare tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts av en person som har fyllt femton men inte aderton år, skall registerbyrån vid behov ge dennes vårdnadshavare tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan.

Innan registerbyrån ålägger någon att betala försummelseavgiften, skall den ge personen i fråga tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar i saken.

4 kap.

Rättelse av anteckning om hemkommun

16 §
Rättelse av sakfel

Grundar sig en anteckning enligt 9 och 10 §§ om hemkommun eller bostaden där på oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller felaktig tillämpning av lag, kan den registerbyrå inom vars verksamhetsområde den berörda personens hemkommun finns på eget initiativ eller på yrkande av personen rätta felet. Innan registerbyrån på eget initiativ rättar felet, skall den ge personen i fråga tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar i saken. Försummelse av den utsatta tiden hindrar inte att felet rättas.

Om registerbyrån på eget initiativ rättar ett fel i strid med den berörda personens åsikt eller om den inte godkänner personens yrkande på rättelse av ett fel, skall byrån på begäran meddela ett skriftligt beslut i saken jämte fullföljdsanvisningar.

17 §
Rättelse av skrivfel

Finns det i en anteckning enligt 9 och 10 §§ om hemkommun eller bostaden där ett uppenbart skrivfel, skall den registerbyrå inom vars verksamhetsområde den berörda personens hemkommun finns på eget initiativ eller på yrkande av personen i fråga rätta felet.

Registerbyrån skall underrätta den somsaken gäller om en rättelse som den gjort på eget initiativ.

5 kap.

Ändringssökande

18 §
Överklagande av registerbyråns beslut

I registerbyråns beslut i ett ärende som gäller vite, påförande av försummelseavgift eller rättelse av anteckning om hemkommun får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets den registerbyrå som har träffat avgörandet finns, så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I ett avgörande av registerbyrån som gäller rättelse av ett skrivfel och genom vilket ett yrkande på rättelse inte har godkänts får ändring dock inte sökas genom besvär.

19 §
Överklagande av länsrättens beslut

I ett beslut som länsrätten har fattat med stöd av 18 § får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Till den del beslutet gäller bostaden i hemkommunen får ändring i länsrättens beslut dock inte sökas genom besvär.

6 kap.

Särskilda stadganden

20 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelsestadganden

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22 §
Förhållandet till tidigare stadganden om hemort

Om i någon annan lag eller förordning en rättighet eller skyldighet bestäms på basis av hemorten enligt befolkningsdatalagen eller något annat begrepp med motsvarande innebörd, skall härvid den hemkommun och bostad där eller den tillfälliga bostad som avses i denna lag tillämpas.

23 §
Övergångsstadganden

På behandlingen av anmälningar om flyttning eller utflyttning ur landet som är anhängiga vid registerbyråerna när denna lag träder i kraft skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

Hade en person när denna lag trädde ikraft inte anmält sin flyttning inom den tid som stadgas i befolkningsdataförordningen (886/93), tillämpas på flyttningen vad som stadgas i denna lag. Han kan dock inte åläggas att betala försummelseavgift.

På behandlingen av rättelseyrkanden som gäller beslut om flyttning och som är anhängiga vid registerbyråerna när denna lag träder i kraft skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

På behandlingen av besvär som är anhängiga i länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft och som anförts över ett beslut som en registerbyrå har fattat med anledning av ett rättelseyrkande, skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

RP 104/93
FvUB 27/93

Helsingfors den 11 mars 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.