186/1994

Given i Helsingfors den 4 mars 1994

Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83) 8 § 1 mom., 13 §, 16 § 1 mom., rubriken för 4 kap. och 18-20 §§ samt

fogas till 16 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 21-29 §§ och 5-7 kap., varvid den nuvarande 21 § överförs till 7 kap. och blir 50 §, som följer:

8 §
Fastställelse av avtal

Avtal som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt skall ingås skriftligen och för fastställelse föreläggas socialnämnden i den kommun där barnet är bosatt. När socialnämnden prövar om avtalet kan fastställas, skall den beakta barnets bästa och barnets egna önskemål så som 10 och 11 §§ stadgar. Avtalet får inte fastställas om ingendera av barnets föräldrar är dess vårdnadshavare.


13 §
Laga domstol

Ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt skall anhängiggöras vid domstolen på den ort där barnet är bosatt.

Om barnet inte är bosatt i Finland, skall ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt anhängiggöras vid domstolen på den ort där barnet senast var bosatt i Finland eller, om barnet inte har varit bosatt i Finland, vid domstolen på den ort där barnets föräldrar eller någondera av dem eller den som föreslagits bli vårdnadshavare är bosatt. Om ingen domstol är behörig enligt vad som sägs ovan, skall ärendet anhängiggöras vid Helsingfors tingsrätt.

16 §
Inhämtande av utredning av socialnämnden

I ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt skall domstolen inhämta utredning hos socialnämnden i den kommun där barnet, barnets föräldrar, barnets vårdnadshavare och den som föreslagits bli vårdnadshavare är bosatta. Om någon av dessa inte är bosatt i Finland, skall utredning inhämtas hos socialnämnden i den kommun där personen vistas. Utredning skall dock inte inhämtas, om det är uppenbart att ärendet kan avgöras utan sådan.


I utredningen kan även tas in uppgifter som enligt 57 § 1 mom. socialvårdslagen (710/82) skall hemlighållas, om detta är nödvändigt för barnets bästa.

4 kap.

Stadganden som hör till den internationella privaträttens område

18 §
Vårdnad om barn direkt med stöd av lag

Om barnet vid tidpunkten för födseln, äktenskapets ingående eller någon annan händelse som är avgörande för bestämmande av vårdnaden var bosatt i Finland, skall frågan om vårdnad direkt med stöd av lag avgöras enligt finsk lagstiftning.

Om barnet inte var bosatt i Finland vid den tidpunkt som avses i 1 mom., skall frågan om vårdnad direkt med stöd av lag avgöras enligt den lag som skall tillämpas av den behöriga myndigheten i det land där barnet var bosatt vid den nämnda tidpunkten.

Vid tillämpning av 2 mom. kan en främmande stats lag lämnas obeaktad, om

1) tillämpningen av den främmande statens lag skulle leda till ett resultat som uppenbart strider mot de grundläggande principerna i Finlands rättsordning, eller

2) tillämpningen av den främmande statens lag skulle leda till ett resultat som uppenbart är oförenligt med barnets bästa.

Om innehållet i en främmande stats lag inte kan utredas utan oskäligt dröjsmål, bestäms vårdnaden enligt finsk lag.

19 §
Behörighet på grund av barnets boningsort

En finsk domstol kan pröva ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt, om barnet är bosatt i Finland då ärendet blir anhängigt.

Socialnämnden kan fastställa avtal om vårdnad om barn eller umgängesrätt, om barnet är bosatt i Finland.

Ett barn som utan avbrott har bott i Finland i minst ett års tid omedelbart innan ärendet blev anhängigt anses vara bosatt här, om inte annat framgår i saken.

20 §
Behörighet i övriga fall

En finsk domstol kan pröva ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt, även om barnet inte är bosatt i Finland när ärendet blir anhängigt, i det fall att barnet vistas i Finland eller det annars kan anses motiverat att pröva saken och

1) barnet under året innan ärendet anhängiggjordes varit bosatt i Finland, eller

2) barnet med hänsyn till alla på saken inverkande omständigheter har någon annan nära anknytning till Finland.

Utan hinder av denna lag gäller om finsk domstols behörighet i ärenden som avser vårdnad om barn vad som föreskrivs i artikel 8.2 i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/31).

21 §
Behörighet att meddela interimistiska förordnanden

En finsk domstol kan interimistiskt bestämma hos vem barnet skall bo, om umgängesrätten eller om vårdnaden, såvida detta anses motiverat för att trygga barnets bästa, även om finsk domstol inte är behörig att pröva ärendet.

I fråga om interimistiska förordnanden gäller i tillämpliga delar 17 §.

22 §
Tillämplig lag

Då ärenden som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt avgörs och avtal fastställs, skall finsk lag tillämpas.

23 §
Erkännande och verkställighet av beslut

Beslut som i en främmande stat har meddelats om vårdnad om barn eller umgängesrätt skall på ansökan erkännas och verkställas i Finland så som stadgas nedan.

Med beslut som meddelats i en främmande stat avses beslut eller interimistiska förordnanden som meddelats av en domstol eller någon annan myndighet samt fastställelse av avtal, om åtgärden erkänns som likvärdig med ett beslut i den stat där den har vidtagits.

Ett avtal eller förordnande om vårdnad om barn eller umgängesrätt som har ingåtts eller meddelats utan någon myndighets medverkan kan erkännas och verkställas i Finland såsom ett beslut som har meddelats i en främmande stat, om åtgärden var rättsligt giltig och verkställbar i den stat där barnet var bosatt.

24 §
Erkännande och verkställighet av nordiska beslut

Beslut som har meddelats i Danmark, Island, Norge eller Sverige erkänns och verkställs i Finland utan särskild fastställelse.

Erkännande eller verkställighet av beslut som har meddelats i en stat som avses i 1 mom. kan inte vägras med stöd av detta kapitel, om beslutet skall erkännas eller verkställas enligt vad som särskilt stadgas om det.

25 §
Erkännande och verkställighet av beslut som meddelats i främmande stat

Ett beslut som har meddelats i någon främmande stat som inte nämns i 24 § erkänns i Finland utan särskild fastställelse. Helsingfors hovrätt kan dock på ansökan fastställa att beslutet erkänns i Finland.

Ett beslut som enligt 1 mom. erkänns i Finland och kan verkställas i den stat där det har meddelats (domsstaten) kan verkställas i Finland, om Helsingfors hovrätt på ansökan har fastställt att beslutet är verkställbart.

När hovrätten fastställer att ett beslut om umgängesrätt som har meddelats i en främmande stat kan verkställas i Finland, kan hovrätten samtidigt ändra eller precisera de i beslutet angivna villkoren för umgänget eller rätten att ha barnet hos sig, så som hovrätten anser lämpligt med tanke på barnets bästa.

26 §
Verkställighet av beslut som fastställer att bortförandet är olovligt

Helsingfors hovrätt kan på ansökan fastställa att ett beslut där bortförande eller kvarhållande av ett barn konstaterats vara olovligt får verkställas här, om

1) beslutet har meddelats i en stat som har tillträtt den i Luxemburg den 20 maj 1980 av Europarådets medlemsstater undertecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen) och

2) det när barnet fördes över en statsgräns inte fanns något beslut som meddelats i en ovan avsedd konventionsstat och som skulle kunna utgöra grund för verkställigheten.

27 §
Grunderna för vägran att erkänna och verkställa beslut

Erkännande och verkställighet av ett beslut som har meddelats i en främmande stat kan vägras om

1) erkännandet eller verkställigheten av beslutet skulle leda till ett resultat som uppenbart strider mot de grundläggande principer i Finlands rättsordning som gäller familj och barn,

2) det är uppenbart att erkännandet eller verkställigheten av beslutet till följd av ändrade förhållanden inte längre skulle vara förenligt med barnets bästa,

3) barnet var finsk medborgare eller var bosatt i Finland då det förfarande som har lett till beslutet anhängiggjordes i domsstaten utan att ha någon motsvarande anknytning till domsstaten, eller var medborgare både i domsstaten och i Finland samt var bosatt i Finland, eller

4) beslutet står i strid med ett sådant i Finland meddelat beslut eller i Finland verkställbart, i en tredje stat meddelat beslut som är resultatet av ett förfarande som inletts innan erkännande eller verkställighet söktes, och det är förenligt med barnets bästa att avslå ansökan.

Om beslutet har meddelats i en främmande stat som inte tillträtt Europarådskonventionen, kan erkännande och verkställighet vägras också i de fall där den myndighet som har meddelat beslutet inte enligt de grunder som stadgas i 19 och 20 §§ varit behörig att pröva ärendet och barnet är bosatt i Finland, eller om beslutet till följd av detta inte erkänns eller verkställs i den främmande stat där barnet är bosatt.

28 §
Hur motpartens utevaro inverkar på erkännande och verkställighet

Om motparten inte varit närvarande då ärendet behandlades, kan beslutet erkännas eller verkställas i Finland endast om

1) stämning eller kallelse med uppgifter om det väsentliga innehållet i ärendet har delgivits motparten på behörigt sätt och i så god tid att han skulle ha hunnit avge svaromål, och

2) behörigheten hos den myndighet som har meddelat beslutet har baserat sig på motpartens boningsort, föräldrarnas senaste gemensamma boningsort, om åtminstone den ena av dem fortfarande är bosatt där, eller barnets boningsort.

Den omständigheten att delgivning inte skett så som stadgas i 1 mom. 1 punkten utgör emellertid inte något hinder för erkännande och verkställighet, om detta berott på att motparten har hemlighållit sin vistelseort för den andra parten.

29 §
Uppskov i ärenden som gäller erkännande och verkställighet

Ett ärende som gäller erkännande eller verkställighet av ett beslut kan uppskjutas, om

1) ändring i beslutet sökts genom ordinarie rättsmedel, eller

2) ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt behandlas i Finland i en rättegång som anhängiggjorts innan motsvarande förfarande hade inletts i domsstaten, eller

3) ett förfarande som gäller erkännande eller verkställighet av ett annat beslut angående vårdnad om barn eller umgängesrätt är anhängigt.

5 kap.

Återlämnande av barn med stöd av Haagkonventionen

30 §
Förordnande att ett barn skall återlämnas

Ett barn som befinner sig i Finland och som olovligen förts bort från den stat där barnet var bosatt eller som olovligen kvarhålls här, skall förordnas att genast bli återlämnat, om barnet omedelbart innan det olovligen bortfördes eller kvarhölls var bosatt i en stat som har tillträtt den i Haag den 25 oktober 1980 ingångna konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen).

31 §
Behörig domstol

Förordnande om att ett barn skall återlämnas meddelas av Helsingfors hovrätt på ansökan.

32 §
Olovligt bortförande och kvarhållande

Ett bortförande eller kvarhållande av ett barn skall anses vara olovligt, om

1) det kränker den rätt att ta vård om barnet som en person eller inrättning eller något annat organ, antingen enskilt eller gemensamt, har enligt rättsordningen i den stat där barnet omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet var bosatt och

2) denna rättighet faktiskt utövades, enskilt eller gemensamt, vid tidpunkten för bortförandet eller kvarhållandet, eller skulle ha utövats om bortförandet eller kvarhållandet inte hade ägt rum.

Bortförandet eller kvarhållandet av ett barn skall inte anses olovligt, om innehavaren av den rätt som avses i 1 mom. 1 punkten har samtyckt till förfarandet eller godkänt det antingen uttryckligen eller konkludent.

33 §
Rätt att ta vård om barn

Med rätt att ta vård om barn avses i detta kapitel rättigheter och skyldigheter som hänför sig till vården av barnets person, särskilt rätten att bestämma dess boningsort.

34 §
Grunder för vägran att förordna att ett barn skall återlämnas

En ansökan om återlämnande av barn kan avslås om

1) den har gjorts efter att ett år förflutit från det olovliga bortförandet eller kvarhållandet av barnet och återlämnandet skulle strida mot barnets bästa,

2) det finns en allvarlig risk för att återlämnandet skulle skada barnets fysiska eller psykiska hälsa eller annars försätta barnet i en outhärdlig situation, eller om

3) domstolen konstaterar att barnet motsätter sig återlämnandet och att det har uppnått en sådan ålder och mognad att det är skäl att fästa avseende vid dess åsikt.

Ett förordnande om att ett barn skall återlämnas kan inte meddelas sedan barnet har fyllt 16 år.

6 kap.

Förfarandet vid fastställelse av beslut som har meddelats i en främmande stat och vid återlämnande av barn

35 §
Centralmyndigheten

I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i Europarådskonventionen och Haagkonventionen.

Statens och kommunernas socialvårdsmyndigheter samt polismyndigheterna skall på begäran av justitieministeriet lämna handräckning för att utreda barns vistelseort och levnadsförhållanden, för att säkerställa verkställighet av vårdnadsbeslut som meddelats i en främmande stat samt återlämnande av barn och för att förebygga olovligt bortförande av barn.

36 §
Ansökan

Ansökan om fastställelse av ett i en främmande stat meddelat besluts giltighet eller verkställbarhet i Finland kan göras av den som beviljats rätt att ta vård om barn eller umgängesrätt. Ansökan om återlämnande av barn kan göras av den vars rätt har kränkts så som avses i 32 §. Ansökan om återlämnande och ansökan om erkännande och verkställighet av beslut som meddelats i en stat som tillträtt Europarådskonventionen kan även göras av justitieministeriet eller av ett ombud som justitieministeriet befullmäktigat.

Ansökan skall göras skriftligen på finska eller svenska. Av ansökan skall framgå

1) personuppgifter om sökanden, barnet och motparten,

2) barnets födelsedatum, om uppgifterna är tillgängliga,

3) grunderna för yrkandet, samt

4) tillgängliga uppgifter om barnets vistelseort och den person som antas hålla barnet hos sig.

Över en handling på ett främmande språk som bilagts ansökan skall ges en till riktigheten styrkt översättning på finska eller svenska, om inte Helsingfors hovrätt medger undantag från detta.

37 §
Behandling av ansökan om fastställelse av beslut eller om återlämnande av barn

Ärenden som gäller fastställelse av ett beslut som har meddelats i en främmande stat eller om återlämnande av barn skall behandlas i brådskande ordning. Om ett ärende som gäller återlämnande av ett barn inte har avgjorts inom sex veckor från det ansökan gjordes, skall hovrätten på justitieministeriets eller sökandens begäran redogöra för orsakerna till dröjsmålet.

Behandlingen av en ansökan om återlämnande av barn kan uppskjutas eller avvisas, om det finns skäl att anta att barnet har förts till en annan stat. När hovrätten uppskjuter behandlingen av ett ärende kan den förordna att behandlingen fortsätter först efter att sökanden har gjort en anmälan om att barnet har återlämnats till Finland eller sökanden framför andra omständigheter med stöd av vilka det kan anses motiverat att avgöra ärendet.

Hovrätten kan sammanträda också på sammanträdesplatser som hör till en underrätt inom hovrättens egen eller någon annan hovrätts domkrets.

Vid rättegången skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad denna lag stadgar om rättegång i ärenden som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt.

38 §
Hörande av den som har del i saken

Innan en ansökan om fastställelse av ett beslut som meddelats i en främmande stat eller om återlämnande av barn bifalls, skall hovrätten bereda den som har del i saken tillfälle att bli hörd, om hans vistelseort är känd och hörandet inte fördröjer behandlingen av ärendet.

39 §
Hörande av barnet

Innan hovrätten avgör en ansökan om verkställighet av ett i en främmande stat givet beslut som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt eller om återlämnande av barn, skall den ta reda på barnets åsikt, om barnet med hänsyn till sin ålder eller andra omständigheter som kommit till hovrättens kännedom kan anses ha uppnått en sådan mognad att det finns skäl att fästa uppmärksamhet vid dess åsikt.

När barnets åsikt utreds, skall 15 och 16 §§ iakttas i tillämpliga delar.

När hovrätten ber socialnämnden om utredning skall den uppmana nämnden att lämna utredningen i brådskande ordning.

40 §
Interimistiskt förordnande

Då hovrätten behandlar ärenden som gäller erkännande och verkställighet av beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt samt återlämnande av barn, kan den för att tillgodose barnets bästa och säkerställa återlämnandet interimistiskt bestämma hos vem barnet skall bo, om umgängesrätten eller om vårdnaden.

I fråga om interimistiska förordnanden gäller i tillämpliga delar 17 §.

41 §
Fri rättshjälp och kostnaderna för återlämnande

I ärenden som gäller återlämnande av barn och i ärenden som gäller erkännande eller verkställighet av beslut om vårdnad om barn eller umgängesrätt som meddelats i en stat som har tillträtt Europarådskonventionen skall sökanden på begäran beviljas fri rättegång utan ersättningsskyldighet gentemot staten också i sådana fall då fri rättegång inte annars skulle kunna beviljas.

När domstolen förordnar att ett barn skall återlämnas eller fastställer att ett beslut om vårdnad om barn kan verkställas, kan den samtidigt på yrkande av sökanden förplikta motparten att ersätta sökandens kostnader för återlämnandet.

Om sökandens motpart förlorar det ärende som avses i 1 mom., skall han åläggas att till justitieministeriet ersätta de kostnader som ministeriet haft i ärendet enligt samma grunder som har stadgats för ersättande av parternas rättegångskostnader. Hovrätten kan låta bli att ålägga motparten ersättningsskyldighet eller nedsätta ersättningens belopp, om ersättningsskyldigheten skulle bli oskälig i förhållande till motpartens ekonomiska omständigheter.

42 §
Sökande av ändring i ärende som gäller verkställighet av ett i en främmande stat givet beslut eller återlämnande av barn

Fristen för besvär över utslag av Helsingfors hovrätt i vilket har fastställts att ett i en främmande stat givet beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt kan verkställas här eller i vilket barnet har förordnats att bli återlämnat, är 14 dagar räknat från den dag då hovrättens utslag gavs.

I övrigt gäller om sökande av ändring i hovrättens utslag vad 30 kap. rättegångsbalken stadgar därom.

7 kap.

Särskilda stadganden

43 §
Verkställbarheten av beslut som inte vunnit laga kraft

Ett domstolsbeslut om vårdnad om barn eller umgängesrätt eller om hos vem barnet skall bo kan genast verkställas, även om beslutet inte har vunnit laga kraft, såvida inte något annat har bestämts i beslutet.

Helsingfors hovrätts beslut där det förordnas att ett barn skall återlämnas kan verkställas omedelbart, även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Ett beslut om vårdnad om barn eller umgängesrätt som har meddelats i en främmande stat kan verkställas omedelbart sedan Helsingfors hovrätt har fastställt att beslutet är verkställbart i Finland, även om hovrättens beslut inte har vunnit laga kraft. Hovrätten kan likväl bestämma att beslutet kan verkställas först efter att det beslut som meddelats i den främmande staten eller hovrättens beslut har vunnit laga kraft.

44 §
Sändande av beslut till överexekutor

Då domstolen har fastställt att ett beslut om vårdnad om barn eller umgängesrätt som har meddelats i en främmande stat kan verkställas eller har förordnat att ett barn skall återlämnas skall den, om beslutet är verkställbart enligt 43 §, på tjänstens vägnar sända beslutet till behörig överexekutor och uppmana denne att i brådskande ordning se till att beslutet verkställs.

45 §
Verkställighet av beslut som meddelats i en främmande stat

Beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt som meddelats i en främmande stat och som fastställts i Finland som verkställbart, skall verkställas så som stadgas i lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (523/75). Verkställigheten får dock inte inledas efter att barnet fyllt 16 år.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även sådana beslut enligt 26 § där bortförandet eller kvarhållandet av barnet konstaterats vara olovligt.

46 §
Verkställighet av förordnanden om att barn skall återlämnas

Ett sådant förordnande om återlämnande av ett barn som har meddelats med stöd av 30 §, skall omedelbart verkställas utan att motparten hörs genom att barnet hämtas eller om skäl finns att anta att barnets vistelseort hemlighålls för förhindrande av verkställighet, genom att vite föreläggs så som stadgas i lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.

Om förordnandet om att barnet skall återlämnas har meddelats på en ansökan som gjordes innan ett år förflutit från det att barnet olovligt bortfördes eller kvarhölls, kan verkställigheten av förordnandet lämnas därhän endast om överexekutor konstaterar att barnet motsätter sig återlämnandet och barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att det finns skäl att fästa avseende vid dess åsikt.

Ett förordnande om återlämnande av barn skall verkställas oberoende av vad som eventuellt har beslutats om vårdnaden eller om socialnämndens omhändertagande av barnet. Återlämnande får dock inte ske efter att barnet fyllt 16 år.

47 §
Fastställelse av att bortförande eller kvarhållande är olovligt

Om ett barn som är bosatt i Finland olovligen har förts bort från Finland eller olovligen hållits kvar i en främmande stat, kan domstolen på ansökan fastställa att bortförandet eller kvarhållandet skall anses olovligt enligt 32 §. Ändring får inte sökas i domstolens beslut i vilket har fastställts att bortförandet eller kvarhållandet skall anses olovligt.

48 §
Behandlingen av ärenden som gäller vårdnad om olovligen bortförda eller kvarhållna barn

Om ett ärende som gäller vårdnad om barn är anhängigt vid en finsk domstol och domstolen har anledning att anta att barnet olovligen har förts till Finland eller kvarhållits här, skall domstolen avvisa ärendet för den gången eller uppskjuta behandlingen för utredning av om det kommer att förordnas att barnet skall återlämnas.

49 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan bestämmas att stadgandena om återlämnande av barn skall tillämpas, antingen helt eller delvis, också i fråga om barn som inte är bosatta i en sådan främmande stat som har tillträtt Haagkonventionen.

Genom förordning kan därtill stadgas att sökanden skall beviljas fri rättegång enligt grunderna i 41 § 1 mom. också i ett ärende som gäller umgängesrätt.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Vad denna lag stadgar om vårdnad direkt med stöd av lag samt om erkännande och verkställighet av beslut som meddelats i en främmande stat skall tillämpas också när vårdnadsgrunden har uppkommit eller beslutet har meddelats innan denna lag har trätt i kraft.

Vad denna lag stadgar om återlämnande av barn skall tillämpas på barn som vistas i Finland och som olovligen har kvarhållits, även om barnet har förts till Finland innan lagen har trätt i kraft.

RP 60/93
LaUB 28/93

Helsingfors den 4 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.