169/1994

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1994

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för undervisningsministeriets prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt detta beslut är också negativa beslut som fattats i ett sådant ärende som avses i 3 §.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer

För prestationer uppbärs sådana avgifter som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som motsvarar självkostnadsvärdet eller är fasta avgifter eller sådana avgifter som avses i 7 § och som bestäms på företagsekonomiska grunder.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift uppbärs för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas detta beslut.

En avgift som motsvarar självkostnadsvärdet av en enskild prestation uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer:

1) tillstånd att slå samman två skolor som ersätter grundskolan,

2) tillstånd att grunda en skola med främmande undervisningsspråk, beslut om fastställande av arbetsprogrammet för en privat skola med främmande undervisningsspråk och beslut om fastställande av reglementet för skolan, samt

3) beslut om ändring av arbetsprogrammet för en privat skola med främmande undervisningsspråk och beslut om ändring av reglementet för skolan.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditionsservice,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter,

5) utredningar och undersökningar, samt

6) andra prestationer enligt uppdrag.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer är sådana andra prestationer vid undervisningsministeriet som inte nämns i 3 §.

Avgiftsfria är också de prestationer som uppräknas i 4 § om de hänger samman med undervisningsministeriets rådgivning, handledning, information eller utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1994 och gäller till utgången av 1994.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut av den 30 december 1993 om avgifter för undervisningsministeriets prestationer (1705/93).

För sådana prestationer enligt 1 och 3 §§ angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft, bestäms avgiften enligt de stadganden eller beslut om grunderna för avgifter som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 23 februari 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Föredragande
Merja Leinonen

AVGIFTSTABELL

Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Pris
1) tillstånd att grunda och driva läroanstalter 700,-
2) ändring av tillståndet att driva en läroanstalt 500,-
3) överlåtelse av rätten att driva en läroanstalt 500,-
4) ändring av en läroanstalts verksamhetsform 400,-
5) fastställelse av en läroanstalts arbetsprogram 400,-
6) ändring av en läroanstalts arbetsprogram 400,-
7) befrielse från att betala avgift som avses i upphovsrättslagen, om beslutet gäller enskilda personer 400,-
8) beviljande av tillstånd för andra än i 1 och 7 §§ 1 mom. upphovsrättsförordningen nämnda bibliotek och arkiv att utan upphovsmannens samtycke framställa exemplar av litterära eller konstnärliga verk eller av fotografier 400,-
9) tillstånd att sprida videoprogram eller förevisa filmer utan förhandsgranskning 400,-
10) beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 700,-
11) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförs i Finland 1 000,-
12) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför 1 000,-
13) beslut om fastställande av regler för studentkårerna och samtycke till avgifter vid studentkårerna 400,-
14) beslut om avvikelser i sammansättningen av ett religionssamfunds styrelse i fråga om finskt medborgarskap 300,-
15) tillstånd för religionssamfund att äga fast egendom 300,-
16) tillstånd att inrätta enskild begravningsplats och enskilt gravställe samt likbränningsanstalt 400,-
17) tillstånd att på grunder som ministeriet fastställer under högst ett läsår ordna förskoleundervisning för barn som ännu inte är läropliktiga 400,-
18) höjning av det timantal som används vid beräkningen av statsandelen för grundskolans driftskostnader 300,-
19) tillstånd för huvudmannen för en skola som ersätter grundskolan att utarbeta en egen läroplan som avviker från grundskolans läroplan 300,-
20) tillstånd att avvika från de villkor gällande distriktsindelning för högstadiet som nämns i grundskoleförordningen 400,-
21) tillstånd som avses i förordningen om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan att avvika från stadgandena om elevantal 300,-
22) utfärdande av behörighetsintyg till lärare som har avlagt nordisk examen 400,-
23) tillstånd för gymnasiet till särskild uppgift som baserar sig på läroplanen, ökning av det kalkylmässiga timantalet samt rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever 700,-
24) tillstånd för kvällsgymnasier att om bildningsbehovet så kräver vara verksamma på annan ort än där de är belägna 400,-
25) tillstånd för kvällsgymnasier att när en särskild utbildningsuppgift så kräver avvika från stadgandena i lagen om kvällsgymnasier och i den förordning som utfärdats med stöd av den i fråga om arbetstid, undervisning och intagning av elever 500,-
26) tillstånd till att ett privat gymnasium av särskilda skäl kan ha klasser som motsvarar grundskolan 400,-
27) tillstånd för en person som inte hör till evangelisk-lutherska kyrkan eller till ett fristående evangeliskt-lutherskt samfund att undervisa i religion 400,-
28) beslut om ordnande av grundundervisning i dans vid musikläroanstalter 400,-
29) tillstånd för en skola med främmande undervisningsspråk som är jämförbar med grundskola eller gymnasium att utfärda sådana betyg som medför samma rättigheter som motsvarande betyg vid grundskolorna och gymnasierna 700,-
30) dispens för lärare i privata skolor med främmande undervisningsspråk från de villkor som nämns i förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk 400,-
31) tillstånd att väsentligt ändra en läroanstalts utbildningsuppgift samt att flytta läroanstalten till annan ort, ändra dess namn och undervisningsspråk 300,-
32) tillstånd för en yrkesläroanstalt att ordna utbildning som hör till en annan läroanstaltsform 400,-
33) tillstånd för en yrkesläroanstalt att förutom grundläggande yrkesutbildning ge undervisning i huslig ekonomi 300,-
34) tillstånd att inrätta en lärarutbildningsavdelning vid en yrkesläroanstalt 700,-
35) tillstånd att bära upp elevavgifter 300,-
36) tillstånd att slå samman yrkesläroanstalter med statsandel eller statsunderstöd 500,-
37) tillstånd för folkhögskola att utfärda gymnasiebetyg 400,-
38) beslut om dispens från de genom förordning stadgade behörighetsvillkoren, om stämpelskatt inte skall betalas för detta 1 000,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.