142/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Utlänningsförordning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91):

1 §
Pass

I det pass som krävs av en utlänning skall finnas hans namn och övriga uppgifter som behövs för fastställande av hans identitet samt uppgift om hur länge passet är i kraft, vem som har utfärdat det och var det har utfärdats. I passet skall dessutom finnas ett fotografi på vilket passinnehavaren utan svårighet kan kännas igen.

En utlännings make och barn som inte har fyllt 16 år och som reser tillsammans med passinnehavaren kan använda utlänningens pass, om deras namn samt makens fotografi finns i det.

Om passets giltighetsområde inte finns angivet i passet, skall det anses att Finland hör till detta område.

En utlänning skall vid inresa och utresa på uppmaning visa sitt pass för passkontrollören.

2 §
Dokument som ersätter pass

I stället för pass kan ett identitetsbevis godkännas, om det till sina väsentliga delar uppfyller kraven på pass. Utrikesministeriet beslutar om godkännande efter att ha hört inrikesministeriet.

Av särskilda skäl kan i enstaka fall såsom tillfälligt pass godkännas även ett identitetsbevis eller ett motsvarande dokument som inte uppfyller kraven på pass. Anvisningar om godkännande meddelas av inrikesministeriet.

3 §
Sällskapspass

Såsom pass för en grupp av utlänningar som reser tillsammans godkänns ett sällskapspass, av vilket skall framgå namnen på deltagarna i resan och deras födelsedatum. I ett sällskapspass får endast medborgare i den stat som har utfärdat passet finnas antecknade.

Reseledaren skall ha ett personligt pass. Var och en som finns antecknad i sällskapspasset skall ha ett identitetsbevis som har utfärdats av en myndighet i hans hemland, förutom då det i sällskapspasset finns fotografier av deltagarna som styrkts med myndighetens stämpel.

Vid inresa och utresa skall på uppmaning en förteckning över dem som reser på sällskapspasset lämnas till passkontrollören. Av förteckningen skall framgå namnen på deltagarna i resan och deras födelsedatum.

4 §
Främlingspass och anteckningar i det

Ett främlingspass kan utfärdas för högst tio år. Ansökan om främlingspass skall göras på en blankett som är avsedd för ändamålet.

En utlänning får uppehålla sig i Finland med giltigt främlingspass endast om passet innehåller ett giltigt uppehållstillstånd

Inrikesministeriet kan begränsa användningen av ett främlingspass genom anteckningar i det.

5 §
Resedokument för flykting

En flykting ges ett dokument som nämns i artikel 28 i konvention angående flyktingars rättsliga ställing (FördrS 77/68). Ett resedokument för flykting kan utfärdas för högst tio år. Ansökan om resedokument för flykting skall göras på en blankett som är avsedd för ändamålet.

6 §
Tillfälligt omhändertagande av pass

En utlännings pass kan, utöver vad som nämns i 45 § 2 mom. utlänningslagen (378/91),tillfälligt omhändertas av inrikesministeriet, passkontrollören eller polisen

1) för behandling av ett ärende som gäller visering, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, främlingspass eller resedokument,

2) för behandling av asylansökan,

3) för övervakning av utresa ur landet,

4) för beredning och verkställighet av utvisning eller avvisning av utlänningen,

5) för beredning och verkställighet av utreseförbud eller

6) då detta förutsätts av andra särskilt viktiga skäl.

Intyg skall utfärdas över att passet har omhändertagits tillfälligt.

7 §
Tillståndsförfarande och anteckning av tillstånden

Ansökan om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd skall göras på blanketter för ändamålet. Till ansökan skall fogas behövliga utredningar. Det första uppehållstillståndet och det första arbetstillståndet skall sökas i det land där sökanden bor stadigvarande. Om det med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller arbetets natur är oskäligt att kräva att tillståndet söks i det land där han bor stadigvarande, får tillstånd sökas också i det land där han uppehåller sig lagligen.

Ansökan om tillstånd skall utomlands ges in till en finsk beskickning. En utlänning som uppehåller sig i Finland skall lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd till polisen på den ort där han vistas.

Om ansökan om uppehållstillstånd begärs vid behov utlåtande som gäller tidigare uppehållstillstånd.

Visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd antecknas i utlänningens pass eller i ett separat dokument. Visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljats gemensamt för utlänningar som reser tillsammans antecknas i en särskild förteckning.

En utlänning som har fått ett nytt pass skall för att bevara sin rätt i detta låta utan dröjsmål göra den tillståndsanteckning som fanns i det tidigare passet.

8 §
Ansökan om uppehållstillstånd i vissa fall

En familjemedlem till en flykting eller till en utlänning som på grund av behov av skydd eller av humanitära skäl fått uppehållstillstånd skall utomlands lämna sin ansökan om uppehållstillstånd till en finsk beskickning. Beskickningen begär utlåtande i ärendet av inrikesministeriet. Inrikesministeriet inhämtar utlåtande av den lokala polisen och den lokala socialmyndigheten innan det avger sitt eget utlåtande.

En anhörig i Finland skall lämna en ansökan som avses i 19 § 2 mom. lagen om ändring av utlänningslagen (639/93) till den lokala polisen, som inhämtar utlåtande i ärendet av den lokala socialmyndigheten. Polisen tillställer inrikesministeriet ansökan jämte utlåtandet.

9 §
Visum

Den som beviljar visum får i det göra anteckningar om dess syfte. Ett visum som antecknats i ett pass som är gemensamt för flera familjemedlemmar gäller inte utan särskild anteckning make och barn.

Inrikesministeriet meddelar anvisningar om anteckningar på visum som beviljas i Finland.

10 §
Gemensamt visum och gruppvisum

Ett engångsvisum kan beviljas som gemensamt visum för flera inresande om syftet med inresan är att de tillsammans skall delta i ett konst-, vetenskaps- eller sportevenemang samt sjömän som tillsammans reser till eller från ett fartyg som är i Finland.

En finsk beskickning som av utrikesministeriet har fått särskilt tillstånd därtill, kan bevilja personer som i turistsyfte reser in i och ut ur landet ett engångsvisum som gruppvisum.

Det visum som avses i 1 och 2 mom. kan beviljas för minst fem och högst femtio personer förutsatt att de har en på förhand angiven reseledare.

11 §
Viseringsfrihet

Visum krävs inte av en medborgare i en stat med vilken Finland har ingått avtal om viseringsfrihet, om han anländer till Finland för turism eller någon därmed jämförbar kortvarig vistelse och om hans vistelse i landet inte överskrider den tid som nämns i avtalet.

Av innehavaren av ett giltigt främlingspass som utfärdats av en dansk, isländsk, norsk eller svensk myndighet krävs inte visum, om hans vistelse i landet inte överstiger tre månader och om passet berättigar honom att återvända till det land som har beviljat det.

Om viseringsfrihet för innehavaren av ett resedokument för flykting stadgas i den europeiska överenskommelsen om avskaffande av viseringstvång för flyktingar (FördrS 36/90).

Innehavaren av ett engångsvisum får under dess giltighetstid utan nytt visum återvända till Finland efter en resa i Norden.

12 §
Passkontrollörens rätt att bevilja visum

Passkontrollören kan enligt inrikesministeriets anvisningar bevilja genomresevisum, engångsvisum eller gemensamt visum. När beviljande av visum prövas skall rekommendationsbrev av en finsk honorär konsul som utrikesministeriet har beviljat rätt att utfärda rekommendationsbrev beaktas.

Passkontrollören har rätt att bevilja visum om

1) det är fråga om en affärs- eller kongressresa eller om inresan är av betydelse för Finland,

2) en avvisning vore oskälig med hänsyn till utlänningens eget eller någon honom närståendes hälsotillstånd, eller om

3) en avvisning vore oskälig av någon annan orsak som kan jämföras med dem som anges ovan.

13 §
Beräkning av tiden för vistelsen i landet

Tiden för utlänningens vistelse i landet beräknas från den inresedag som antecknats i passet. Om det inte finns någon anteckning om inresedagen i passet och ingen annan tillförlitlig uppgift om inresetidpunkten finns att tillgå beräknas tiden för vistelsen i landet från den dag då de myndigheter som avses i 73 § utlänningslagen har konstaterat att utlänningen finns i landet.

Vid beräkningen av den viseringsfria tiden beaktas såsom avdrag den tid under de senaste sex månaderna som personen vistats i Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige.

14 §
Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Finska beskickningar kan endast bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas gemensamt för personer som har för avsikt att tillsammans resa in i och ut ur landet och som får arbetstillstånd enligt 16 § 1 mom.

Den som beviljat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan i tillståndet göra anteckningar om dess syfte.

Inrikesministeriet meddelar anvisningar om anteckningar i uppehållstillstånd som beviljas i Finland.

En finsk beskickning eller den lokala polisen kan överföra ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till ett nytt pass om tillståndet inte har upphört att gälla.

15 §
Permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd beviljas inte, om grunden för utlänningens uppehåll är

1) studier, erhållande av utbildning eller praktik,

2) arbete som hänför sig till ett tidsbegränsat projekt eller arbete för vilket arbetstillstånd enligt arbetsministeriets beslut beviljas endast för viss tid,

3) arbete som han utför i egenskap av arbetstagare som är utsänd av en utländsk arbetsgivare,

4) tjänstgöring i en internationell organisation i uppgifter som ansluter sig till främjandet av organisationens syften,

5) tjänstgöring i ett religiöst eller ideellt samfund, då arbetet hänför sig till strävandena inom religions- eller idriktningen i fråga,

6) anställning som spelare eller tränare i en idrottsförening eller dess bakgrundsorganisation,

7) arbete i en uppgift eller befattning för vilken enligt 18 § 2 mom. 3-9 punkten inte krävs arbetstillstånd, eller

8) annat kortvarigt besök.

Om grunden för en utlännings vistelse blir permanent, kan han beviljas permanent uppehållstillstånd två år efter det att han på denna nya grund har fått uppehållstillstånd.

En finsk beskickning eller den lokala polisen kan överföra ett permanent tillstånd till ett nytt pass om tillståndet inte har upphört att gälla.

16 §
Arbetstillstånd och undantag som gäller dess giltighetstid

Arbetstillstånd kan beviljas gemensamt för personer som tillsammans utför ett arbete. Till ansökan om arbetstillstånd skall då fogas personuppgifter för gruppens medlemmar.

Arbetstillstånd kan beviljas för kortare tid än ett år, då det är fråga om

1) ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft vid ett enskilt företag eller ett tidsbegränsat projekt,

2) ett säsongartat arbete eller

3) ett arbete för vilket arbetstillstånd enligt arbetsministeriets beslut beviljas endast för viss tid.

Arbetstillstånd kan beviljas för kortare tid än ett år också på ansökan. Tillståndet kan då enligt arbetsmyndighetens prövning dock beviljas även för en längre tid, om utlänningen vill arbeta en längre tid än vad som nämns i ansökan och om det på grund av efterfrågan på arbetskraft inte finns hinder för att bevilja arbetstillstånd för en längre tid.

17 §
Begränsningar i arbetstillstånd

Den bransch för vilken ett arbetstillstånd beviljas fastställs enligt arbetsministeriets gällande yrkesklassficering. Ett arbetstillstånd kan beviljas också för flera branscher. Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om saken.

Ett arbetstillstånd kan begränsas så att det gäller en bestämd arbetsplats eller en bestämd arbetsgivare, då det är fråga om

1) en arbetstagare som utsänts av en utländsk arbetsgivare hos vilken han är anställd,

2) ett arbete som hänför sig till ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft vid ett enskilt företag eller till ett tidsbegränsat projekt, eller

3) annat arbete som till sin natur eller på basis av andra särskilda skäl är sådant att arbetstillstånd för branschen enligt arbetsministeriets beslut inte kan beviljas.

Ett arbetstillstånd som gäller en viss bransch kan på basis av arbetets natur begränsas ytterligare så som arbetsministeriet beslutar.

Arbetsministeriet meddelar anvisningar om anteckningar i arbetstillstånd efter att ha hört respektive ministerium.

18 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

I samband med uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är befriad från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt 25 § 1 mom. utlänningslagen skall uppgift om befrielsen antecknas.

Förutom de utlänningar som nämns i 25 § utlänningslagen krävs inte arbetstillstånd av en utlänning som

1) idkar en näring,

2) idkar gårdsbruk på en lägenhet till vars ägande eller besittning han har förvärvat rätt enligt vad som stadgas särskilt,

3) utför arbete på grund av vilket utrikesministeriet har beviljat uppehållstillstånd,

4) är sjöman och har anställts på ett finskt fartyg någon annanstans än i Finland, om det fartyg på vilket han tjänstgör huvudsakligen går i trafik mellan utländska hamnar,

5) arbetar för en utländsk arbetsgivares räkning i Finland,

6) tillfälligt fungerar som gästföreläsare, lärare eller den som på annat sätt utför eller utarbetar en skriftlig eller muntlig framställning, som utövande konstnär eller som idrottsman,

7) fullgör uppgifter vilka hänför sig till bilateralt eller multilateralt samarbete mellan stater,

8) deltar i ett officiellt eller av organisationer anordnat internationellt program för utbyte av stipendiater, studenter eller ungdomar,

9) har vistats som asylsökande i landet i tre månader.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 2 mom. efter att ha hört inrikesministeriet.

19 §
Utlåtande om arbetstillstånd

Om en arbetsgivare, entreprenad- eller underentreprenadgivare eller den som låter utföra arbete ämnar ta en arbetstagare från utlandet i sin tjänst, låta utföra entreprenad- eller underentreprenadarbete med arbetskraft från utlandet eller låta utföra uthyrningsarbete med arbetskraft från utlandet som ett utländskt företag ställt till förfogande, skall han inhämta utlåtande av arbetskraftsbyrån om den planerade användningen av utländsk arbetskraft. Begäran om utlåtande skall göras på en fastställd blankett och därav skall framgå arbetsuppgiften, dess varaktighet samt löne- och arbetsvillkor och en motivering för användningen av utländsk arbetskraft.

Det utlåtande som arbetskraftsbyrån avger är arbetsmyndighetens ståndpunkt enligt 26 § 1 mom. lagen om ändring av utlänningslagen till den finska beskickning som beviljar arbetstillstånd. Utlåtandet skall företes vid den finska beskickningen i samband med ansökan om arbetstillstånd.

Arbetsministeriet meddelar efter att ha hört utrikesministeriet närmare anvisningar om inhämtande av utlåtande och om när utlåtande inte behövs.

20 §
Beviljande av arbetstillstånd i Finland

Arbetskraftsbyrån avger ett utlåtande om ansökan om arbetstillstånd till den lokala polisen om utlänningen också ansöker om uppehållstillstånd. En person som innehar ett uppehållstillstånd som är i kraft beviljas arbetstillstånd av arbetskraftsbyrån.

Utlåtande om arbetstillstånd begärs inte om sökanden inte beviljas uppehållstillstånd. Arbetstillstånd beviljas utan att utlåtande om arbetstillstånd begärs om sökanden beviljas uppehållstillstånd på andra grunder än arbetstillståndsprövningen.

Den som ansöker om arbetstillstånd skall lämna en utredning om arbetsplatsen på ett intyg som arbetsgivaren, entreprenad- eller underentreprenadgivaren eller den som låter utföra arbete, har gjort upp på en fastställd blankett. Av intyget skall framgå arbetsuppgiften, dess varaktighet samt löne- och arbetsvillkoren och en motivering för användningen av utländsk arbetskraft.

21 §
Utredningar för arbetstillstånd

De utredningar som avses i 28 § utlänningslagen skall fogas till ansökan om arbetstillstånd i den omfattning som arbetskraftsbyrån förutsätter i varje enskilt fall förutom när utredningarna enligt arbetsministeriets anvisningar inte behövs.

22 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Den försäkran som avses i 29 § 2 mom. utlänningslagen skall ges i den begäran om utlåtande om användning av utländsk arbetskraft som avses ovan i 19 § och i det intyg som avses i 20 §.

23 §
Asylprövning

Asylprövningen utförs av polisen eller gränsbevakningsmannen. Syftet med prövningen är att klarlägga den asylsökandes identitet och de skäl på vilka han grundar sin ansökan.

24 §
Genomresande

För direkt genomresa med ett fartyg eller ett luftfartyg behöver en utlänning inte ha pass eller visum, om han under resan genom finskt territorium inte avlägsnar sig från fartyget eller luftfartyget eller från det område som är reserverat för genomresande i hamnen eller på flygstationen.

Av särskilda skäl kan inrikesministeriet eller, enligt ministeriets anvisningar, polisen eller passkontrollören på inresestället godkänna även någon annan vistelseplats för en genomresande.

25 §
Trafikidkares anmälnings- och övervakningsskyldighet

Befälhavaren på ett fartyg eller luftfartyg som anländer till Finland eller trafikidkaren eller dennes representant i något annat trafikmedel skall ge polisen eller passkontrollören på inresestället uppgifter om personalen på trafikmedlet, passagerarna och andra som finns ombord. Polisen eller passkontrollören skall på begäran även tillställas en manskaps- och passagerarförteckning. Befälhavaren eller trafikidkarens representant skall se till att ingen utan myndighetens samtycke går i land som inte har rätt till det.

26 §
Stadganden om kryssningsdeltagare

Den som deltar i en kryssning ombord på ett passagerarfartyg som är besiktat för persontrafik får gå i land utan pass och visum när fartyget är i Finland. Till passkontrollören skall innan passagerarna går i land ges en passagerarförteckning som befälhavaren har styrkt.

En kryssningsdeltagare skall återvända till fartyget innan det avgår till annan ort.

Med kryssning avses i denna förordning en sjöresa, under vilken fartyget, som inte är i reguljär linjetrafik, besöker en hamn i Finland och dessutom minst två hamnar i utlandet. Kryssningsfartyget får inte ta eller lämna av passagerare i Finland.

27 §
Personalen på fartyg och luftfartyg

En sjöman som innehar en sådan nationell identitetshandling som avses i konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/70) har rätt att gå i land utan pass och visum under den tid fartyget, på vilket han tjänstgör, normalt ligger i hamn, om inte polisen eller passkontrollören av särskilda skäl anser att det föreligger hinder för detta. Sjömannen skall återvända till fartyget innan det avgår till annan ort.

Stadgandena och föreskrifterna om pass och visum tillämpas inte på den som hör till personalen på ett luftfartyg, när han anländer till eller beger sig från Finland på flygresor som hör till hans normala uppgifter. Han skall dock ha ett identitetsbevis som försetts med fotografi och som utfärdats av en luftfartsmyndighet i hans hemland.

28 §
Mönstring

Fartygsbefälhavaren skall på förhand underrätta polisen på mönstringsorten om mönstring av en utländsk sjöman.

En utländsk sjöman som ämnar lämna ett fartyg betraktas som en utlänning som reser in i landet. En utländsk sjöman som har mönstrat på i Finland betraktas som en utlänning som reser ut ur Finland.

Fartygsbefälhavaren skall utan dröjsmål underrätta sjöfartsstyrelsen och passkontrollmyndigheten om att en utländsk sjömans arbetsförhållande har börjat eller slutat.

29 §
Meddelanden

Den myndighet som har tagit emot en asylansökan skall omedelbart underrätta inrikesministeriet och utrikesministeriet om en mottagen asylansökan.

En finsk beskickning, passkontrollören och polisen skall underrätta inrikesministeriet om visum och uppehållstillstånd som de har beviljat så som närmare bestäms. Passkontrollören och polisen skall dessutom underrätta inrikesministeriet då de avvisat utlänningar och om andra sådana omständigheter som de har fått kännedom om och som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet, deras vistelse och arbete samt deras naturalisation i Finland.

En finsk beskickning och polisen skall underrätta arbetsmyndigheten om arbetstillstånd som de har beviljat samt om omständigheter som kan ha betydelse med tanke på utlänningens arbete.

Befolkningsregistercentralen skall meddela polisen om sådana ändringar i registret som gäller utlänningen som uppehåller sig i Finland.

Fångvårdsmyndigheterna skall underrätta inrikesministeriet om att en utlänning har intagits i fängelse. Inrikesministeriet skall också i god tid meddelas om att en utlänning friges samt att en utlänning sänds till någon annan stat eller från en sådan till Finland för att avtjäna sitt straff.

30 §
Stämplar och blanketter

Utrikesministeriet fastställer modeller för de stämplar och blanketter som i finska beskickningar skall användas i ärenden enligt utlänningslagen och denna förordning.

Inrikesministeriet fastställer, efter att ha hört respektive ministerium, modeller för övriga stämplar och blanketter som skall användas i ärenden enligt utlänningslagen och denna förordning samt meddelar polisen och passkontrollörerna anvisningar om de anteckningar som skall göras i passet.

31 §
Användning av främmande språk

Såsom sådan delgivning av beslut som avses i 68 § utlänningslagen anses tolkning av beslutet till utlänningens modersmål eller till ett språk som utlänningen skäligen kan antas förstå.

32 §
Delgivning och verkställighet

Polisen på utlänningens vistelseort eller passkontrollören på utreseorten verkställer delgivningen och sköter verkställigheten av beslut som har fattats med stöd av utlänningslagen.

33 §
Personregister över utlänningar

Inrikesministeriets utlänningscentral för ett riksomfattande utlänningsregister i vilket antecknas uppgifter som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet samt deras vistelse, arbete och naturalisation i Finland.

I varje polisdistrikt kan över utlänningar som är stadigvarande bosatta eller tillfälligt inkvarterade i distriktet föras ett personregister. I registret antecknas uppgifter som behövs för den övervakning av utlänningar som ankommer på polisen.

Polisen har rätt att få behövliga uppgifter ur det personregister som nämns i 1 mom. när den fullgör åligganden enligt utlänningslagen eller, på det sätt som nämns i 6 § förordningen om polisens personregister (1056/87), när den sköter andra uppgifter som föreskrivs för polisen. Samma rätt har tull- och gränsbevakningsmyndigheterna när de enligt förordningen angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (1051/78) sköter sådana ovan nämnda uppgifter som hör till polisen.

Utrikesministeriet och en finsk beskickning har rätt att ur det personregister som nämns i 1 mom. få de uppgifter som de behöver för underlag för beslut eller utlåtande om visum eller uppehållstillstånd.

Arbetsmyndigheterna har rätt att ur det personregister som nämns i 1 mom. få de uppgifter som de behöver som underlag för beslut eller utlåtanden, när de fattar ett beslut eller avger ett utlåtande som gäller arbetstillstånd eller när de övervakar stadgandena och bestämmelserna om utlänningars arbete.

34 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Inrikesministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning på sitt förvaltningsområde efter att ha hört respektive ministerium.

Utrikesministeriet meddelar de finska beskickningarna föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av förordningen.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning till den del den gäller sådant beviljande av arbetstillstånd och avgivande av utlåtande om ansökan om arbetstillstånd, som ankommer på arbetsmyndigheterna. Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om den arbetsmyndighet som övervakar stadgandena om arbete i utlänningslagen.

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Genom denna förordning upphävs utlänningsförordningen av den 1 mars 1991 (449/91) jämte ändringar.

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.