138/1994

Utfärdat i Helsingfors den 16 februari 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om trädespremie och fastställande av exportkostnadsavgift 1994

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 6 och 13 §§ lagen den 22 december 1989 om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), sådana de lyder delvis ändrade i lag av den 16 november 1990 (975/90) och 23 § lagen den 28 december 1990 om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90, ändr. 21/92, 1335/92 och 1524/93), beslutat:

1 §
Brukningsenhet

En brukningsenhet som avses i 3 § lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/ 90), nedan kallad exportkostnadsavgiftslagen, kan förutom att den är en gårdsbruksenhet som omfattar ett driftscentrum också vara en obebyggd jordbruksenhet som omfattar åker.

I brukningsenheten inräknas de åkrar inom jordbruksenheten som tillhör en och samma ägare eller innehavare. Olika personers åkerområden som sköts gemensamt från ett och samma driftscentrum betraktas dock som en och samma brukningsenhet. För brukningsenheternas del iakttas de principer enligt vilka brukningsenheten definierats i 2 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §
Premiebetalning

Med stöd av 13 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89), nedan balanseringslagen, kan för åker, som läggs i träda för växtperioden 1994, betalas trädespremie.

Premie kan betalas när den åkerareal som odlaren lagt i träda ensam eller tillsammans med sådan beskogad åker eller sådan åker som varaktigt avlägsnats ur lantbruksproduktion som avses i 7 § 3 mom. exportkostnadsavgiftslagen är så stor att odlaren befrias från betalning av den exportkostnadsavgift som avses i 7 § i nämnda lag.

3 §
Förutsättningarna för premiebetalning

Trädespremie betalas endast för åker som lagts i träda utöver den areal som enligt 7 § exportkostnadsavgiftslagen krävs för befrielse från exportkostnadsavgift, och som för brukningsenheten i fråga är av betydelse för balansering av produktionen.

En förutsättning för betalning av premie är dessutom

1) att den i exportkostnadsavgiftslagen avsedda åkerareal som hör till gårdsbruksenheten är minst tre hektar,

2) att den åker som läggs i träda har varit odlad eller utgjort träda enligt balanseringslagen eller träda som ingår i normal växtföljd 1993 och

3) att den areal som lagts i träda utgör grönträda eller träda enligt 4 § 3 mom.

4 §
Premiens storlek

För sådan trädesareal som krävs för befrielse från betalning av avgift enligt exportkostnadsavgiftslagen betalas inte premie.

Till en odlare, som av den åkerareal som avses i 5 § exportkostnadsavgiftslagen har lagt i grönträda enligt 5 § eller i oplöjd träda enligt 4 § 3 mom. ett område som är större än vad som krävs för befrielse från betalning av den avgift som avses i lagen, betalas premie för denna trädesareal om trädesarealen överstiger den andel som krävs för befrielse från export-kostnadsavgiften med minst 5 procentenheter. Trädespremierna per trädesareal som sköts som grönträda är därvid följande inom de olika landsbygdsnäringsdistrikten:

Landsbygdsnäringsdistrikt Premie för 15-30 % träda mk/ha Premie för träda som överstiger 30 % mk/ha
Nylands 2 900 600
Åbo 2 900 600
Satakunta 2 700 500
Tavastehus 2 700 500
Kymmene 2 500 450
S:t Michels 2 400 350
Birkalands 2 500 450
Södra Österbottens 2 500 450
Vasa 2 500 450
Mellersta Österbottens 2 300 300
Mellersta Finlands 2 300 300
Kuopio 2 300 300
Norra Karelens 2 100 300
Kajanalands 2 000 250
Uleåborgs 2 000 250
Lapplands 1 800 200

Till den del den trädesareal som avses i 2 mom. och som överstiger trädesskyldigheten i fråga om träda motsvarande 15-30 procent av brukningsenhetens areal inte utgörs av grönträda enligt 5 eller 8 §, men är en åker som efter bärgningen av säd, oljeväxter, trindsäd, ettårig vall, på träda föregående år tillåtna växter eller grönfoderväxter inte plöjts eller skörden föregående höst och som fortfarande hålls oplöjd och obearbetad åtminstone till den 1 oktober 1994, betalas trädespremien minskad med 400 mark per hektar.

Den premie som en juridisk person får per hektar kan vara högst av samma storlek som den ersättning som betalas för träda som överstiger 30 procent av brukningsenhetens areal.

Om åkern används som betesmark för hästar eller svin enligt 8 § 1 mom. 1 punkten, betalas ingen trädespremie för den åker som används som betesmark.

5 §
Grönträda

Grönträdan skall vara en tidigare anlagd odlad vall eller grönträda eller också skall den 1994 före den 30 juni anläggas som mångårig grönträda. I de fall som nämns i 8 § 1 mom. 2 och 5 punkten kan grönträdesväxterna dock vara ettåriga. Vid grönträda får inte odlas vårsäd, ryps och raps förutom i det fall som avses i 8 § 1 mom. 5 punkten trindsäd, rotfrukter, potatis eller grönsaker.

6 §
Minsta åkerskifte

För träda enligt detta beslut kan godkännas ett åkerskifte som är mindre än en hektar endast om det läggs i träda i sin helhet. Av åkerskiften som är större än en hektar kan godkännas en trädesareal om minst en hektar. Det ovanstående gäller inte odlingar, vilkas trädesskyldighet är mindre än en hektar.

På strandområden vid vattendrag och avloppsdiken tillämpas inte de storlekskrav som nämns i 1 mom.

7 §
Inverkan av andra avtal

Odlarens enligt balanseringslagen, lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) och annan tidigare lagstiftning under växtperioden 1994 gällande sådant avtal eller till odlaren betalad sådan premie som inte gäller ifrågavarande trädesareal, utgör inget hinder för betalning av den premie som avses i 2 §.

8 §
Användning av åker

På en åker som läggs i träda i enlighet med detta beslut får skörd inte bärgas före 1995 och åkern får inte heller användas som betesmark förutom i följande fall:

1) åkern får användas som betesmark för svin, hästar, får, getter, fjäderfä samt med kommunens landsbygdsnäringsmyndighets tillstånd för renrasig öst- och nordfinsk boskap,

2) på åkern får bärgas fröskörd av rödsvingel av grönytetyp, ängsgröe och rödven, ängskavle, vitklöver, getruta, blålusern, luddvicker, hundäxing, solros, facelia, vit sötväppling och bovete samt skörd av lin, prydnads- och kryddväxter samt örter, dock inte till foder,

3) åkern får användas som viltvårdsåker för utfodring av villebråd och med stöd av ett av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet godkänt skriftligt avtal som ingåtts mellan en jaktvårdsförening eller en jaktförening och en odlare får på den bärgas skörd till foder för villebråd, dock inte enbart säd,

4) med tillstånd av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet får på grönträda, utöver det ovan nämnda, bärgas skörd av andra grönträdesväxter än de som förbjuds i 5 § för att användas för framställning av energi, fiber och kompost och för andra motsvarande ändamål, dock inte till foder,

5) med tillstånd av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet får på åkern bärgas skörd av ryps eller raps, förutsatt att fröskörden används till något helt annat än livsmedel eller foder och ett avtal eller en förbindelse har ingåtts om användningen av skörden. Tillstånd kan inte beviljas en sådan odlare som ingått ett i lagen om inhemsk produktion av oljeväxter (675/92) avsett odlingsavtal med en oljefabrik. Den biprodukt som erhålls i samband med förädlingen av råvaran får inte användas till foder, och

6) på villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt bestämmer får på åkern även bärgas skörd eller får åkern användas som betesmark när det på grund av exceptionella naturförhållanden blir ett dåligt skördeår.

Den ersättning odlaren eventuellt får för användning av åkern enligt 1 mom. föranleder ingen ändring i beloppet av balanseringspremien.

På trädesåker får inte sås höstsäd på hösten under trädesperioden, om inte jord- och skogsbruksministeriet beslutar något annat.

9 §
Beskogning av åker

Om en odlare beskogar åker som avses i 3 § under växtperioden 1994, utbetalas premien ifall åkern skötts som träda fram till den 15 augusti.

En åker anses ha blivit beskogad då plantorna har planterats.

10 §
Föreskrivna tider

Ansökan om undantag enligt 8 § exportkostnadsavgiftslagen skall tillställas landsbygdsnäringsdistriktet senast den 15 april 1994. Av särskilda skäl kan också ansökningar som tillställts senare behandlas. Till ansökan skall fogas kopior av för avgörandet behövliga handlingar om ägandeförhållandena beträffande brukningsenheten, om jordbrukets andel på brukningsenheten och om fördelningen av jordbruksarbetena på brukningsenheten mellan dem som utför arbetena.

Anmälan om betalningsskyldighet och trädesläggning år 1994 enligt 10 § exportkostnadsavgiftslagen skall tillställas kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 31 maj 1994. Om anmälan inte har gjorts inom utsatt tid skall landsbygdsnäringsmyndigheten uppmana den betalningsskyldige att göra den senast den 30 juni 1994.

11 §
Fastställande av exportkostnadsavgift

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall fastställa att den betalningsskyldige skall erlägga den exportkostnadsavgift som avses i 1 § 1 mom. exportkostnadsavgiftslagen, om de villkor för befrielse från avgiften och användning av åker som uppställs i 4, 5 och 7 §§ i nämnda lag samt i detta beslut inte uppfylls.

12 §
Fastställande av avgift enligt uppskattning

Då exportkostnadsavgiften enligt 12 § exportkostnadsavgiftslagen fastställs enligt uppskattning utförs uppskattningen utgående från de arealuppgifter som angetts i den betalningsskyldiges deklaration eller i någon annan motsvarande utredning.

13 §
Debitering och uppbörd

Utgående från kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut om exportkostnadsavgift skall till den betalningsskyldige sändas en debetsedel, av vilken framgår uppgifter om beloppet, förfallodagen och det kontonummer som avgiften skall betalas in på. Förfallodagen skall vara senast den 25 dagen i den andra kalendermånaden som följer på den månad då beslutet meddelats.

Betalningen skall riktas till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område brukningsenhetens driftscentrum eller, om inget sådant finns, huvudparten av brukningsenhetens åkrar är belägna. Summan betalas in på landsbygdsnäringsdistriktets postgirokonto.

14 §
Anstånd

Om en betalningsskyldig ansöker om anstånd med betalningen av den exportkostnadsavgift som har ålagats honom skall han tillställa nämnda ansökan före den förfallodag som nämns på debetsedeln. Om ändring i avgiftsbeslutet har sökts genom besvär kan en ansökan om anstånd som gjorts senast inom en månad från det att beslutet vunnit laga kraft dock behandlas.

15 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar särskilt anvisningar om anläggning av grönträda och skötsel av de åkrar som läggs i träda med beaktande av målsättningarna för vatten- och miljöskyddet samt meddelar närmare anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 februari 1994.

Helsingfors den 16 februari 1994

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.