136/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78) 15 § 2, 3 a-, 4 och 5 punkten samt 16 § 6 och 12 punkten,

av dessa lagrum 15 § 3 a- och 4 punkten samt 16 § 6 och 12 punkten sådana de lyder i lag av den 18 december 1992 (1386/92),

ändras 15 § 3 punkten, 20 § samt 26 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 15 § 3 punkten och 20 § i nämnda lag av den 18 december 1992, 26 § 1 mom. i lag av den 1 november 1991 (1327/91) och 26 § 2 mom. i lag av den 13 juli 1984 (532/84), samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 18 mars 1983 (289/83) och nämnda lag av den 18 december 1992, en ny 10 a-punkt som följer:

15 §

Tullfria är:


3) markutrustning och säkerhetsanordningar som är avsedda för luftfartsmyndigheterna eller idkare av civilflygtrafik, för den som driver en flygplats eller, då de skall användas på en flygplats, även för något annat samfund samt läromedel som är avsett för luftfartsutbildning som övervakas av luftfartsmyndighet och dessutom reservdelar och tillbehör till nämnda varor samt dokument och blanketter som används i internationell flygtrafik, under förutsättning att importen inte medför olägenhet för den inhemska produktionen;


17 §

Till tullområdet kan temporärt införas följande varor tullfritt, om importen inte hänför sig till köp av dem från utlandet:


10 a) levande djur som importeras för utbildning, medicinsk vård eller avelsändamål samt utrustning som är avsedd för sådana djur;


20 §

En vara som används för byggande, reparation eller utrustning av fartyg vars skrovlängd är minst 10 meter och som med hänsyn till sin konstruktion inte huvudsakligen är ämnat för nöjes- eller sportbruk eller av luftfartyg med en högsta tillåten flygvikt över 1600 kilogram, är tullfri (fartygsbyggnadsförmån).

26 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer på ansökan sänka eller helt avlyfta tull som har betalts eller skall betalas samt ränta som skall betalas på grund av anstånd. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om beloppet av den tull som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Ministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalning av tull. Tullstyrelsen beviljar anstånd på de villkor som finansministeriet bestämmer. Ministeriet kan överta behandlingen av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer därvid anståndsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 113/93
StaUB 70/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.